فهرست مطالب

حقوق و فقه تربیت و کودک - پیاپی 15 (پاییز 1402)

نشریه حقوق و فقه تربیت و کودک
پیاپی 15 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مبانی شهرسازی در فقه اسلاامی
  حمید بذرپاچ*، حجت عزیزالهی صفحه 1

  از آنجا که محیط اجتماعی و بافت شهری تاثیر به سزایی در فرهنگ و معنویت ساکنین شهرها دارد؛ دولتها با تلاش حد اکثری در جهت بهسازی شهرها قدم بر میدارند؛ از آنجا که دین مقدس اسلام یک دین اجتماعی بوده به این جنبه از زندگی انسان نیز اهمیت داده و در مورد چگونگی ساخت و ساز شهری احکام متعددی صادر کرده است؛ لذا بررسی این احکام و اجرای آنها در شهرسازی امروزه برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد. فقه شهرسازی به عنوان یکی از شاخه های فقه تمدن رسالت تبیین این این احکام را بر عهده داشته و در صدد استخراج مبانی اسلامی در حوزه شهرسازی  از منابع معتبر اسلامی با روش اجتهادی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مبانی در ابعاد مختلف شهرسازی میپردازد. که در نتیجه میتوان گفت مرکز شهرها مسجد جامع شهر بوده و الگوی مناسب ساخت و ساز شهر افقیست و بلند مرتبه سازی موجب خسارات جبران ناپذیر شده و ساختمان سازی بیش از نیاز نهی گردیده و شهر سازی باید در جهت افزایش امنیت اخلاقی و  فیزیکی باشد.

  کلیدواژگان: شهر، تمدن، فقه شهرسازی، بلند مرتبه سازی، شهر افقی
 • بازخوانی فقهی و حقوقی جایگاه اعتیاد در سیاست کیفری ایران
  علی مراد حیدری* صفحه 2

  نوع سیاست کیفری اتخاذی علیه اعتیاد، به جایگاه حقوقی این پدیده بستگی دارد. از جنبه فقهی، برخی قایل به تحریم و برخی قایل به عدم تحریم مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مصرف آن هستند. طرفداران تحریم مواد مخدر هم در مبنا اختلاف دارند: برخی با استناد به ادله روایی، برخی به استناد وحدت ملاک مواد مخدر با مسکرات، و بسیاری نیز با استناد به دلیل ثانوی ضرر حکم به تحریم مصرف مواد مخدر داده اند.در زمینه جایگاه حقوقی اعتیاد به مواد مخدر نیز، دو رویکرد «جرم انگاری قانونی» و «بیماری پنداری» بین حقوقدانان و جامعه شناسان رایج است. پیامد رویکرد نخست، پیگرد قضایی و برخورد سکوبگرانه با معتاد و پیامد رویکرد دوم، آزادسازی مصرف مواد مخدر و کوشش برای کاهش آسیب آن است. در این نوشتار پس از تبیین پیوند جایگاه حقوقی اعتیاد با رویکردهای فقهی در این خصوص، نظریه «انحراف پنداری اعتیاد» و ضرورت پرهیز همزمان از جرم انگاری و بیماری پنداری اعتیاد مطرح شده و مبانی و پیامدهای آن بررسی شده است.

  کلیدواژگان: اعتیاد، مواد مخدر، سیاست کیفری، انحراف
 • حل تعارض بین اصل و ظاهر در بوته ی قاعده پذیری
  سید علی جبار گلباغی ماسوله* صفحه 3

  اصل و ظاهر، در شمار پدیده های فقهی حقوقی هستند که در دادرسی ها، چه در مرحله ی تعیین هر یک از مدعی و مدعی علیه و چه در مرحله ی انشاء و صدور حکم، معیار و مستمسک است. این دو پدیده، گاه، هماهنگ با یکدیگر هستند و گاه، در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. اینکه به هنگام بروز تعارض بین اصل و ظاهر، کدامیک بر دیگری تقدم دارد و قاعده ی کلی برای حل تعارض مذکور چیست، خود، محل سخن و مورد نقض و ابرام بین دانشیان فقه و حقوق شیعه است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در راستای تبیین و نیل به این مهم، در پی استقراء موارد مذکور تعارض بین اصل و ظاهر در نوشته های فقهی فقیهان شیعه و بیان صور تعارض و فروض قابل طرح آن در ادبیات فقه و حقوق شیعه، به بررسی نمونه هایی چند از تعارض بین اصل و ظاهر، روی می نهد، تا در نتیجه ی آن، استواری فرضیه ی قاعده پذیری تعارض بین اصل و ظاهر را نمایان سازد.

  کلیدواژگان: اصل، ظاهر، تعارض، تعارض بین اصل و ظاهر
 • کاوشی در برخی مفاهیم مخل امنیت ملی و آسایش عمومی از منظر فقه اسلامی
  محمدابراهیم مجاهد* صفحه 4

  بحث مفهوم شناسی در تمامی شاخه های علوم بشری از اهمیت بالایی برخورداراست. این بحث در حقوق کیفری بویژه در حوزه امنیت وآسایش عمومی از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. از آنجا که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با مصالح خمسه دارد، وآنگهی در پاره ای از این مفاهیم، نارسایی ها و ابهام های مفهومی وجود دارد؛ برهمین اساس تبیین این دسته مفاهیم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. شناخت و تبیین اجمالی مفاهیمی چون ترور و تروریسم، و بیوترریسم، محاربه و افساد فی الارض و بغی، جرم سیاسی، فتک واغتیال،کودتا وفلته، و تفاوت و تفکیک آنها از هم از جمله مفاهیمی هستند که آشنایی و تبیین آنها، هم به لحاظ نظری و هم در بعد عملی و وضع قانون و نیز در مقام داوری و تطبیق بر مصادیق بغایت داری اهمیت است. این پژوهش بصورت تحلیلی-توصیفی به بازکاوی برخی از مهمترین این مفاهیم اقدام نمود. ابتدا به تبیین و توصیف این مفاهیم بنیادی پرداخته شد. سپس به تحلیل اجمالی اوصاف و ابعاد ، زوایا ، قلمرو و آنها اهتمام شد. در نتیجه این تحقیق مفاهیم مورد بحث ابهام زدایی شدند و با شناختی که از ارکان و ماهیت هریک بدست آمد، وجه تشایه و وجوه افتراق و تمایز و تفکیک آنها از هم بازشناسی و تبیین شد.

  کلیدواژگان: امنیت، تروریسم، محاربه، بغی، فتک
 • سیر تطور تقنینی خسارت معنوی ناشی از بزهکاری در حقوق کیفری ایران با چشم اندازی به پرونده های جنایی
  امین امیریان فارسانی* صفحه 5

  ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از زیانی که عمل مجرمانه بر دیگری (مجنی علیه ، ورثه یا کسان او)وارد می گردد.متضرر از جرم پس از آنکه در مقام شاکی خصوصی شکایت خود را در مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) طرح کرد حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که مستقیما به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده از مقام قضایی درخواست جبران خسارت کند. در نظام های قضایی که دادگاه های حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل می نمایند اصل بر این است که مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مراجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می نماید. اما گاهی مرجع کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا می کند. در حقوق ایران نیز با توجه به این که دادگاه های حقوقیصرفا به امور حقوقی و دادگاه های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی می نمایند از اصل تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی پیروی شده است بر همین مبنا در خصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم در ضمن رسیدگی به امور کیفری بعلت ابهام و اجمال و مواد اصلاح شده قانون آیین دادرسی کیفری در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجتم شده است سعی بر آن است ضمن بررسی و تبین مفهوم و ماهیت ضرر و زیان ناشی از جرم ،به بررسی سیر تحول تقنینی دعوی ضرر و زیان در دادگاه های کیفری و رویه قضایی بپردازد

  کلیدواژگان: خسارت ناشی از بزهکاری دعوی خصوصی، جبران خسارت، رویه قضایی، حقوق کیفری ایران
 • بررسی فقهی حقوقی الزام فروشنده بر تعمیر کالا با تاملی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980
  حسین بهرامی* صفحه 6

  سالم بودن مبیع شرطی است که در سکوت طرفین، در توافق صورت پذیرفته مستتر است. بایع آگاه از این تکلیف بوده و مشتری خود را ذی حق آن تعهد می داند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 خریدار از حق الزام به تعمیر کالا در فرضیکه مبیع غیر منطبق با قرارداد بوده، بهره مند است. این حق در بند3 ماده46 در آن کنوانسیون با شرایطی به رسمیت شناخته شده است. چنین حقی نه در فقه امامیه و نه در قانون مدنی مطرح نشده است و در بین حقوق دانان در خصوص مشروعیت آن اختلاف نظر وجود دارد. خریدار مطابق ماده422 قانون مدنی تنها امکان اخذ ارش یا فسخ معامله را دارد؛ با إمعان به آنکه مقنن در مقام بیان ضمانت اجراء سکوت کرده و از حق الزام به تعمیر سخنی به میان نیاورده است، باید گفت حکم اولیه در حقوق ایران عدم وجود چنین حقی می باشد. شایان ذکر است در فرضی که مبیع کلی است، اساسا ضرورتی هم بر شناسایی آن حق برای مشتری وجود نداشته و بایع باید کالای جانشین تسلیم کند؛ اما در صورتیکه مبیع عین معین باشد، احتمال ضرر وجود دارد. در فرض اخیر بر اساس قاعده «لاضرر» حکم بر تکلیف بایع به تعمیر مبیع موجه است.

  کلیدواژگان: مبیع معیوب، الزام به تعمیر، لاضرر، کنوانسیون بیع بین المللی «این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی شماره 39250 دانشگاه بزرگمهر قائنات است»
 • نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری (دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا)
  احسان صادقی پور*، لیلا خوارزمی صفحه 7

  نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری (دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا)چکیدهاز سال 1975 تا 2002 ، اندونزی به طور غیرقانونی تیمور شرقی را اشغال کرد. این اشغال با خشونت علیه مردم غیرنظامی تیمور شرقی ، به ویژه علیه کسانی که هوادار استقلال بودند یا شناخته می شدند، مشخص شد. در این روند و پس از آن با جنایاتی همچون نسل کشی ، تجاوز جنسی ، شکنجه و انتقال اجباری مردم با هدف جلوگیری از رسیدن به استقلال ، مواجه شد . متهم ، دومینگوس مندونکا ، مهمترین عضو از یک گروه شبه نظامی معروف به (تیم ساسورات ابلایی) بود که نویسنده در این پژوهش بر آن است از طریق مطالعه اسناد دادرسی یکی از مهمترین محکومین دادگاه تیمور شرقی با هدف اطلاع دانش پژوهان حقوقی از مسیر عدالت کیفری بین المللی، پرونده مزبور را به صورت مفصل از زمان دستگیری متهم تا صدور رای دادگاه بررسی نماید .

  کلیدواژگان: اندونزی، دادگاه تیمور شرقی، دومینگوس مندونکا، عدالت کیفری
 • بررسی تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در قوانین کشورهای اسلامی
  محمدحسین عالمی، فریبا طائی* صفحه 8

  حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی (معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسیله حقوق ومسیولیت های پدر ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد بحث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبین حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت ها، مقررات ویژه ای را در ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پسر، توسط پدر ومادر تعبین نموده است. براساس این سنت ها ، ظاهرا در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای کودک ، سن طفل می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط به سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان به سمت و سوی اولویت دادن به «منافع عالیه کودک » تمایل پیداکرده است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.

  کلیدواژگان: حضانت، کودک، پدر و مادر، کشورهای اسلامی، حقوق
 • بررسی میزان مشارکت مردم در انتخاب خلفای سه گانه و حکومت امیرالمومنین علی(ع)
  محمد بیروتی* صفحه 9

  هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. با توجه به این مسیله، در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه ی نحوه به حکومت رسیدن خلفای سه گانه و حکومت امیرالمومنین علی(ع)، میزان مشارکت، نقش و جایگاه مردم را در تشکیل حکومت های مدنظر بیابیم. و راهکار مناسبی برای میزان مشارکت مردم در نظریات جدید مربوط به نحوه تشکیل حکومت اسلامی بیان نماییم.نحوه به حکومت رسیدن خلیفه اول که به صورت دومرحله ای شوری سقیفه و بیعت همگانی صورت گرفته بود؛ شوری سقیفه با حضور عده قلیلی از امت اسلامی بدون نمایندگی از مردم و بر اساس نژاد و قریشی بودن خلیفه اول را انتخاب نموده و بیعت همگانی با مشارکت مردم به صورت تایید حداقلی و بر اساس اجبار تبلیغاتی و فیزیکی صورت گرفت.نحوه به حکومت رسیدن خلیفه دوم، که با اعلام خلیفه اول به عنوان جانشینی انتخاب شد. در واقع اراده و تمایل مردم در انتخاب حاکم بدون توجه ماند. و مردم با تایید نظر خلیفه اول، خلیفه دوم را به حکومت رساندند. به قدرت رسیدن خلیفه سوم بر اساس طرح شوری شش نفره خلیفه دوم بود. این شوری به نوعی مدیریت تصمیم گیری می باشد؛ میزان مشارکت مردم در به قدرت رسیدن امام علی (ع) بر خلاف خلفای سه گانه حداکثری بود . مردم برای به حکومت رسیدن ایشان مشارکتی مستقیم و نه بر اساس اجبار و تبلیغات بلکه براساس میل باطنی ایشان را حاکم قرار دادند.

  کلیدواژگان: مشارکت مردم، شورا، خلفای سه گانه، حکومت امام علی (ع)
 • الاسرار التجاریه فی القوانین العراقیه،الإیرانیه والوثائق الدولیه
  علی کمیلی پور*، جیهان عباس محسن، محمدصادق میرزایی نیا صفحه 10

  کان تشکیل منظمه التجاره العالمیه والاتفاقیات الاساسیه لهذه الموسسه بمثابه جهد لتطویر التعاون الدولی فی المجال التجاری ، وهذا التعاون بحد ذاته یبدا نوعا من التقارب والحمایه الشامله للملکیه الفکریه ، ولکن الموسسه المذکوره اعلاه ، تماشیا مع وبدعم شامل ، تم الاتفاق علی انشات تریبس ورکن تسویه المنازعات مع مجموعه من الضمانات لدعم مجالات مختلفه من الملکیه الفکریه ، بما فی ذلک الاسرار التجاریه. الاسرار التجاریه هی معرفه تقنیه سریه ومعلومات مفیده فی الامور التجاریه والتی تعتبر ضروریه لتنفیذ بعض الانشطه الصناعیه ویجب الحفاظ علیها سریه. لذلک ، تحتاج هذه الاسرار إلی قوانین فعاله للحمایه المثلی ، ومع ذلک ، مع هذه المقدمه ومن من وصفی- وجهه نظر تحلیلیه ، نرید دراسه دور منظمه التجاره العالمیه فی تطویر حمایه الملکیه الفکریه ، وعلی وجه الخصوص الاسرار التجاریه ، وفی الخطوه التالیه ، إلی ای مدی هی قوانین إیران والعراق وغیرها. الدول الإسلامیه متزامنه مع الاسرار التجاریه؟ من الموکد ان وجود البند 39 من اتفاق تریبس ، ومبادی حمایه الملکیه الفکریه ، وإنشاء دعامه ملزمه لتسویه المنازعات تتطلب امتثال القوانین لمعاییر تریبس والتفاعل بین بلدان منظمه التجاره العالمیه ، خطوه إیجابیه فی اتجاه تعزیز حقوق الملکیه الفکریه والاسرار التجاریه ، مما یشیر إلی ضروره تحدیث القوانین فی مجال الملکیه الفکریه ، ووضع قانون خاص فی مجال الاسرار التجاریه.

  کلیدواژگان: منظمه التجاره العالمیه، الاسرار التجاریه، تریبس، الملکیه الفکریه
|
 • The basics of urban planning in Islamic jurisprudence
  Hamid Bazrpach *, Hojt Azizolahi Page 1

  Because the social environment and urban context have a significant impact on the culture and spirituality of the city residents; Governments are making maximum efforts to improve cities; Since the holy religion of Islam is a social religion, it has also given importance to this aspect of human life and has issued several rulings on how to build a city. Therefore, it is necessary for Islamic countries to examine these rulings and implement them in urban planning today. Urban jurisprudence, as one of the branches of civilized jurisprudence, has been responsible for explaining these rulings and aims to extract Islamic foundations in the field of urban planning from authentic Islamic sources with the method of ijtihad. The current research investigates these basics in different aspects of urban planning with a descriptive-analytical method. As a result, it can be said that the center of the cities is the Jame Shahr Mosque, and the appropriate model of city construction is horizontal, and high-rise construction has caused irreparable damage, and building more than necessary is prohibited, and urban construction should be aimed at increasing moral and physical security.

  Keywords: City, Civilization, jurisprudence of urban development, high-rise building, horizontal city
 • Jurisprudential and legal review of the place of addiction in Iran's criminal policy
  Ali Morad Heydari * Page 2

  The type of criminal policy adopted against addiction depends on the legal status of this phenomenon.From the jurisprudential point of view, some believe in banning and some believe in not banning drugs.Proponents of sanctions also differ: Some of them based on narrative evidence, some based on the unity of the criteria of drugs and intoxicants, and many based on the secondary reason of harm, ordered to ban drug use.Regarding the legal status of drug addiction, two approaches of "legal criminalization" and "Dicriminalization" are common among lawyers and sociologists. The consequence of the first approach is prosecution and aggressive treatment of addicts, and the consequence of the second approach is to liberate drug use and try to reduce its harm.In this article, after explaining the link between the legal status of addiction and the jurisprudential approach in this regard, the theory of "deviation of the concept of addiction" and the necessity of simultaneously avoiding the criminalization and the disease of the concept of addiction have been proposed, and its foundations and consequences have been examined.

  Keywords: Addiction, drugs, criminal policy, deviance
 • Resolving the conflict between principle and appearance in the plant of regularity
  Seyed Ali Jabbar Golbaghi Masoleh * Page 3

  The essence and the appearance are among legal jurisprudential phenomena, which are the criteria in the proceedings, both at the stage of determining each of the claimant and the defendant, and at the stage of drafting and issuing a verdict. These two phenomena are sometimes in harmony with each other and sometimes they are in conflict with each other. When there is a conflict between the principle and the appearance, which one takes precedence over the other, and what is the general rule to resolve the said conflict, is itself the point of contention and violation between the scholars of Shia jurisprudence and law; Therefore, the present article, in order to explain and achieve this important, after extrapolating the mentioned cases of conflict between the principle and the appearance in the jurisprudence writings of Shia jurists and expressing the forms of the conflict and its possible assumptions in the literature of Shia jurisprudence and law, examining some examples. Some of the conflict between the principle and the appearance will be revealed, so as a result, the stability of the hypothesis of the regularity of the conflict between the principle and the appearance will be shown.

  Keywords: Principle, Appearance, Conflict, conflict between principle, appearance
 • Exploring some concepts that disturb national security and public comfort from the perspective of Islamic jurisprudence
  Mohamadebrahim Mojahed * Page 4

  Conceptual discussion is very important in all branches of human sciences. This discussion is of double importance in criminal law, especially in the field of public safety and comfort. Since this field is closely related to Khamsa materials, and some of these concepts have conceptual inadequacies and ambiguities; Based on this, the explanation of this category of concepts is an unavoidable necessity both theoretically and practically. Brief recognition and explanation of concepts such as terror and terrorism, and bioterrorism, war and corruption in the land and insurgency, political crime, assassination, coup d'état, and their difference and separation from each other are among the concepts that familiarization and explanation of them, both in terms of It is important both theoretically and in the practical aspect of law making, as well as in the position of judging and applying examples. This research analyzed some of the most important concepts in an analytical-descriptive way. First, these basic concepts were explained and described. Then attention was paid to the brief analysis of the attributes and dimensions, angles, territory and them. As a result of this research, the discussed concepts were disambiguated, and with the knowledge obtained of the elements and nature of each, their differences and distinctions were recognized and explained.

  Keywords: Security, Terrorism, war, Rebellion, Fatak
 • The course of legislative development of damages caused by delinquency in Iranian criminal law with a perspective on criminal cases
  Amin Amirian Farsani * Page 5

  The damage caused by the crime is also the damage caused by the criminal action to another person (the victim, his heirs or his successors). The Kurd plan has the right to request compensation from the judicial authority for the damages and injuries that have been caused to him directly by the commission of the crime. In the judicial systems where the legal and criminal courts act in a specialized manner in dealing with claims within their jurisdiction, the principle is that the legal reference deals with civil claims and the criminal reference deals with criminal claims. But sometimes the criminal reference finds the possibility of dealing with the legal claim as an exception. In Iranian law, due to the fact that legal courts deal only with legal matters and criminal courts deal only with criminal matters, the principle of specialization in dealing with claims has been followed on this basis in dealing with claims related to damages. of the crime while dealing with criminal matters due to the ambiguity and summary and the amended articles of the criminal procedure law in this research, which is done with a descriptive-analytical method, an attempt is made to investigate and explain the concept and nature of the harm and loss caused by the crime, Investigate the progress of the legal development of claims for damages in criminal courts and judicial procedures.

  Keywords: Damage caused by crime, private lawsuit, Compensation, Judicial procedure, Criminal Law of Iran
 • Juridical and legal study of the seller's obligation to repair goods with a recognition on the International Sales Convention 1980
  Hosein Bahrami * Page 6

  To be flawless of the goods is a condition that is hidden in the silence of the parties in the agreement. The seller is aware of this obligation and customer considers himself as the rightful of this obligation. In the Convention on the International Sale of Goods approved in1980, if the goods are not in accordance with the contract, the seller is obliged to repair the goods. This right is recognized in paragraph 3 of article 46 in that convention with conditions. Such a right has not been raised either in jurisprudence or in the civil law and there is a difference of opinion among jurists regarding its legitimacy. According to Article 422 of the Civil Code the buyer has only the option of obtaining compensation or a rescission of the transaction; Regarding the fact that the Civil Code is silent on the issue of performance guarantee and has not mentioned the right to oblige to repair, it should be said that the primary ruling in is the absence of such a right. It is worth mentioning that in the assumption that the goods is a unspecified, there is basically no need to identify that right for the customer, and the seller must submit the substitute product; But if the goods is certain, there is a possibility of loss. In the latter assumption, based on the rule of "The necessity to compensation of the loss", the ruling on the obligation of the seller to repair the goods is justified.

  Keywords: Defective object of sale, obligation to repair, The necessity to compensation of the loss, International sales convention
 • A again look at the history of international criminal law (East Timor court in the Domingos Mendonca case)
  Ehsan Sadeghipoor *, Leila Kharazmi Page 7

  A again look at the history of international criminal law (East Timor court in the Domingos Mendonca case)AbstractFrom 1975 to 2002, Indonesia illegally occupied East Timor. The occupation was characterized by violence against the civilian population of East Timor, especially against those who were or were known to be pro-independence. In this process and after that, faced crimes such as genocide, rape, torture and forced transfer of people with the aim of preventing independence. The defendant, Domingos Mendonca, was the most important member of a militia group known as (Sasurat Ablaei Team), which the author in this study is one of the most important convicts of the East Timor court with the aim of informing legal scholars about the path of criminal justice. International, examine the case in detail from the time of the arrest of the accused to the issuance of the court verdict.

  Keywords: Indonesia, Court of East Timor, Domingos Mendonca, Criminal Justice
 • Comparative study of child custody after divorce in the laws of Islamic countries
  Mohammadhoseim Alemi, Fariba Taei * Page 8

  Children's rights are one of the most important rights in the laws of Islamic countries, which include financial and non-financial (spiritual) rights; One of the most important spiritual rights of a child is the right to custody; For this reason, the issue of the rights and responsibilities of father and mother in the matter of custody and guardianship of children in religious traditions is one of the issues that have been discussed and challenged by jurists of different countries. This article, which is written in a descriptive-analytical method and applying the laws of Islamic countries, seeks to explain the right of custody in the laws of Islamic countries, and the issue that has caused a distinction between father and mother in the laws of Islamic countries in the matter of custody is thatThese laws and traditions have defined special regulations regarding the guardianship of male and female children by father and mother. According to these traditions, apparently, when the parents are separated, the main criterion in determining the guardian for the child is the child's age.The results of this research show that the laws related to child custody among Muslim countries have tended to prioritize the "best interests of the child" and have set specific duties and responsibilities for parents regarding child custody.

  Keywords: Custody, Child, Parents, Islamic Countries, Rights
 • Investigating the Participation of People in the Selection of the Three Caliphs and the Government of Amir Al-Mu'minin Ali
  Mohammad Beirouti * Page 9

  No government has the ability to continue and advance its goals without the participation of the people, and the Islamic government is no exception to this. Considering this issue, in this article, we will study how the three caliphs came to power and the rule of Amir al-Mu'minin Ali (AS), to find out the level of participation, role and position of the people in the formation of the considered governments. And to express a suitable solution for the level of people's participation in the new ideas related to the formation of the Islamic government.How the first caliph came to rule, which was done in the form of minimal approval and based on propaganda and physical coercion.How the second caliph came to rule, who was chosen as the successor by the announcement of the first caliph. And the people confirmed the opinion of the first caliph and brought the second caliph to power.The coming to power of the third caliph was based on the plan of the six-member council of the second caliph. This saltiness is a kind of decision-making management;The level of people's participation in Imam Ali's rise to power was maximum, unlike the three caliphs. In order to reach his government, the people made him the ruler through direct participation and not on the basis of coercion and propaganda, but on the basis of his inner desire.

  Keywords: The participation of the people, the Council, the three caliphs, the government of Imam Ali (AS)
 • Trade secrets in Iraqi and Iranian laws and international documents
  Ali Komeilipour *, Jeyhan Abas Mohsen, Mohamad Sadegh Mirzainiya Page 10

  The formation of the World Trade Organization and the fundamental agreements of this institution was an effort to develop international cooperation in the commercial field, this cooperation itself initiates a kind of convergence and comprehensive protection of intellectual property, but the above-mentioned institution, in line with a comprehensive support, agreement TRIPS and established dispute settlement body with a range of guarantees to support various areas of intellectual property, including trade secrets. Trade secrets are confidential technical knowledge and useful information in business matters that are necessary for the implementation of certain industrial activities and must be kept confidential. Therefore, these secrets need effective laws for optimal protection, however, with this introduction and from a descriptive-analytical point of view, we want to examine the role of the World Trade Organization in the development of protection of intellectual property and, in particular, trade secrets? And in the next step, to what extent are the laws of Iran, Iraq and other Islamic countries in sync with trade secrets? Certainly, the existence of provision 39 of the TRIPS agreement, the protective principles of intellectual property and the creation of a binding dispute settlement body to require the compliance of laws with TRIPS criteria and the interaction of the countries of the World Trade Organization, is a positive step in the direction of promoting intellectual property rights and trade secrets, which Important points out the necessity updating the laws in the field intellectual property and developing a special law in the field of trade secrets

  Keywords: World Trade Organization, Trade Secrets, TRIPS, intellectual property