درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (منابع طبیعی استان همدان)
مدیر مسئول:
دکتر قاسم اسدیان
سردبیر:
هرمز سلطانی
مدیر اجرایی:
مهدی احمدیان
ویراستار فارسی:
علی اصغر فرهادی
سایت اختصاصی:
pem.areeo.ac.ir
نشانی:
همدان، کیلومتر 5 جاده تهران، روبروی منازل سازمانی اداره گاز، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان ، کدپستی: 6519999811
تلفن:
081-34373590
دورنگار:
081-34373606
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/15
مدیر مسئول
دکتر قاسم اسدیان
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
رشته تخصصی: منابع طبیعی
سردبیر
هرمز سلطانی
مربی پژوهشی
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Hormoz Soltani

Specialist: Agricultural Enthomology
اعضای تحریریه
دکتر خسرو پرویزی
دانشیار دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
رشته تخصصی: کشت بافت سیب زمینی، علوم باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح سبزی
Khosro Parvizi
Associate Professor, Horticulture Crops Research Department
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
Specialist: Assistant professor Physiology and breeding of vegetables tissue culture of potato
آژنگ جاهدی ترک

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: علفهای هرز ، زراعت
داوود حسن پناه

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: ژنتیک بیومتری
دکتر حمید زارع ابیانه
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: کیفیت آب، مهندسی آب
Hamid Zare Abyaneh
Associate Professor Faculty of Agriculture,
Bu-Ali Sina University
Specialist: Water Quality
هدایت الله غفاری

رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
فرزاد گودرزی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
رحیم مطلبی فرد

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: علوم خاک
کریم نادری مهدیی

دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: توسعه کشاورزی
ویراستار فارسی
علی اصغر فرهادی

مدیر اجرایی
مهدی احمدیان

رشته تخصصی: علوم خاک
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۲