فهرست مطالب

مدیریت و چشم انداز آموزش - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1402)

نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/27
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مجتبی سرگزی*، مسعود رامرودی صفحات 1-23

  پژوهش با هدف بررسی تاثیر شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان با نقش میانجی مسیولیت پذیری اجتماعی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مدیران سه مقطع مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 380 نفر (191 مرد و 189 زن) بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای (بر حسب جنسیت و مقطع آموزشی) و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 191 مدیر (96 مرد و 95 زن) به عنوان نمونه از طریق پرسشنامه های شفافیت سازمانی، مسیولیت پذیری اجتماعی و آوای کارکنان مطالعه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS استفاده شد. بر اساس یافته ها اثر مستقیم شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان، اثر مستقیم شفافیت سازمانی بر مسیولیت پذیری اجتماعی و اثر مستقیم مسیولیت پذیری اجتماعی بر آوای کارکنان، مثبت و معنادار بود. همچنین اثر غیر مستقیم شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان، با میانجی گری مسیولیت پذیری اجتماعی مثبت و معنادار بود. با توجه به نتایج به مدیران سازمان های آموزشی پیشنهاد می شود که با به اشتراک گذاشتن به موقع اطلاعات مرتبط، صحیح، کامل، معتبر، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها، دریافت بازخورد، برگزاری منظم جلسات شورای معلمان و صداقت داشتن در بیان دقیق و کامل اطلاعات و پرهیز از هر گونه پنهان کاری، می توانند موجبات افزایش شفافیت سازمانی، مسولیت پذیری اجتماعی و آوای کارکنان را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: شفافیت سازمانی، پاسخگویی، مسولیت پذیری اجتماعی، آوای کارکنان
 • عصمت سیفی، امینه احمدی*، مجتبی معظمی صفحات 24-51

  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های کاربرد فناوری های نوین در دانشگاه نسل چهارم می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفراز متخصصان آموزش عالی، اساتید برجسته که آشنا به کار تحقیق در زمینه مورد مطالعه هستند انتخاب شد. از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند از نوع در دسترس استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با کدگذاری باز و محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020، انجام گرفت. با توجه به تحلیلی که از روش تحلیل مضمون جهت تعیین ابعاد و مولفه های کاربرد فناوری های نوین در دانشگاه نسل چهارم به اجرا در آمده است، 5 بعد، 13 مولفه و 47 شاخص شناسایی و تایید شده است. ابعاد شامل الزامات آموزشی (تعامل با سایر گروه های آموزشی مجازی، اختصاص ساعات بیشتر آموزش کارآفرینی در دانشگاه، انعطاف پذیری، مولفه ‎های مدیریتی)، الزامات زیباشناختی (عوامل تکنولوژیکی، قابلیت‎های کاهش محدودیت آنلاین)، الزمات محتوایی (سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی، محتوای دروس متناسب) الزامات فرایندی (کیفیت رفتار متولیان آموزش مجازی، به کارگیری استانداردهای آموزش مجازی)، الزامات مشارکت برون سازمانی (زیر ساخت های سیستم آموزش مجازی، کیفیت سیستم ارایه خدمات، کیفیت پشتیبانی ادراک شده) می باشد.

  کلیدواژگان: فناوری‎های نوین، دانشگاه نسل چهارم، مدیریت یادگیری الکترونیکی، آموزش مجازی، مشارکت برون سازمانی
 • جمال عبدالملکی*، محمد غفاری مجلج، معصومه محبوبی ابراهیمی، فائزه اسدی صفحات 52-74

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انواع رفتارهای رهبری مدیران مدارس در یادگیری تیمی معلمان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قروه به تعداد 548 نفر بودند که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه ای به حجم 225 نفر انتخاب شد. روش پژوهش همبستگی و از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه رفتار های رهبری استرانگ (2005) و پرسشنامه یادگیری تیمی برسو و همکاران (2008) استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزار بود. جهت تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Lisrel v.10.20 استفاده شد. نتایج بیانگر آن بودند که: رفتار رهبری وظیفه محور مدیران مدارس دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار (27/0) در سطح 05/0 بر یادگیری تیمی معلمان با مقدار تی (98/4) بود. رفتار رهبری فرد محور مدیران مدارس دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار (50/0) در سطح 05/0 بر یادگیری تیمی معلمان با مقدار تی (34/9) بود. همچنین رفتارهای دوگانه رهبری مدیران مدارس قادر به تبیین 38 درصد واریانس یادگیری تیمی معلمان هستند که این مقدار دارای تی (41/8) و بیانگر معنادار بودن واریانس تبیین شده یادگیری تیمی معلمان توسط رفتارهای دوگانه رهبری مدیران مدارس بود.

  کلیدواژگان: رفتارهای رهبری، یادگیری تیمی، رفتار وظیفه محور، رفتار فرد محور، رفتارهای دوگانه
 • زین العابدین درویشی*، فرشید اشرفی صفحات 76-96

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی - علی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی با حجم 96 نفر بود که با استفاده از روش سرشماری تمام اعضای جامعه آماری موردنظر برای پژوهش انتخاب گردیدند. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد کانینگهام (2007)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و تعهد سازمانی دیک و متکالف (2001) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزیی (SEM) با استفاده از Smart PLS می باشد. تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد، مدیریت استعداد به میزان 83 درصد بر عدالت سازمانی و به میزان 42درصد بر تعهد سازمانی کارکنان موثر است. عدالت سازمانی نیز به میزان 48درصد بر تعهد سازمانی تاثیرگذار است. همچنین مدیریت استعداد با نقش میانجی عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از آزمون سوبل به میزان 21/4 تاثیرگذار می باشد؛ بنابراین با توجه به نتایج آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید و این نتیجه کلی پژوهش حاصل گردید که عدالت سازمانی بین رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان نقش میانجی را دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، کارکنان دانشگاه فرهنگیان
 • سید علی بنی هاشمی*، زهرا رجائی، سید حسن بنی هاشمی صفحات 97-122

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر حمایت سازمانی و عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی هوش فرهنگی، در حوزه معاونت کتابخانه های آستان قدس رضوی بود. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی - همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان حوزه معاونت کتابخانه های آستان قدس رضوی به تعداد 300 نفر تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، 169 نفر تعیین شد. روایی محتوایی - صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) ابزار پژوهش، بررسی و مورد تایید قرار گرفت و با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ نیز پایایی آن به میزان بالاتر از 832/0 به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار کاری نوآورانه و هوش فرهنگی کارکنان، تاثیر مثبت و معناداری دارد (t = 3/486, t = 2/456). عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتار کاری نوآورانه و هوش فرهنگی تاثیر مثبت و معناداری دارد  (t = 2/910, t = 3/147). همچنین هوش فرهنگی بر رفتار کاری نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری دارد (t = 2/704). هوش فرهنگی، رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار کاری نوآورانه را میانجیگری می کند (t = 2/124)  و در نهایت هوش فرهنگی، رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و رفتار کاری نوآورانه را میانجیگری نمی کند (t = 1/175).

  کلیدواژگان: حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده، رفتار کاری نوآورانه، هوش فرهنگی
 • سحر عقبائی، مریم گل بابایی*، محمدرضا شاه آبادی صفحات 123-140

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر موک بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی-مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان در واحدهای صف و ستاد شهرداری تهران به تعداد 70 نفر بودند که در مجموع با استفاده از جدول مورگان، با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 60 نفر از کارکنان سه واحد (اداره کل رفاه و امور ایثارگران، مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) از حوزه معاونت برنامه‎ ریزی شهرداری شناسایی و انتخاب شدند. روش نمونه گیری طبقه ای نسبی  می باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر پرسشنامه ساخته محقق و پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان (استیفن، 2005) می باشد. جهت تایید مدل نهایی پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS و PLS استفاده شد. مولفه های تشکیل دهنده الگوی آموزش موک شامل، اهداف، تعیین مخاطب، نیازسنجی، امکان سنجی، انتخاب عنوان، نوع عنوان، انتخاب پلت فرم، محتوا، پشتیبانی، بستر تعاملی، درگیرسازی مخاطب، راهبرد ارزشیابی بودند و یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر موک بر عملکرد کارکنان شهرداری تاثیر مثبت و معناداری دارد و نشان داد که برازش کلی مدل مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر موک، آموزش، عملکرد کارکنان، درگیرسازی مخاطب، راهبرد ارزشیابی
 • فاطمه حمیدی، نجلا حریری*، فهیمه با ب الحوائجی، حسین عباسیان صفحات 141-168

  هدف از انجام این تحقیق ارایه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ملی ایران است. از این رو، یک پژوهش کاربردی - توسعه ای است که در سایر بانک ها و نهادهای مالی کاربرد دارد. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری 1156 نفر شامل کارشناسان و مدیران میانی بخش ستاد بانک ملی در استان تهران بودند. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که 288 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. برای اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار صوری یا محتوایی استفاده شد و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ که با توجه به مقدار آلفای 9/0 تایید شد. داده ها به کمک دو نرم افزار آماری اس پی اس اس 26و نرم افزار معادلات ساختاری پی ال اس 4 پردازش شد. برای تحلیل شکاف از آزمون ناپارامتری ویلکاکسونبرای شناسایی وضع موجود و مطلوب شاخص های آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ملی، برای تعیین اولویت بین مقوله ها از آزمون فریدمن و برای تحلیل عامل تاییدی و ساخت مدل از معادلات ساختاری استفاده شد. طبق یافته ها بین میانگین وضع موجود و مطلوب شاخص ها در جامعه هدف، تفاوت معنی داری می باشد. در نهایت الگوها در دو بخش وضعیت موجود و مطلوب بررسی شده و مدل ترکیبی ارایه گردیده است. براساس نتایج حاصل مدیران بانک ملی برای اجرای آموزش کارکنان با رویکرد مدیریت دانش باید در تمامی مولفه های مدل که در وضعیت موجود دارای بارعاملی کمتر نسبت به وضعیت مطلوب هستند تلاش مضاعفی نمایند.

  کلیدواژگان: الگوی آموزش، مدیریت دانش، شاخصهای آموزش کارکنان، بانکها و نهادهای مالی
 • سیروس منصوری*، مهدیه رضایی، داوود رمضانی صفحات 169-192

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل عوامل موثر بر توسعه گردشگری علمی در نظام آموزش عالی ایران انجام شد. روش پژوهش، مطالعه موردی از نوع مدل سازی بود. جامعه ی آماری پژوهش، خبرگان آشنا به حوزه گردشگری علمی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند 37 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل اسناد، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. در گام اول با بررسی ادبیات پژوهش به شیوه مرور نظام مند و همچنین از طریق مصاحبه با صاحب نظران و به رویکرد اسقرایی عوامل موثر بر گردشگری علمی در آموزش عالی استخراج شد و در گام دوم با استفاده از تکنیک 6 مرحله ای مدل سازی ساختاری- تفسیری، مدل مورد نظر استخراج گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که 9 عامل اصلی موثر بر شکل گیری گردشگری آموزش عالی در ایران به ترتیب تاثیرگذاری عبارتند از: تبادلات سیاسی پویا با جهان در سطح ملی، وجود سیاست گذاری های کلان ملی در حوزه تعامل دانشگاهی، تسهیل فرایند پذیرش در ابعاد سیاسی و اداری، وجود زیرساخت های اقتصادی و فنی برای دانشجویان خارجی، سطح زبان بین المللی اعضای هیات علمی و کارکنان و ساختار آموزش عالی پویا و پذیرنده، وجود احساس امنیت در ابعاد اجتماعی، امنیتی و سیاسی برای دانشجویان خارجی و عوامل برند بودن دانشگاه ها و معرفی و ارایه جاذبه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی به جهانیان.

  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه گردشگری علمی، نظام آموزش عالی ایران، مدل ساختاری تفسیری
 • مهدی خداپرست، داود کیاکجوری*، سید جواد مرتضوی امیری، سید احمد جعفری کلاریجانی صفحات 193-220

  هدف این پژوهش واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی درسازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی برای پژوهش های لاتین از سال 2022-1990 و پژوهش های فارسی 1384 تا 1401می باشد، در این راستا 282 پژوهش در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و درنهایت 41 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید. استخراج مولفه ها و شاخصها از بررسی پیشینه و مبانی نظری به دست آمد و سپس برای تحلیل از کدگذاری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش فراترکیب و سپس از طریق کدگذاری باز و محوری و انتخابی و از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده گردید. نتایج نشان داد که 7 کد 53 مفهوم و 24 مقوله تعیین و شناسایی شد که کدها شامل (شایستگی ها و توانایی های کلیدی, تعیین خط مشی جانشین بروری, بسترسازی ارزشی, حمایت و پشتیبانی سازمانی, برنامه ریزی استراتژیک در حوزه جانشین پروری, شناسایی استعدادها و تشکیل خزانه استعدادها, آموزش و بهسازی استعدادها) می باشد.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، شایستگی، منابع انسانی، شناسایی استعدادها، حمایت و پشتیبانی سازمانی
 • باب اله نعمتی، رضا توکلی مقدم* صفحات 221-243

  هدف این پژوهش ارایه الگوی پرورش مدیران راهبردی کشور براساس رویکرد نظریه داده بنیاد در وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع تحقیق های اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از اساتید دانشگاه در زمینه مدیریت و مدیران ارشد وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. برای تحلیل داده‎ها از تیوری داده بنیاد (گراندد تیوری) و از نرم افزار 2020 MAXQDA برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که در مجموع 8 مقوله و 50 شاخص شناسایی و استخراج شدند و در نتایج حاصل از سطح بندی الگوی نهایی مدل پرورش مدیران راهبردی کشور پیامدها موثرترین عامل در الگوی نهایی پرورش مدیران راهبردی کشور به روش داده بنیاد می‎باشند و بعد از آن پدیده محوری و راهبردها در اولویت بعدی قرار دارند. شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر در سطح سوم تاثیر بر الگوی نهایی پرورش مدیران راهبردی کشور به روش داده بنیاد قرار گرفته اند و شرایط علی کمترین تاثیر را بر الگوی نهایی پرورش مدیران راهبردی کشور دارد.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، مدیران راهبردی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، نظریه داده بنیاد
 • علیرضا زنگنه، رضا والا*، علا الدین اعتماد اهری صفحات 244-262

  هدف این پژوهش طراحی مدل برنامه درسی مدارس مجازی در دوره دوم متوسطه شهرستان خواف می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری را کل دبیران مشغول در مدارس متوسطه دوم شهرستان خواف (خراسان رضوی)، به تعداد 260 نفر, تشکیل داد که براساس جدول مورگان-کرسجی تعداد 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ باتوجه به در دسترس داشتن اسامی پاسخگویان، روش نمونه‎گیری تصادفی ساده می‎باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر پرسشنامه ساخته محقق می‎باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS؛ و به منظور طراحی مدل نهایی پژوهش از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که طراحی برنامه درسی مدارس شامل 6 مولفه اهداف برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، ارزشیابی برنامه درسی، جریان های یادگیری- یاددهی برنامه درسی، راهبردهای برنامه درسی، درجه تناسب برنامه درسی می باشد و نتایج حاصل از آماره های برازش مدل نشان می دهد مقادیر به دست آمده در مورد هر یک از شاخص ها نشان دهنده برازش بسیار مناسب مدل می باشد.

  کلیدواژگان: مدارس مجازی، طراحی مدل برنامه درسی، ارزشیابی متنوع، آموزش مجازی، تعامل
 • فریبا عبدی، رسول داودی*، نقی کمالی صفحات 263-279

  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و اعضای هییت علمی که دارای سابقه فعالیت در مدیریت بحران داشتند       می باشد که به صورت فردی مصاحبه شد و با روش نمونه گیری نظری (غیر احتمالی) و هدفمند انتخاب شدند و از مصاحبه‏ نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی استفاده گردید. طی سه مرحله کدگذاری داده ها، مولفه ها و الزامات کیفیت مدیریت بحران از طریق تحلیلتم به دست آمد. نتایج نشان داد که مولفه های مدیریت بحران در دانشگاه فرهنگیان شامل میزان آمادگی برای مقابله با بحران (عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل آموزشی، عوامل اقتصادی)؛ تهیه برنامه مدیریت ریسک (قبل از بحران، حین بحران)؛ ساختار سازمانی، مشارکت سازمانها، ارتباطات سازمان (طرح های ارتباط داخلی، طرح های ارتباط خارجی)؛ نظارت مستمر (مانور بحران، سناریوی بحران احتمالی، بررسی و ارزیابی)، رهبری سازمان (رهبری و مدیریت، فرهنگ سازمانی) و زیرساخت های دانشگاه می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، دانشجویان، دانشگاه، آموزش عالی
 • میترا رستگار، نادر شهامت*، مسلم صالحی، رضا زارعی صفحات 280-303

  هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های  مدیریت پایدار منابع انسانی در  دانشگاه های آزاد استان فارس می باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل 18 نفر از اعضای هییت علمی و کارکنان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس می باشند که با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش، مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش میدانی و بررسی و کنکاش اسناد بالادستی و اسناد آموزش عالی در بخش کتابخانه‎ای می‎باشد. برای تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و براساس تیوری از داده بنیاد و از نرم افزار Atlas ti برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که ابعاد و مولفه ‎های  مدیریت پایدار منابع انسانی در دانشگاه ‎های آزاد استان فارس در مجموع 151 مفهوم و 31 مقوله یا کد محوری شناسایی و استخراج شدند. 31 مقوله شناسایی شده در 6 دسته که شامل شرایط علی، بستر حاکم، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری یا پدیده قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، مدیریت پایدار منابع انسانی، هیئت علمی، داده بنیاد
|
 • Mojtaba Sargazi *, Masoud Ramrodi Pages 1-23

  The purpose of this study was to investigate the effect of organizational transparency on employee’s voice with the mediating role of social responsibility. The research method was descriptive-correlative. The statistical population was all school principals in Zahedan city in the academic year 2021-2022 (N=380: 191 male, 189 famale). By stratified random sampling (based on sex and education level) 191 school principals (96 male and 95 female) were selected according to Cochran sampling, and studied as the sample through questionnaires of organizational transparency, social responsibility and employee voice. The Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used for data analysis by SPSS21 and Smart PLS software. Based on the results, the direct effect of organizational transparency on employee voice, direct effect of organizational transparency on social responsibility, and direct effect social responsibility on employee voice was positive and significant. Also, the indirect effect of organizational transparency on employee voice mediated by social responsibility was positive and significant. Based of the results managers of educational organizations are advised to by sharing relevant, accurate, complete, valid information in a timely manner, involving employees in decision-making, receiving feedback, holding regular meetings of the teachers' council and being honest in expressing accurate and complete information and avoiding any secrecy, can increase organizational transparency, social responsibility and employee’s voice.

  Keywords: Organizational Transparency, Accountability, social responsibility, Employee’s Voice
 • Esmat Seifi, Amineh Ahmadi *, Mojtaba Moazzami Pages 24-51

  The purpose of the current research is to identify the dimensions and components of the use of new technologies in the fourth generation university. According to its purpose, the research method is applicable in terms of purpose, and qualitative in terms of implementation; type of descriptive and thematic analysis. The statistical population of this research includes 10 higher education specialists; prominent professors familiar with research work in the studied field. A targeted non-random sampling method of the available type was used. Semi-structured interviews were used to collect information. Data analysis was done with open, axial and selective coding and using MAXQDA2020 software. According to the analysis carried out using thematic analysis method to determine the dimensions and components of the use of new technologies in the fourth generation university, 5 dimensions, 13 components, and 47 indicators have been identified and confirmed. The dimensions include educational requirements (interaction with other virtual educational groups, devoting more hours to entrepreneurship education in the university, flexibility, management components), aesthetic requirements (technological factors, online limitation reduction capabilities), content requirements (learning management system electronic, appropriate course content), process requirements (quality of behavior of virtual education supervisors, application of virtual education standards), requirements of extra-organizational participation (virtual education system infrastructure, service delivery system quality, perceived support quality).

  Keywords: New Technologies, fourth generation university, e-learning management, Virtual Education, extra-organizational participation
 • Jamal Abdolmaleki *, Mohammad Ghafari Mejlej, Masoumeh Mahboubi Ebrahimi, Faezeh Asadi Pages 52-74

  The aim of the present study was to investigate the role of leadership behaviors of school principals in the team learning of teachers. The research population consisted of all primary school teachers of Qorve city, numbering 548 people, and a sample size of 225 people was selected from this population by simple random sampling based on Morgan's table. The research method was correlative and through structural equation modeling. To collect data, Strang.'s leadership behavior questionnaire (2005) and Bresó et al.'s team learning questionnaire (2008) were used. To determine the reliability and validity of the tool, Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis techniques were used; the desired reliability and validity of the tool were indicated by the results. To analyze the data, structural equation modeling was used by Lisrel 10.20 software. The results indicated that: task-oriented leadership behavior of school principals had a positive, direct and significant effect (0.27) at the 0.05 level on teachers' team learning with a t value (4.98). Also, the Person -oriented leadership behavior of school principals had a positive, direct and significant effect (0.50) at the 0.05 level on teachers' team learning with a t value (9.34). The dual leadership behaviors of school principals are able to explain 38% of the variance of teachers' team learning, which has a t (8.41) and indicates the significance of the explained variance of teachers' team learning by the dual leadership behaviors of school principals.

  Keywords: Leadership behaviors, Team Learning, task-oriented behavior, individual-oriented behavior, dual behaviors
 • Zeinolabedin Darvishi *, Farshid Ashrafi Pages 76-96

  The present study investigated the impact of talent management on organizational commitment with the mediating role of organizational justice among the employees of Farhangian University of West Azarbaijan Province. The present study is applied in terms of aim and descriptive of survey-causal type in terms of nature. The statistical population of the study included all 96 employees of Farhangian University of West Azarbaijan Province. They were selected using the census method. The field method was used for collecting data. Cunningham's standard talent management questionnaire (2007), Niehoff and Moorman's (1993) organizational justice questionnaire, and Dick and Metcalfe's (2001) organizational commitment questionnaire were used as research tools. The data were analyzed using partial least square structural equation modeling (SEM) in Smart PLS Software. The analysis of the collected data revealed that talent management affects organizational justice by 83% and employees' organizational commitment by 42% Organizational justice has a 48% effect on organizational commitment. Also, the Sobel test revealed that talent management with the mediating role of organizational justice affects employees' organizational commitment by 4.21. Thus, based on the statistical results, all research hypotheses were confirmed and it was concluded that organizational justice plays a mediating role in the relationship between talent management and the organizational commitment of employees.

  Keywords: Talent Management, Organizational Justice, organizational commitment, employees of Farhangian University
 • Sayyid Ali Banihashemi *, Zahra Rajaei, Sayyid Hassan Banihashemi Pages 97-122

  The core goal of this research was to evaluate the impact of organizational support and perceived organizational justice on innovative work behavior with the mediating role of cultural intelligence in the vice presidency area of the library of Astan Quds Razavi libraries. This was a descriptive-correlation study in terms of nature and methodology and an applied one regarding its objective. The research statistical population included 300 employees of the deputy area of Astan Quds Razavi libraries. The statistical sample was determined as 169 subjects using Morgan's table. The content-face validity and construct validity (confirmatory factor analysis) of the research tool were examined and confirmed. The research reliability rate was also obtained higher than 0.832 using Cronbach's alpha coefficient test. The study results demonstrated that perceived organizational support has a positive and significant impact on innovative work behavior and cultural intelligence of employees (t = 3.486, t = 2.456). The perceived organizational justice was also found to have a positive and significant effect on innovative work behavior and cultural (intelligence) quotient (t = 2.910, t = 3.147). Moreover, the cultural (intelligence) quotient showed a positive and significant effect on innovative work behavior (t = 2.704). It was concluded that the cultural (intelligence) quotient mediates the relationship between perceived organizational support and innovative work behavior (t = 2.124). Finally, the cultural (intelligence) quotient was found not to mediate the relationship between perceived organizational justice and innovative work behavior (t = 1.175).

  Keywords: perceived organizational support, Perceived organizational justice, innovative work behavior, cultural intelligence
 • Sahar Oghbaee, Maryam Golbabaee *, Mohammadreza Shahabadi Pages 123-140

  The purpose of this research is to investigate the effect of mock-based training on the performance of Tehran Municipality employees. The current research is applicable in terms of its purpose, and survey-cross-sectional in terms of the research implementation method. The statistical population included 70 employees in the Line and Headquarters units of Tehran Municipality, and in total, by Morgan's table, and using stratified random sampling, 60 employees from three units (General Administration of Welfare and Veteran Affairs, Center Administrative renovation and transformation of Tehran Municipality and Tehran City Planning and Studies Center) were identified and selected from the field of Municipal Planning Deputy. The sampling method is stratified-relative. The collection tool in this research is a researcher-made questionnaire and a standard employee performance questionnaire (Stephen, 2005). In order to confirm the final research model, confirmatory factor analysis was performed. SPSS and PLS software were used for data analysis. The constituent components of Mock education model included goals, audience determination, needs assessment, feasibility, title selection, title type, platform selection, content, support, interactive platform, audience involvement, evaluation strategy; and the findings of the research showed that education based on Mock has a positive and significant effect on the performance of municipal employees and showed that the overall fit of the model is appropriate.

  Keywords: Mock-based training, Training, employee performance, audience involvement, evaluation strategy
 • Fatemeh Hamidi, Nadjla Hariri *, Fahimeh Babalhavaeji, Hossein Abbasian Pages 141-168

  The purpose of this research is to provide a training model with knowledge management approach in the National Bank of Iran. Therefore, it is an applied-developmental research that can use in other banks and financial institutions. The quantitative research method is survey-analytical. The statistical population of 1156 people included experts and middle managers of National Bank headquarters in Tehran province. Cochran's formula was used to calculate the sample size, and 288 people were determined and selected by stratified random sampling method. The tool of data collection is a researcher-made questionnaire. For the validity of the questionnaire, face or content validity methods were used, and for reliability, Cronbach's alpha method was used, which was confirmed with an alpha value of 0.9. The data were processed with the help of SPSS26 statistical software and PLS4 structural equation software. To analyze the gap, the non-parametric Wilcoxon test was used to identify the current and desired status of training indicators with the knowledge management approach in National Bank, and also Friedman test was used to determine the priority between categories, and structural equations were used to analyze the confirmatory factor and build the model. According to the findings, there is a significant difference between the average of the current and desired status of the indicators in the target community. Finally, the models were examined in two sections: the current, and the desired status; and a combined model was presented. Based on the results, the managers of National Bank should make extra efforts in all the components of the model, which in the current status have less factor loading than the desired status, in order to implement employee training with knowledge management approach.

  Keywords: training model, Knowledge Management, employee training indicators, banks, financial institutions
 • Sirus Mansoori *, Mahdieh Rezaei, Davood Ramazani Pages 169-192

  The current research was conducted with the aim of providing a model of factors affecting the development of scientific tourism in Iran's higher education system. The research method was a modeling case study. The statistical population of the research was the experts familiar with the field of scientific tourism, including the faculty members of Iranian universities, who were selected by purposive sampling of 37 people. The data collection tools included documents, interviews, and researcher-made questionnaires, and the interpretive structural modeling technique was used to analyze the data. In the first step, the factors affecting scientific tourism in higher education were extracted by reviewing the research literature using a systematic review method and also through interviews with experts and using the elicitation approach; and in the second step, using the 6-step Structural-interpretive modeling, the intended model was extracted. The obtained results showed that the 9 main factors affecting the formation of higher education tourism in Iran in influence order are: dynamic political exchanges with the world at the national level, the existence of macro-national policies in the field of academic interaction, facilitating the admission process in the political and administrative dimensions, the existence of economic and technical infrastructures for foreign students, the international language level of faculty and staff members and the structure of dynamic and accepting higher education, the existence of a sense of security in the social, security and political dimensions for foreign students and brand-making factors of universities, and presenting historical, cultural and religious attractions to the world.

  Keywords: Tourism, scientific tourism development, Iran's higher education system, Interpretive Structural Model
 • Mahdi Khodaparast, Davood Kiakojouri *, Seyyed Javad Mortazavi Amiri, Syed Ahmad Jafari Kalarijani Pages 193-220

  The purpose of this research is to analyze the dimensions and components of the developed model of successor training based on competence in education-oriented organizations with a meta-composite approach. This research is applicable in terms of purpose, qualitative in terms of the method of data collection, and with a meta-composite approach in terms of the research implementation method. The statistical population of the research includes all studies conducted in the period of time for Latin research from 1990 to 2022, and for Persian research from 2005 to 2022. In this regard, 282 researches were evaluated in the field of the subject and ultimately 41 articles were selected purposefully. Extraction of components and indicators was obtained from background investigation and theoretical foundations, and then coding was used for analysis. To analyze the data, the meta-composite method was used, and then through open, axial, and selective coding; and MAXQDA 2020 software was used. The results showed that 7 codes, 53 concepts, and 24 categories were determined and identified, which codes include key competences and abilities, determination of successor training policy, value foundation, organizational support, strategic planning in the field of successor training, identification of talents and forming a fund of talents, training and improvement of talents.

  Keywords: successor training, Competence, human resources, Talent Identification, organizational support, maintenance
 • Baballh Nemati, Reza Tavakkoli-Moghaddam * Pages 221-243

  The purpose of this research is to present the model of training strategic managers of the country based on the data-based theory approach in the Ministry of Economy and Finance. According to its purpose, the research method is applicable, and qualitative in terms of implementation; content analysis type, and, exploratory in terms of nature. The statistical population of the research includes 12 university professors in the field of management and senior managers of the Ministry of Economy and Finance, and the sampling was done in a purposeful and snowball manner, and the interviews continued until the theoretical saturation. Grounded theory was used for data analysis, and MAXQDA 2020 software was used for coding the interviews. The results indicated that a total of 8 categories and 50 indicators were identified and extracted, and in the results of the leveling of the final model of the country's strategic managers training model, the consequences are the most effective factors in the country's strategic managers training model using the data-based method and, phenomenon-based and strategies are in the next priority. Contextual conditions and intervening conditions are placed in the third level of influence on the final model of training strategic managers of the country according to the data-based method, and causal conditions have the least impact on the final model of training strategic managers of the country.

  Keywords: human resources, Strategic managers, Ministry of Economy, Finance, Data-based theory
 • Alireza Zanganeh, Reza Vala *, Ala Etemad Pages 244-262

  The purpose of this research is to design the curriculum model of virtual schools in the second period of high school in Khaf city. The current research is applicable in terms of its purpose; and survey in terms of the research implementation method; and it is specifically based on structural equation modeling. The statistical population was made up of all the teachers working in the second period of high schools of Khaf city (Razavi Khorasan), numbering 260 people, of which 152 people were selected as a sample based on the Morgan-Kresji table; the sampling method is simple random due to having the names of the respondents available. The collection tool in this research is a researcher-made questionnaire. SPSS software was used to analyze data; and PLS software was used to design the final research model. The results showed that school curriculum design includes 6 components of curriculum goals, curriculum content, curriculum evaluation, curriculum learning-teaching flows, curriculum strategies, degree of curriculum fitness; and the results of model fit statistics show that the values obtained for each of the indicators suggest a very good fit of the model.

  Keywords: Virtual schools, Curriculum Model Design, diverse evaluation, Virtual Education, Interaction
 • Fariba Abdi, Rasoul Davoodi *, Naghi Kamali Pages 263-279

  The purpose of the current research is to design a crisis management model for administrators of Farhangian University. The research method is qualitative; and applicable research in terms of its purpose. The statistical population of the research includes 16 university experts, managers and academic staff members who had experience in crisis management, and were individually interviewed and selected by theoretical (non-probability) and purposeful sampling. And semi-structured interviews were used with university experts. The components and quality requirements of crisis management were obtained through theme analysis during three stages of data coding. The results showed that the components of crisis management in Farhangian University include the degree of preparedness to deal with the crisis (individual factors, organizational factors, educational factors, economic factors); preparation of risk management plan (before the crisis, during the crisis); Organizational structure; participation of organizations; organization communication (internal communication plans, external communication plans); Continuous monitoring (crisis maneuver, possible crisis scenario, review and evaluation); organizational leadership (leadership and management, organizational culture); organizational agility; and university infrastructure.

  Keywords: crisis management, Farhangian University, Organizational leadership, organizational participation, Organizational Structure
 • Mitra Rastegar, Nader Shahamat *, Moslem Salehi, Reza Zarei Pages 280-303

  The purpose of the present study is an analysis of dimensions and components of sustainable human resources management in Fars province Azad universities. The research method is qualitative, and applicative in terms of its purpose. The statistical population includes 18 members of the faculty, staff and experts of the Islamic Azad University of Fars province, who were selected by purposive sampling and criteria-based technique. The data collection tool includes two parts; a semi-structured interview in the field part, and the review and exploration of upstream documents and higher education documents in the library part. To analyze the data; open, central and selective coding was used based on the theory of the foundation data, and the Atlas ti software was used to code the interviews. The results indicated that the dimensions and components of sustainable human resource management in the Azad universities of Fars province, a total of 151 concepts and 31 categories or core codes were identified and extracted. 31 categories identified in 6 groups which include causal conditions, governing context, intervening conditions, strategies, consequences, and central category or phenomenon.

  Keywords: Human Resources Management, .sustainable human resources management, Faculty