درباره نشریه
ISSN:
2676-7805
eISSN:
?2676-4687
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مدیر مسئول:
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
سردبیر:
دکتر جواد امین خندقی
مدیرداخلی:
ابراهیم محمدزاده مزینان
کارشناس:
سعید جوان
سایت اختصاصی:
ami.journals.hozehkh.com
تلفن:
051-32008608
نشانی:
مشهد، حرم مطهر، بست طبرسی، مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، معاونت پژوهش. (اداره نشر و تولیدات علمی)
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/17
مدیر مسئول
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول
Seyyed Mesbah Ameli
Khorasan Seminary
Specialist: Jurisprudence and Principles
سردبیر
دکتر جواد امین خندقی
استادیار گروه ادبیات نمایشی
موسسه آموزش عالی فردوس
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Javad Amin Khandaqi
Assistant Professor, Art
Ferdows Mashhad Institute of Higher Education
Specialist: 0000-0002-4846-829X
اعضای تحریریه
دکتر نصرالله حکمت
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Nasrollah Hekmat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
حسن بلخاری قهی
مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر و زیبایی شناسی
Hasan Bolkhari Ghahi

University of Tehran
Specialist: philosophy of art and Aeasthetic
دکتر سعید انواری
دانشیار رشته فلسفه و کلام اسلامی، گروه فلسفه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی؛ منطق
Saeed Anvari
Associate Professor, Philosophy
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر سید حسین شرف الدین
استادیار موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Seyyed Hosein Sharafoddin
Assistant Professor of Imam Khomeini Research and Educational Institute
Specialist: Culture and Communication
دکتر مجتبی الهی خراسانی

رشته تخصصی: فقه و اصول
Mojtaba Elahi Khorasani

Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر سید محمدمهدی موسوی مهر
دکتر سید محمدمهدی موسوی مهر

دکتر مهدی امینی
دکتر مهدی امینی

دکتر علی رازی زاده
دکتر علی رازی زاده

دکتر کریم خان محمدی
استاد گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات
دانشگاه باقرالعلوم
Karim Khan Mohammadi
Professor, bagher aloloum
Baqir al-Olum University
دکتر محسن طبسی
دانشیار گروه معماری
واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر، مرمت بناهای تاریخی
Mohsen Tabassi
Associate Professor, Department of Architecture, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
Specialist: Art Studies, Historic Preservation
دکتر جواد امین خندقی
استادیار گروه ادبیات نمایشی
موسسه آموزش عالی فردوس
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Javad Amin Khandaqi
Assistant Professor, Art
Ferdows Mashhad Institute of Higher Education
Specialist: 0000-0002-4846-829X
مدیرداخلی
ابراهیم محمدزاده مزینان
دانش آموخته ارشد تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Ebrahim Mohammadzadeh
MSc Graduated, Senior graduate
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Islamic History and Civilization
کارشناس
سعید جوان
سعید جوان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸