درباره نشریه
eISSN:
2717-350X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر مفید شاطری
سردبیر:
دکتر حمید شایان
جانشین سردبیر:
دکتر جواد میکانیکی
مدیرداخلی:
دکتر محمد حجی پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدرضا رضاییان دلویی
سایت اختصاصی:
vssd.birjand.ac.ir
تلفن:
056-31026162
نشانی:
بیرجند، انتهای بلوار دانشگاه، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریه ، کدپستی: 9717434765
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/22
مدیر مسئول
دکتر مفید شاطری
استادیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mofid Shateri
Assistant Professor
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
سردبیر
دکتر حمید شایان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
جانشین سردبیر
دکتر جواد میکانیکی
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Javad Mikaniki
Associate Professor, Geography Department
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
اعضای تحریریه
دکتر حسن افراخته
استاد دانشکده علوم
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hasan Afrakhteh
Professor College of Science
Kharazmi University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر جعفر جوان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Jafar Javan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر محسن شاطریان
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohesn Shaterian
Professor School of Geography
University of Kashan
Specialist: Geography
دکتر حمید شایان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
دکتر محمدحسین کریم
استاد تمام گروه اقتصاد منابع و انرژی دانشکده اقتصاد
دانشگاه خوارزمی تهران
Mohamadhossein Karim
Full Professor, Department of Resource Economic, Kharazmi University, Tehran - Iran
دانشگاه خوارزمی تهران
Specialist: Agricultural and Resource Economics
دکتر محمود فال سلیمان
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mahmoud Falsolayman
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر جواد میکانیکی
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Javad Mikaniki
Associate Professor, Geography Department
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر مفید شاطری
استادیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mofid Shateri
Assistant Professor
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدرضا رضاییان دلویی
استادیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Mohammad Reza Rezaeian Delouei
Assistant professor
University of Birjand
Specialist: Translation Studies
مدیرداخلی
دکتر محمد حجی پور
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mohammad Hajipour
Assistant Professor, Geography
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۰