درباره نشریه
ISSN:
2717-1469
eISSN:
2717-1477
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر عبدالله علیزاده
مدیر مسئول:
دکتر عبدالله علیزاده
سردبیر:
دکتر محمدرسول آهنگران
دبیراجرایی:
آرام رجب زاده
مدیر اجرایی:
دکتر احمد بلندنظر
تلفن:
025-34225105
نشانی:
قم، شهر کهک، بلوار مهر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آزادی، بلوک 38، واحد 3 ، کدپستی: 3735113966
دورنگار:
025-34225105
سایت اختصاصی:
www.jaml.ir
سامانه پیام کوتاه:
50004000452462
صندوق پستی:
37135-1166
تلفن همراه:
09196523692
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/25
صاحب امتیاز
دکتر عبدالله علیزاده
دکتر عبدالله علیزاده
استاد
مدیر مسئول
دکتر عبدالله علیزاده
دکتر عبدالله علیزاده
استاد
سردبیر
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
اعضای تحریریه
دکتر جلال ایرانمنش
دکتر جلال ایرانمنش
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
دکتر روح الله افضلی
استادیار واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و حدیث
Roohollah Afzali
Assistant Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Hadith
دکتر رجب اکبرزاده
دکتر رجب اکبرزاده

دانشگاه پیام نور
دکتر حسین عندلیب
دکتر حسین عندلیب
استاد
رشته تخصصی: حوزه و دانشگاه
دکتر عبدالله علیزاده
دکتر عبدالله علیزاده
استاد
دکتر مهدی بهره مند
دکتر مهدی بهره مند
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
دکتر محمدعلی صفا
دکتر محمدعلی صفا

دبیراجرایی
آرام رجب زاده

Aram Rajabzadeh

مدیر اجرایی
دکتر احمد بلندنظر
دکتر احمد بلندنظر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳