درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
مدیر مسئول:
عابد اکبری
سردبیر:
دکتر علی اسمعیلی اردکانی
سایت اختصاصی:
www.tisri.org
تلفن:
021-88756203
021-88503266
021-88503267
دورنگار:
021-88500250
صندوق پستی:
15875-3849
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
مدیر مسئول
عابد اکبری

Abed Akbari

سردبیر
دکتر علی اسمعیلی اردکانی
استادیار روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علاقمند به پژوهش درحوزه مسائل اروپا و فراآتلانتیک، مطالعات امنیتی و استراتژیک، مطالعات بینا رشته ای، اقتصاد سیاسی انرژی
Ali Esmaeili Ardakani
Assistant Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
اعضای تحریریه
دکتر حسین آجورلو
مدیر گروه غرب آسیا و شمال آفریقا
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hossein Ajorlou

Specialist: International Relations
مریم احمدی نژاد
استادیار پژوهشکده زنان
دانشگاه الزهرا
Maryam Ahmadinejad
Assistant Professor, Women Research Institute
University of Alzahra
یاسر امین الرعایا
یاسر امین الرعایا

دکتر محمد نصراصفهانی
دکتر محمد نصراصفهانی

دکتر آرامش شهبازی
دانشیار حقوق بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
Aramesh Shahbazi
Associate Professor, International law
Allameh Tabataba'i University
سید جواد هاشمی
سید جواد هاشمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۰