درباره نشریه
eISSN:
2717-1957
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر قادر وظیفه دمیرچی
مدیر مسئول:
دکتر قادر وظیفه دمیرچی
سردبیر:
دکتر علی خالق خواه
سایت اختصاصی:
clsj.ir
تلفن:
045-32752131
نشانی:
اردبیل، شهرستان پارس آباد، اولتان، خیابان ولعصر (عج)، کوچه دانش، پلاک 2 ، کدپستی: 5695116754
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/02
صاحب امتیاز
دکتر قادر وظیفه دمیرچی
دکتر قادر وظیفه دمیرچی

مدیر مسئول
دکتر قادر وظیفه دمیرچی
دکتر قادر وظیفه دمیرچی

سردبیر
دکتر علی خالق خواه
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
اعضای تحریریه
دکتر فرهاد نژاد ایرانی
دکتر فرهاد نژاد ایرانی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
دکتر علی رشیدپور
دانشیار گروه مدیریت فرهنگی دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Ali Rashidpoor
Associate Professor, Faculty of Management
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
اکبر اعتباریان

Akbar Etebarian

دکتر علی خالق خواه
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
دکتر حبیب ابراهیم پور
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر نسرین خدابخشی
دکتر نسرین خدابخشی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
دکتر بهروز اسکندپور
دکتر بهروز اسکندپور
استادیار
دانشگاه پیام نور
دکتر اسحاق رسولی
دکتر اسحاق رسولی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۰