درباره نشریه
ISSN:
2645-4491
eISSN:
2676-5004
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه زابل
مدیر مسئول:
دکتر داریوش سعادتی
سردبیر:
دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
دبیراجرایی:
دکتر احمد راشکی
ویراستار انگلیسی:
مسلم فتح اللهی
طراح روی جلد:
دکتر فاطمه قمری
کارشناس:
مهندس حبیب دهمرده
سایت اختصاصی:
nfvm.uoz.ac.ir
تلفن:
054-31232250
دورنگار:
054-31232251
نشانی:
زابل، کیلومتر 2 جاده بنجار، پردیس جدید دانشگاه زابل، دانشکده دامپزشکی، دفتر نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/17
مدیر مسئول
دکتر داریوش سعادتی
دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: ‍اپیدمیولوژی دامپزشکی
Dariush Saadati
Associate Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine
University of Zabol
Specialist: Veterinary Epidemiology
سردبیر
دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
اعضای تحریریه
دکتر افشین آخوندزاده بستی
استاد
دانشگاه تهران
Afshin Akhond Zadeh
Professor
University of Tehran
دکتر محمد بکاییان
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mohammad Bokaeian
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر سید مصطفی پیغمبری

دانشگاه تهران
Seyed Mostafa Peighambari

University of Tehran
دکتر سعید حسین زاده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی مولکولی
Saeid Hosseinzadeh
Department of Pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Microbiology
محمد خلیلی
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Jahantigh
Department of Pathobiology, Faculty of veterinary medicine
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Microbiology
دکتر محمد رهنما
گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی،
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Mohammad Rahnama
Department of Nutrition & Animal breeding, Faculty of veterinary medicine
University of Zabol
Specialist: Food Hygiene & Quality Control
دکتر محمدرضا محزونیه
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Mahzounieh
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
دکتر احمد راشکی
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی
Ahmad Rashki
Department of Patobiology, Facalty of Veterinary Medicine
University of Zabol
Specialist: Microbiology & Molecular genetics
دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
دکتر رضا هاشمی تبار
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی،
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Reza Hashemi Tabar
Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicin
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biotechnology
محمد طباطبایی
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Tabatabaei
Department of Pathobiology
University of Shirazu
Specialist: Microbiology
دکتر محمد جهانتیغ
گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های طیور
Mohammad Jahantigh
Department Clinical Sciences, Faculty of Veterinary medicine
Specialist: Poultry disease
ویراستار انگلیسی
مسلم فتح اللهی
گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Moslem Fatollahi
Instructor in Department of English Language, Faculty of Literature
University of Zabol
Specialist: English Language
طراح روی جلد
دکتر فاطمه قمری
دکتر فاطمه قمری

Fatemeh Ghamari

دبیراجرایی
دکتر احمد راشکی
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی
Ahmad Rashki
Department of Patobiology, Facalty of Veterinary Medicine
University of Zabol
Specialist: Microbiology & Molecular genetics
کارشناس
مهندس حبیب دهمرده

رشته تخصصی: اگرواکولوژی
Habib Dahmardeh

Specialist: Agroecology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۴