درباره نشریه
eISSN:
2645-5145
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم رومینا
سردبیر:
دکتر زهرا احمدی پور
دستیار سردبیر:
دکتر مصطفی قادری حاجت
سایت اختصاصی:
psp.modares.ac.ir
تلفن:
021-82884689
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/08
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم رومینا
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Ebrahim Roumina
Associate Professor, Political Geography, Faculty of Humanities, TMU
Tarbiat Modares University
Specialist: political geography
سردبیر
دکتر زهرا احمدی پور
استاد گروه جغرافیای سیاسی - دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی
Zahra Ahmadipour
Professor, political geography- human science
Tarbiat Modares University
Specialist: geography and urban planning, political geography
دستیار سردبیر
دکتر مصطفی قادری حاجت
استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mostfa Ghaderi Hajat
Assistant Professor, political geography
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
دکتر زهرا احمدی پور
استاد گروه جغرافیای سیاسی - دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی
Zahra Ahmadipour
Professor, political geography- human science
Tarbiat Modares University
Specialist: geography and urban planning, political geography
دره میرحیدر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای و رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش سرزمین، برنامه ریزی توریسیم
Issa Ebrahimzadeh
Full Professor, Geography and Urban-Regional Planning
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning, Territorial Planning, Tourism Planning
دکتر مهدی پورطاهری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mehdi Pourtaheri
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: human geography
دکتر هادی زرقانی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی، مرزهای بین المللی، پدآفندهای عامل، قدرت و قدرت ملی
Hadi Hadi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Political Geography, International borders, operating pads, national power and power
دکتر مراد کاویانی راد
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Morad Kavianirad
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر عبدالرضا فرجی راد
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Abdol Reza Faraji Rad
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۶