درباره نشریه
ISSN:
2228-7086
eISSN:
2423-8163
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر مریم قراچورلو
سردبیر:
دکتر مهرداد قوامی
مدیر اجرایی:
دکتر مهرداد قوامی
سایت اختصاصی:
jfbt.srbiau.ac.ir
تلفن:
021-44868535 ، داخلی: 40066
دورنگار:
021-44868535
نشانی:
تهران، اشرفی اصفهانی، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده علوم و صنایع غذایی کدپستی: ، کدپستی: 1477893855
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/17
مدیر مسئول
دکتر مریم قراچورلو

Maryam Gharachorloo

سردبیر
دکتر مهرداد قوامی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mehrdad Ghavami
Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Science and food industry
اعضای تحریریه
Ara Kanekanian
Principal Lecture , University of Wales ,Wales ,UK
Specialist: Food Technology & Dairy Science
دکتر عبدالله قوامی

Abdollah Ghavami
London Metropolitan University ,London ,UK
Specialist: Food Science & Nutrition
Brian Bointon
London Metropolitan University ,London ,UK
Specialist: Food Technology
مسعود هنرور
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی
Masoud Honarvar
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمود امین لاری
استاد علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mahmoud Aminlari
Professor, Biochemistry
University of Shirazu
Specialist: Biochemistry
مریم میزانی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Maryam Mizani
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Food Technology & Engineering
Richard Marshall
London Metropolitan University , London ,UK
Specialist: Food Biotechnology & Microbiology
دکتر سید ضیاءالدین مظهری
دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تغذیه
Seyyedziaoldin Mazhari
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
انوشه شریفان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Anoosheh Sharifan
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سید مهدی سیدین اردبیلی
مرکز پژوهش های غلات
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Seyyed Mehdi Seyyedain

دکتر حامد اهری
دکتر حامد اهری

زهرا پیروی ونک

Zahra Piravi Vanak

دکتر مریم قراچورلو

Maryam Gharachorloo

مدیر اجرایی
دکتر مهرداد قوامی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mehrdad Ghavami
Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Science and food industry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸