درباره نشریه
ISSN:
2716-9820
eISSN:
2676-7821
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مدیریت فکر نو اندیش
مدیر مسئول:
دکتر مهدی خداپرست
سردبیر:
دکتر اسماعیل کاظم پور
دستیار سردبیر:
دکتر سعید علیزاده
دستیار سردبیر:
دکتر سید جواد مرتضوی امیری
ویراستار فارسی:
جواد مهربان
ویراستار انگلیسی:
روشن میردار منصورپناهی
سایت اختصاصی:
www.jmep.ir
نشانی:
چالوس، خیابان شریعتی ، بعد از گلشن 1، ساختمان خداپرست ،طبقه1 ، کدپستی: 4661668187
تلفن همراه:
09118912539
تلفن:
011-52211444
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/09
مدیر مسئول
دکتر مهدی خداپرست
موسسه مدیریتی فکر نو اندیش
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Mahdi Khodaparast

Specialist: Human resources management
سردبیر
دکتر اسماعیل کاظم پور
دانشیار علوم تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
رشته تخصصی: برنامه ریزی
Esmaeil Kazempour
Associate Professor, education
Tonekabon Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum Planning
دستیار سردبیر
دکتر سعید علیزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Saeed Alizadeh

West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Higher Education Management
دکتر سید جواد مرتضوی امیری
استادیار گروه امار ریاضی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
رشته تخصصی: امار و پژوهش های علوم انسانی
Seyyed Javad Mortazavi Amiri
Assistant professor
CHalous Branch, Islamic Azad University
Specialist: statistics and research in the humanities
اعضای تحریریه
دکتر نادر سلیمانی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Nader Soleimani
Associate Professor
Garmsar Branch, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
دکتر اسماعیل کاظم پور
دانشیار علوم تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
رشته تخصصی: برنامه ریزی
Esmaeil Kazempour
Associate Professor, education
Tonekabon Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum Planning
دکتر عباس قلتاش
دانشیار گروه علوم تربیتی واحد مرودشت. دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Abbas Gholtash
Associate Professor, Department of Educational Sciences, Marvdasht Branch, IAU
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum Studies
دکتر حسین مومنی مهمویی
دانشیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
رشته تخصصی: تخصصی برنامه ریزی درسی
Hossein Momeni Mahmouei
Associate Professor Department of Educational Sciences
Torbat heydariyeh Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum Planning
محمدرضا زربخش بحری
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
رشته تخصصی: روانشناسی وآموزش کودکان
Mohammadreza Zarbakhsh Bahri
Associate Professor, Department of psychology
Tonekabon Branch, Islamic Azad University
Specialist: Child Psychology and Cognitive Sciences
دکتر مهرناز آزاد یکتا
دانشیار روان شناسی .روان شناشی . دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mehrnaz Azadyekta
Associate Professor, psychology
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر حمید شفیع زاده
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Shafi Zadeh
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر حسن قلاوندی
دانشیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Hasan Ghalavandi
Associate Professor Faculty member.Department of Educational Sciences
University of Urmia
دکتر سید رسول تودار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Seyed Rasool Toudar

Tonekabon Branch, Islamic Azad University
Specialist: Higher Education Management
دکتر سعید علیزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Saeed Alizadeh

West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Higher Education Management
دکتر محمدهادی منصور لکورج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: مردم شناسی ، علوم اجتماعی
Mohammad Hadi Mansour Lakoorej

Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Social science Anthropology
دکتر مجتبی معظمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Mojtaba Moazzami

Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Higher Education Management
دکتر سید جواد مرتضوی امیری
استادیار گروه امار ریاضی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
رشته تخصصی: امار و پژوهش های علوم انسانی
Seyyed Javad Mortazavi Amiri
Assistant professor
CHalous Branch, Islamic Azad University
Specialist: statistics and research in the humanities
دکتر جان سلیمان گایکواد
استاد
رشته تخصصی: مردم شناسی
John Solomon Gaikwad
professor Department of Anthropology,Savitribai Phule Pune University, Pune – 411007.India.
Specialist: .Anthropologist
ویراستار فارسی
جواد مهربان
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی گروه علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: تکنولوژی آموزشی
Javad Mehraban
Phd Student, department
Allameh Tabataba'i University
ویراستار انگلیسی
روشن میردار منصورپناهی

رشته تخصصی: مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی
Roshan Mirdar Mansur Panahi

Specialist: English Language and Literature Translator
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۰