درباره نشریه
ISSN:
2717-4484
eISSN:
2717-4492
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی معینی کیا
سردبیر:
دکتر عادل زاهد بابلان
مدیرداخلی:
تقی اکبری
کارشناس:
رامین غریب زاده
سایت اختصاصی:
ael.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دفتر فصلنامه
تلفن:
045-31505650
045-31505620
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/25
مدیر مسئول
دکتر مهدی معینی کیا
دانشیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزش از دور
Mahdi Moeinikia
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Planing Distance Education
سردبیر
دکتر عادل زاهد بابلان
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Adel Zahed Babelan
professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Educational Administration
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor
Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر منصور بیرامی
استاد روان شناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی یادگیری
Mansour Bayrami
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: Learning Psychology
دکتر اسکندر فتحی آذر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و روانشناسی، علوم تربیتی- آموزش علوم
Eskandar Fathiazar
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Education and Psychology, Educational Sciences - Science Education
دکتر علی خالق خواه
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
دکتر موسی پیری
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور
Moosa Piri
Assistant Professor, department of literature
Payame Noor University
دکتر مهران فرج اللهی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mehran Farajollahi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Educational Science
دکتر حسین قمری گیوی
گروه مشاوره
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مشاوره
Hosein Gamari Givi

University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Consultation
دکتر محمد حسنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mohammad Hasani
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Education Management
دکتر جلیل یونسی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: سنجش و اندازه گیری
Jalil Younesi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: evaluating and measuring
دکتر تقی زوار
دانشیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Taghi Zavvar
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Educational Administration
مدیرداخلی
تقی اکبری
دانشیار مدیریت اموزشی- گروه علوم تربیتی -
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Taghi Akbari
Associate Professor, Education Management
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Educational Administration
کارشناس
رامین غریب زاده

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Ramin Gharibzadeh

Specialist: Educational Administration
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶