فهرست مطالب

نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی
سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شادزی متکلمی، مرضیه کفایت*، سید رضا حسینی، میلاد حمزه علی طهرانی صفحات 1-7
  بسنوتیازیس یک بیماری مزمن تا شدید و به طور معمول غیر کشنده در گاو است که توسط تک یاخته بسنوتیا بسنویتی ایجاد و سبب تظاهرات جلدی و سیستمیک شدید می شود. ایزوله Bb-Ger1 از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تهیه شد و ابتدا در محیط کشت با رده سلولی (MARC 145) تکثیر و سپس با استفاده از لام نیوبار شمارش شد، هفت گروه ده تایی از تخم مرغ های جنین دار استاندارد نژاد Ross 308 از موسسه تحقیقات علوم دامی ایران تهیه و در روز نهم هچینگ تخم مرغ ها به گروه های اول تا ششم به ترتیب رقت های (ده، صد، هزار، ده هزار، صد هزار، یک میلیون) از تاکی زوییت های انگل به میزان 200 میکرولیتر و گروه هفتم به عنوان گروه شاهد فقط با PBS استریل تلقیح شدند. تخم مرغ ها روزانه بررسی و نمونه های بافتی از مغز، قلب، کبد، و پوست در فرمالین 10 درصد نگهداری و جهت بررسی هیستوپاتولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. مرگ و میر جنین ها در گروه های دریافت کننده انگل تفاوت معنی داری با گروه کنترل داشت (P<0.05) و تلفات جنین ها و شدت ضایعات بافتی در گروه های مختلف وابسته به دوز انگل نبوده و تفاوت معنی داری با هم نداشتند (P>0.05). ضایعات هیستوپاتولوژی در بافت های مختلف شامل پرخونی، خونریزی، سلول های آماسی و نکروز مشاهده شد. مطالعه حاضر نشان داد که تخم مرغ جنین دار نمی تواند محیط مناسبی برای رشد و تکثیر انگل بسنوتیا بسنویتی باشد.
  کلیدواژگان: بسنوتیا بسنویتی، تخم مرغ جنین دار، حیوان مدل آزمایشگاهی
 • امیر خاکی، حجت الله شکری* صفحات 8-19

  هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین میزان آلودگی قارچی بخش های مختلف دستگاه تناسلی گاوهای نر سیمنتال با زنده مانی و تحرک اسپرم و همچنین غلظت تستوسترون در سرم خون و پلاسمای منی است. نمونه گیری از پوست خارجی غلاف قضیب، پوست داخلی غلاف قضیب، آلت تناسلی قبل از انزال، مایع پیش انزالی، مایع انزالی (منی)، آلت تناسلی پس از انزال و مایع انزالی پس از یخ گشایی از گاوهای نر انجام شد. برای آزمایش قارچ شناسی، همه نمونه ها بر روی محیط کشت سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل (005/0 درصد) کشت داده شده و در 30 درجه سانتی گراد به مدت 7 تا 10 روز نگهداری شدند. تحرک اسپرم ها با استفاده از نرم افزار CASA و درصد اسپرم های زنده و غیر طبیعی با کمک رنگ آمیزی ایوزین نیگروزین انجام شد. همچنین، سطوح تستوسترون نمونه های سرم خون و پلاسمای منی با روش کمی لومینسانس سنجش شدند. شایع ترین قارچ های جدا شده شامل گونه های کاندیدا (6/35 درصد)، پنی سیلیوم (6/18 درصد) و آسپرژیلوس (2/14 درصد) بودند. بیشترین و کمترین تعداد میانگین قارچ ها به ترتیب مربوط به پوست داخل قضیب (43/16 ± 08/21) و مایع انزالی پس از یخ گشایی (45/2 ± 00/2) بودند. اگرچه بین میزان کل آلودگی قارچی در دستگاه تناسلی گاوهای نر سیمنتال و پارامترهای تحرک اسپرم قبل و بعد از انجماد همبستگی وجود نداشت، اما ارتباط مثبت معنی داری بین درصد اسپرم های زنده پس از انجماد و غلظت تستوسترون پلاسمای منی مشاهده شد (05/0 ˂p). یافته ها نشان دادند که همبستگی معناداری بین میزان جمعیت قارچی و تعداد اسپرم های زنده و سطح تستوسترون مایع منی وجود دارد.

  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، اندام جنسی نر، فلور میکروبی، کاندیدا کروزئی، هورمون جنسی
 • معصومه نورا، حسین کمال الدینی*، فاطمه حدادی، محسن نجیمی صفحات 20-27
  بروسلوز یا تب مالت (تب مدیترانه ای) به واسطه رشد و تکثیر باکتری کوکوباسیل گرم منفی بروسلا در سلول های پستانداران رخ می دهد و این بیماری به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و دام حایز اهمیت می باشد. تست های سرولوژی متعددی جهت شناسایی این باکتری مورد بررسی قرار گرفته اند، با این‏حال این روش ها محدودیت هایی در شناسایی دقیق باکتری دارند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی و شناسایی مولکولی باکتری بروسلا در نمونه های جمع آوری شده از گوسفندان آلوده در منطقه سیستان با استفاده از تکنیک PCR چندگانه انجام شد. در ابتدا نمونه های خون و شیر از گوسفندان جمع آوری گردید. تایید آلودگی به باکتری در ابتدا با استفاده از نمونه های خون و روش سرولوژی رزبنگال صورت گرفت. در ادامه DNA از شیرهای جمع آوری شده استخراج شد و بررسی مولکولی با استفاده از PCR چندگانه و تکثیر دو ژن Omp31  و BLS به منظور تکثیر قطعات با سایزهای bp 347 و bp 256 انجام پذیرفت. از 40 نمونه کلینیکی مورد مطالعه همگی تست رزبنگال مثبت را نشان دادند اما بررسی مولکولی با استفاده از PCR چندگانه 5 نمونه مثبت کاذب تایید شده با تست رزبنگال را نشان داد. استفاده از روش های شناسایی مولکولی به جهت حساسیت و دقت بالاتر و صرف زمان کمتر می تواند به عنوان گزینه مناسب برای شناسایی پاتوژن های بیماری زا مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: باکتری بروسلا، تب مالت، ژن‏ BLS، ژن Omp31، PCR چندگانه
 • زهرا رحیمی، حسین جوان بخت* صفحات 28-33
  خزندگان میزبان طیف وسیعی از انگل های درون و برون سلولی هستند که از تک سلولی های انگلی تا نماتدهای میکروفبلاریایی را دربر می گیرد. هموگریگارین ها در تعداد زیادی از مهره دارن یافت می شوند که پرشیوع ترین انگل های آپی کمپلکسایی در خزندگان محسوب می شود. در این مطالعه، شیوع و شدت انگل های خونی درمارمولک آگامای قفقازی، Paralaudakia caucasia مورد بررسی قرار گرفت. اسمیرهای خونی تهیه شد، توسط گیمسا رنگ آمیزی شد و حضور انگل های خونی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از میکروسکوپ نوری دو دسته از انگل ها مورد شناسایی قرار گرفت: Hepatozoon sp و Lankestrella sp به عنوان انگل های خونی آپی کمپلکس و میکروفیلاریاها به عنوان نماتد یافت شدند. شیوع مارمولک های آلوده به ترتیب 17.50 و 10 درصد برای انگل های Hepatozoon sp و Lankestrella sp بود. همچنین 10 درصد از مارمولک ها توسط کرم های نماتد آلوده شده بودند. این گزارش اولین بررسی از انگل های خونی در مارموک های این ناحیه می باشد. تنوع بالایی از انگل های خونی در مارمولک نشان داده شد که اهمیت بررسی این انگل ها را بر روی میزبان ها نشان می دهد.
  کلیدواژگان: هموگری گارین، Hepatozoon، Lankesterella، مارمولک، میکروفیلاریا
 • احمد عرفان منش، بابک بیک زاده*، مجید خانزاده صفحات 34-43
  همزمان با توسعه آبزی پروری در دنیا، بیماری ها در این صنعت افزایش یافته است. استفاده از واکسن ها و آنتی بیوتیک ها روش پذیرفته شده ای در سراسر جهان برای مقابله با بیماری ها است. اما مسیر مبارزه با بیماری ها در ایران به سمت مصرف آنتی بیوتیک ها رفته است. استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها فشار تکاملی بر باکتری های بیماری زا و غیر بیماری زا وارد می کند که نتیجه آن ظهور سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک ها و بازگشت بیماری با شدت بیشتر است. از طرفی دیگر آنتی بیوتیک ها بر عملکرد سیستم ایمنی و واکسن ها هم تاثیر می گذارند. مجموع این رخدادها، جنبه اقتصادی پرورش ماهی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مصرف آنتی بیوتیک ها از جنبه تاثیر در محیط زیست و بهداشت عمومی، سیستم ایمنی، واکسن و اقتصاد آبزی پروری مورد اهمیت است. در این مقاله مروری سعی گردیده با مطالعه و بررسی تحقیقات پیشین در خصوص آنتی بیوتیک ها و واکسن ها، تحلیل اقتصادی مصرف واکسن و همچنین اثرات بهداشتی آن، با پاسخ به سوال "واکسن یا آنتی بیوتیک: کدام یک در پرورش ماهی باید استفاده شود؟" اهمیت استفاده از واکسن ها به جای آنتی بیوتیک ها نشان داده شود.
  کلیدواژگان: واکسن، آنتی بیوتیک، آبزی پروری، سیستم ایمنی، بهداشت عمومی
 • مهدی راشکی، قاسم جلیلوند*، فرزاد باقرزاده کاسمانی، محمود قزاقی، آیدا داوری صفحات 44-56
  آزمایشی به منظور بررسی اثرات استفاده ی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا بر کیفیت گوشت، مورفولوژی و جمعیت میکروبی ایلیوم در بلدرچین با تعداد 675 قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار، 5 تکرار و هر تکرار با 15 قطعه بلدرچین انجام شد. تیمارها شامل شاهد: جیره پایه ذرت و کنجاله سویا، کنجاله کلزا جایگزین 25، 50، 75 و 100 درصد با کنجاله سویا و همان تیمارها با افزودن پروبیوتیک پروتکسین (200 میلی گرم در کیلوگرم) در جیره غذایی بودند که در سن 7 تا 35 روزگی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمارها بر اسیدیته گوشت بلدرچین و افت خون آبه آن تاثیری نداشتند و کنجاله کلزای بدون پروبیوتیک تاثیری بر کیفیت گوشت بلدرچین نداشت (05/0<P). تیمار 25 درصد کنجاله کلزا با پروبیوتیک در مقایسه با سایر تیمارها بیشترین ظرفیت نگهداری آب، کمترین مقدار افت پخت، و بیشترین میزان شمارش لاکتوباسیل را داشت (05/0>P). همچنین تیمارهای شاهد و 25 درصد کلزا با پروبیوتیک کمترین میزان مالون دی آلدیید و تیمارهای 25 و 50 درصد کلزا با پروبیوتیک کمترین میزان شمارش باکتری اشریشیاکلی را داشتند (05/0>P). همچنین تیمار 25 درصد کنجاله کلزا همرا با پروبیوتیک بیشترین طول پرز روده و کمترین میزان عمق کریپت را در مقایسه با سایر تیمارها داشت (05/0>P). نتایج در این مطالعه نشان داد که با توجه به اثرات مثبت جایگزینی 25 درصد کنجاله کلزا با کنجاله سویا و استفاده از پروبیوتیک پروتکسین بر کیفیت گوشت، مورفولوژی و جمعیت میکروبی ایلیوم بلدرچین ژاپنی می توان از این منبع پروتیینی قابل دسترس در جیره بلدرچین ژاپنی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، پروبیوتیک پروتکسین، کنجاله سویا، کنجاله کلزا
 • ابراهیم رحیمی*، محمدامین حیدرزادی، نجمه واحد دهکردی صفحات 57-65

  سالمونلا از پاتوژن های گرم منفی است که حضور آن در مواد غذایی سبب کاهش کیفیت تولید و رخداد گاستروانتریت در انسان می شود. شیوع سالمونلا در فراورده های لبنی و مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری از بحران های کنونی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع سالمونلا تیفی موریوم در لبنیات سنتی و صنعتی عرضه شده در شهرستان شهرکرد و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها است. در این مطالعه تعداد 140 نمونه از لبنیات سنتی و صنعتی مختلف جداسازی و در شرایط سترون به آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی انتقال و نمونه ها جهت جداسازی باکتری توسط روش های استاندارد، مورد ارزیابی قرار گرفتند و مقاومت جدایه ها به روش Disk diffution انجام گرفت. نتایج نشان داد که از مجموع 60 نمونه لبنیات صنعتی 2 نمونه (33/3 درصد) و از 80 نمونه لبنیات سنتی 38 نمونه (5/47 درصد) به سالمونلا آلوده بودند که بیشترین آلودگی مربوط به کشک صنعتی (42/6 درصد) و سپس کره و پنیر سنتی (71/5 درصد) بود، همچنین بیشترین میزان مقاومت مربوط به سولفامتاکسازول (71 درصد) و کمترین مقاومت مربوط به آموکسی کلاو (50 درصد) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که ردیابی باکتری به روش PCR نسبت به سایر روش های سنتی ارجحیت داشته و با توجه به رخداد بالای مقاومت آنتی بیوتیکی جهت درمان گاستروانتریت ناشی از سالمونلا، استفاده از آنتی بیوتیک جهت درمان باید به حداقل برسد.

  کلیدواژگان: لبنیات، سالمونلا، گاستروانتریت، مقاومت آنتی بیوتیکی، شهرکرد
 • حسین عبدالله زاده، علی شریف زاده* صفحات 66-73
  کمپیلوباکتر ژژونی عامل اصلی ایجاد بیماری کمپیلوباکتریوزیس در انسان و دام میباشد. حیوانات خانگی از جمله سگ و گربه، امکان دارد بدون علایم بالینی، ناقل آلودگی بوده و باکتری را از خود دفع نمایند. با توجه به افزایش روزافزون تمایل افراد برای نگهداری سگ و گربه در منزل، هدف از این تحقیق تعیین فراوانی آلودگی کمپیلوباکتریایی در سگ ها و گربه های خانگی و صاحبان آنها بود. در این تحقیق 122 نمونه مدفوع سگ و گربه های خانگی، صاحبان آنها و افراد غیر مرتبط با حیوانات خانگی با دو روش کشت میکروبی و PCR بررسی گردید. در روش میکروب شناسی فراوانی آلودگی کمپیلوباکتریایی در گربه و سگ به ترتیب 8 و 12 درصد و در روش مولکولی 36 و 44 درصد تعیین گردید. درصاحبان گربه ها و سگ های خانگی نیز هر چند در روش میکروب شناسی مورد مثبتی مشاهده نگردید ولی در روش مولکولی، فراوانی آلودگی به ترتیب 20 و 32 درصد تعیین گردید و این در حالی است که آلودگی کمپیلوباکتریایی در افراد غیر مرتبط با سگ ها و گربه های خانگی هم در روش میکروب شناسی و هم در روش مولکولی مشاهده نشد. شایع ترین گونه در همه موارد آلودگی کمپیلوباکتریایی اعم از سگ ها و گربه های خانگی و صاحبان آنها، کمپیلوباکتر ژژونی بود. نتایج آزمون مربع کای (تست پیرسون) ارتباط معنی داری بین آلودگی سگ ها و گربه های خانگی و آلودگی صاحبان آنها نشان داد (p<0/01). در نهایت به جهت فراوانی قابل توجه آلودگی کمپیلوباکتریایی در گربه ها و سگ های خانگی، و با نظر به نقشی که می توانند برای سلامت جوامع انسانی ایفا نمایند، انجام آزمایش های دوره ای اهمیت زیادی دارد.
  کلیدواژگان: کمپیلوباکتر، سگ، گربه، انسان
|
 • Shadzi Motakalemi, Marziyeh Kefayat *, Seyed Reza Hosseini, Milad Hamzehali Tehrani Pages 1-7
  Besnoitiosis is a chronic to severe and usually non-fatal disease in cattle, which is caused by the protozoan Besnoitia besnoiti and causes severe skin and systemic manifestations. The Bb-Ger1 isolate was obtained from the Razi Vaccine and Serum Research Institute and was first propagated in the culture medium with the cell line (MARC 145) and then counted using Neubauer chamber, seven groups of ten from Ross 308 standard embryonated eggs from Iran Animal Science Research Institute and on the ninth day of hatching, the eggs were divided into the first to sixth groups, respectively (ten, one hundred, one thousand, ten thousand, one hundred thousand, one million) dilutions of parasite tachyzoites in the amount of 200 microliter and the seventh group were inoculated only with sterile PBS as a control group. Eggs were examined daily and tissue samples from brain, heart, liver, and skin were fixed in 10% formalin and evaluated for histopathology. The mortality of fetuses in the groups receiving the parasite was significantly different from the control group (P<0.05) and the death of the fetuses and the severity of tissue lesions in different groups were not dependent on the parasite dose and had no significant difference (P>0.05). Histopathological lesions were observed in various tissues, including hyperemia, hemorrhage, edematous cells, and necrosis. The present study showed that the embryonated egg cannot be a suitable environment for the growth and reproduction of Besnoitia besnoiti parasite.
  Keywords: Besnoitia besnoiti, embryonated egg, laboratory model animal
 • Amir Khaki, Hojjatollah Shokri * Pages 8-19

  The aim of this study was to evaluate the correlation between the fungal contamination rate of various parts of simental male cows genital system with viability and sperm motility and also testosterone concentration in blood serum and semen plasma. Sampling was performed from external skin of penis, internal skin of penis, penis before ejaculation, fluid pre ejaculation, ejaculation fluid (semen), penis after ejaculation, and ejaculation fluid after defreezing from male cows. For mycological examination, all samples were cultured onto sabouruad dextrose agar medium containing chloramphenicol (0.005%) and kept at 30oC for 7-10 days. Sperms motility using CASA software and the percentage of abnormal and viable sperms using Eosin nigrosin were performed. Also, testosterone levels of blood serum and semen plasma samples were assessed by quantitative chemiluminescence method. The most frequently isolated fungi were Candida spp. (35.6%), Penicillium spp. (18.6%) and Aspergillus (14.2%). The highest and lowest mean rates of fungi were associated with internal skin of penis (21.08 ± 16.43) and ejaculation fluid after defreezing (2.00 ± 2.45), respectively. Although there was no correlation between the total amount of the fungal contamination and sperm motility parameters before and after freezing, a positive significant relationship was observed between viable sperms percent after freezing and testosterone concentration of semen plasma (P<0.05). The findings showed that there is a significant correlation between fungal community rate and viable sperms and testosterone level of semen fluid.

  Keywords: Aspergillus, Candida krusei, Male sexual organ, Microbial flora, sex hormone
 • Masoumeh Noura, Hossein Kamaladini *, Fatemeh Haddadi, Mohsen Najimi Pages 20-27
  Brucellosis or malt fever (Mediterranean fever) occurs due to the growth and multiplication of the gram-negative coccobacillus Brucella in mammalian cells, and this disease is important as a common disease between humans and animals. Several serological tests have been investigated to identify this bacterium, however, these methods have limitations in the accurate identification of the bacterium. The present study was conducted with the aim of investigating and molecular identification of Brucella bacteria in samples collected from infected sheep in Sistan region using multiplex PCR technique. At first, blood and milk samples were collected from infected sheep. Confirmation of bacterial infection was initially done using blood samples and Rose Bengal serology method. Next, DNA was extracted from the collected milk and molecular analysis was performed using multiplex PCR and amplification of Omp31 and BLS genes, in order to amplify fragments with sizes of 347 bp and 256 bp respectively. Out of the 40 clinical samples, all of them showed a positive Rose Bengal test, but molecular analysis using multiplex PCR showed 5 false positive samples confirmed with the Rose Bengal test. Due to the higher sensitivity and accuracy and short time of identification the molecular methods can be used as a suitable option for identifying pathogens.
  Keywords: Brucella, Malta Fever, BLS, Omp31 genes, Multiplex PCR
 • Zahra Rahimi, Hossein Javanbakht * Pages 28-33
  Reptiles are hosts for a wide variety of intra- or extracellular blood parasites that range from protozoan parasites  to microflarid nematodes.  Hemogregarines are found in many vertebrates, being the most prevalent apicomplexan parasites in reptiles. In this study, the prevalence and intensity of  hemoparasites in Caucasian Agamid lizards, Paralaudakia caucasia was investigated. Blood smears were prepared, stained by gimsa, and were examined for the presence of haemoparasites. The light microscopic diagnosis detected parasites in two groups: Hepatozoon sp and Lankestrella sp were found as apicomplexan blood parasites and microflarial worms as nematods.  The prevalence of infected lizards was 17.50 and 10 percent for Hepatozoon sp and Lankestrella sp. respectively. As well as 10 percent of lizards were infected by nematod worms. This report is the first survey of haemoparasites in these lizards. It revealed a high diversity of haemoparasites in lizards of the study region and highlighted the need to understand their impacts on hosts.
  Keywords: Haemogregarine, Hepatozoon, Lankesterella, Lizard, Microfilaria
 • Ahmad Erfanmanesh, Babak Beikzadeh *, Majid Khanzadeh Pages 34-43
  Along with the global expansion of aquaculture, diseases have increased in this industry. Vaccines and antibiotics are used as accepted methods throughout the world to fight disease. However, in Iran, the path of fighting diseases has gone into the use of antibiotics. Antibiotic overuse puts evolutionary pressure on pathogenic and non-pathogenic bacteria, resulting in the emergence of antibiotic-resistant strains and a more severe recurrence of the disease. On the other hand, antibiotics also affect the function of vaccines. Together, these events affect the economic aspects of fish farming. So, antibiotic use is important in terms of environmental impact and public health, the immune system, vaccines, and aquaculture economics. In this review paper, an attempt had been made to study previous research on antibiotics and vaccines, economic analysis of vaccine uses and its health effects, by answering the question "Vaccine or antibiotics: which one should be used in fish farming?" Shows the importance of using vaccines instead of antibiotics.
  Keywords: Vaccine, Antibiotic, aquaculture, immune system, public health
 • Mahdi Rashki, Ghasem Jalilvand *, Farzad Bagherzadeh Kasmani, Mahmoud Ghazaghi, Aida Davari Pages 44-56
  This study investigated the effects of using rapeseed meal instead of soybean meal on meat quality, morphology, and ileum microbial population in Japanese quail using 675 Japanese quail in a completely randomized design with 9 treatments, 5 repetitions, and 15 quail per repetition. The treatments consisted of a control group fed with a corn and soybean meal-based diet without additives, as well as rapeseed meal replacing soybean meal at 25, 50, 75, and 100 percent both with and without protoxin probiotic (200 mg/kg) supplementation diets from 7 to 35 days of ages. Treatments without probiotics had no effect on quail meat pH and percentage of loss due to cooking and the rapeseed meal without probiotic had no effect on meat quality of quail (P>0.05). The treatment fed with the control treatment and the 25% rapeseed meal treatment with probiotics had the highest percentage of water retention capacity, lover loss due to cooking and higher amount of lactobacillus counted(P<0.05). The control treatments and 25% rapeseed meal had lover amount of malondialdehyde and 25, 50 % rapeseed meal treatments with probiotic had lover Escherichia coli count (P<0.05). Also 25% rapeseed meal with probiotic treatment increase villi height and decerse crypt depth compare with other treatments(P<0.05). In conclusion, this study suggests that inclusion of 25 % rapeseed meal instead of soybean meal with probiotic supplementation can positively affect meat quality, morphology, and microbial population in the ileum of Japanese quail we can use this available protein meal in the Japanese quail ration.
  Keywords: Japanese quail, Protoxin probiotic, soybean meal, Rapeseed meal
 • Ebrahim Rahimi *, MohammadAmin Heidarzadi, Najmeh Vahed Dehkordi Pages 57-65

  Salmonella is one of the gram-negative pathogens, whose presence in food reduces the quality of production and the occurrence of gastroenteritis in humans. The prevalence of salmonella in dairy products and the antibiotic resistance of this bacterium is one of the current crises. The purpose of this study is to investigate the prevalence of Salmonella Typhimurium and Enteritidis in traditional and industrial dairy products sold in Shahrekord city and the antibiotic resistance of the isolates. In this study, 140 samples from different traditional and industrial dairies were isolated and transferred to the food hygiene laboratory under sterile conditions, and the samples were evaluated for bacterial isolation by standard methods, and the resistance of the isolates was performed by disk diffusion method. took The results showed that out of a total of 60 industrial dairy samples, 2 samples (3.33%) were contaminated and 38 samples (47.5%) out of 80 traditional dairy samples were contaminated with Salmonella, and the highest contamination was related to industrial curd (6.42%). And then there was traditional butter and cheese (71.5%); Also, the highest level of resistance was related to sulfamethoxazole (71%) and the lowest resistance was related to Amoxiclav (50%). The results of this study showed that the detection of bacteria by PCR method is preferable to other traditional methods and considering the high occurrence of antibiotic resistance for the treatment of gastroenteritis caused by salmonella, the use of antibiotics for treatment should be minimized.

  Keywords: dairy, Salmonella, Gastroenteritis, Antibiotic Resistance, Shahrekord
 • Hossein Abdollahzadeh, Ali Sharifzadeh * Pages 66-73
  Campylobacter bacteria is the main cause of campylobacteriosis disease in human and animals. Pet animals include dogs and cats may be carriers of contamination and transmitted bacteria without clinical symptoms.considering the increasing desire of people to keep dogs and cats at home,the purpose of this research was to determine the frequency of campylobacter infection in pets and their owners. In this research,122 feces samples of pets and owners analyzed with microbial and molecular methods. In the microbial method,the frequency of campylobacter infection in cats and dogs was derermined to be8 and 12% respectively, and the molecular method,determined to be 36 and 44%. In the owners of pets,the frequency of infection was determined to be 20 and 32%respectively,while campylobacter infection was not observed in people unrelated to pets.Campylobacter jejuni was the most common species in all case of campylobacter infection.the result of the chi square test(pearson test)showed a significant relationship between the infection of pets and infection oftheir owners(p<0.01 ).Finally,due to the significant frequency of campylobacter infection in pets and considering the role they can play for the health of human societies periodic test of very important.
  Keywords: Campylobacter, Dog, Cat, Human