درباره نشریه
ISSN:
1833-2717
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
معصومه شریفی
مدیر مسئول:
معصومه شریفی
سردبیر:
دکتر زینب طیبی
مدیر اجرایی:
هادی برهانی
ویراستار فارسی:
زینب ربیعی
ویراستار انگلیسی:
کمال برزگر بفرویی
ویراستار علمی:
دکتر زینب طیبی
نشانی:
قم، بلوار شهید کریمی، روبروی بوستان بنفشه، دانشگاه فرهنگیان استان قم، پردیس حضرت معصومه(س)، دفتر بسیج اساتید
تلفن:
025-32704673
سایت اختصاصی:
qej.cfu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
صاحب امتیاز
معصومه شریفی

Masoomeh Sharifi

مدیر مسئول
معصومه شریفی

Masoomeh Sharifi

سردبیر
دکتر زینب طیبی
دکتر زینب طیبی

اعضای تحریریه
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر سید احمد رهنمایی
دانشیار گروه علوم تربیتی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Sayyed Ahmad Rahnemaei
Associate Professor, Department of Educational Sciences
معصومه شریفی

Masoomeh Sharifi

دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: خانواده، تعلیم و تربیت، مشاوره و درمان
Mohammah Mahdi Safurayi Parizi
Associate Professor, educational psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: family
دکتر زینب طیبی
دکتر زینب طیبی

دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
دانشیار فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: حقوق خانواده ، حقوق کودک ، علوم قرآن و حدیث ، حقوق بین الملل اسلامی، حقوق زن
Faezeh Azimzadeh Ardbili
Associate Professor, Islamic jurisprudence and law
دکتر عبدالله معتمدی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Abdollah Motamedi
Associate Professor, Department of psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر فریبا حاجعلی
دکتر فریبا حاجعلی
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه الزهرا
دکتر محسن رفیعی
دکتر محسن رفیعی
استادیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه فرهنگیان
دکتر محمد فاکر میبدی
دکتر محمد فاکر میبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن
Mohammad Faker Meybodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Science of the Qur'an
ویراستار فارسی
زینب ربیعی
زینب ربیعی

ویراستار انگلیسی
کمال برزگر بفرویی
کمال برزگر بفرویی

ویراستار علمی
دکتر زینب طیبی
دکتر زینب طیبی

مدیر اجرایی
هادی برهانی
هادی برهانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۵