فهرست مطالب

آمایش سیاسی فضا - سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، زمستان 1402)

نشریه آمایش سیاسی فضا
سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید سعید سجادی*، مهدی پورطاهری، علیرضا رکن الدین افتخاری صفحات 24-44

  اقامتگاه های بومگردی فعالیتی جدید در صنعت گردشگری محسوب می شوند و برای هدایت و تعیین تصمیمات حال و آینده از میان گزینه های مختلف به سیاست گذاری نیازمند هستند. در این پژوهش هدف آن است که شاخص های سیاست گذاری فضایی در اقامتگاه های بومگردی شناسایی و میزان اهمیت آنها در منطقه ی هورامان مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا این سوال مطرح شد که کدامیک از عناصر سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بوم گردی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و در این پژوهش برای استخراج شاخص های سیاست گذاری فضایی و بیان ادبیات پژوهش از روش اسنادی و از روش میدانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای بررسی شاخص ها استفاده گردیده است. روش نمونه گیری برای جامعه نمونه متخصصین (اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری با رساله مرتبط) و کارشناسان به‎صورت گلوله برفی و برای جامعه نمونه مدیران بومگردی به صورت تصادفی ساده انجام شده است. نتایج پژوهش با آزمون تعقیبی توکی بیان می کند که از میان شاخص های پنج گانه (نظام آماری و اطلاع رسانی، ارزش های حاکم، بروکراسی حاکم، ساختار قدرت و اجرا و نظارت بر سیاست ها) سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بومگردی منطقه ی هورامان تفاوت معناداری وجود داشته و در این راستا شاخص اجرا و نظارت برسیاست ها با میانگین 673/3 در طیف دوم قرار گرفته و بیشترین اهمیت را در منطقه هورامان به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، سیاست گذاری فضایی، اقامتگاه های بومگردی، هورامان
 • نقیب الله مظلوم یار، عطاالله عبدی فتح آباد*، سیاوش راستی شولی، مریم رحمانی صفحات 45-68

  جغرافیا یکی از مهمترین شاخصهای تعیین کننده ثبات یا بی ثباتی در کشورها است. در حقیقت جغرافیا بستر بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی کشورها و حتی روابط میان آنها با همسایگانشان می باشد. افغانستان از نمونه های بارز اینگونه کشورها است. جغرافیای این کشور به لحاظ تاریخی بحران خیز است. در طول تاریخ همواره جنگ، ناامنی، بی ثباتی سیاسی، فقر و اختلافات داخلی دامن گیر این کشور بوده است. لذا نظر به اهمیت و جایگاه بحران ساز افغانستان، هدف پژوهش حاضر تبیین بنیادهای جغرافیای انسانی در بحران های این کشور است. این پژوهش تحلیلی- توصیفی، ترکیبی از نظریه هاگت و تیوری کوهن است. در این روش  به تبیین بسترها و زمینه های بحران ساز در افغانستان از منظر جغرافیای انسانی پرداخته شده است. روش جمع آوری داده های مورد نیاز این پژوهش، روش کتابخانه ای است. براساس یافته های پژوهش، تمام بحران های افغانستان از منظر جغرافیایی انسانی،  ناشی از ناهمگونی های انسانی و مداخلات ابرقدرت ها بوده که باعث شکننده گی، نا آرامی و بحران خیز ماندن این کشور شده است. اختلافات مرزی و رودخانه ای، حایل بودن بین قدرتها، محصور بودن در خشکی، قرار گرفتن در منطقه شکننده و تحت فشار، تعدد همسایگان، تغییر مسیر رودهای مرزی، قومیت گرایی، بنیاد گرایی افراطی و تروریسم، تعصبات زبانی و فرهنگی، مهاجرت و محرومیت، کم سوادی، جدایی طلبان دو طرف مرز و کشت و قاچاق مواد مخدر از مهم ترین عوامل بحران زا و اختلاف برانگیز جغرافیایی و جغرافیای انسانی افغانستان  هستند  که منشا اختلافات با همسایگان را نیز تشکیل میدهد. عوامل مذکور از جمله علل پایدار جغرافیایی اند که نقش جبری در خلق بحرانها و اختلافات دارند. این عوامل مانع  همبستگی، تشکیل یک دولت ملی و شکل گیری هویت ملی در افغانستان شده اند.

  کلیدواژگان: افغانستان، بحران، جغرافیای انسانی، مخاطرات
 • ملیحه احیایی، رضا اشرف زاده*، بتول فخراسلام صفحات 69-88

  آیین کشورداری یا آنچه را که سیاست مدن می نامند در شاهنامه از رونق و روایی توام با دانش و بینش برخوردار است. اساس شهریاری و فرمانروایی بر دو اصل داد و راستی نهاده شده است. در بسیاری از داستان های شاهنامه می توان نمودی از روان شناسی مثبت گرا را واکاوی کرد. سلیگمن به عنوان یکی از چهره های اصلی جریان روان شناسی مثبت گرا نظریه ای را مطرح کرده است که برای تحلیل متون ادبی نیز به کار می رود. در پژوهش حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به بازنمایی کنش و منش کی خسرو در شاهنامه با رویکرد به آرا سلیگمن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کی خسرو در کنش های شهریاری خود همواره شاخصه های «خرد»، «شجاعت»، «عدالت»، «انسانیت»، «خویشتن داری» و «تعالی» را بروز داده است. او با تکیه بر عنصر خردمندی، ایران-شهر را از بحران های پیش روی داخلی و خارجی عبور داده و با تکیه بر عنصر شجاعت، الگوی مطلوبی برای سربازان ایرانی در نبرد با دشمن تورانی بوده است. همچنین، عدالت ورزی کی خسرو موجب افزایش سطح رضایتمندی مردم از حاکمیت و رشد شاخصه های زندگی مطلوب شده است. مفهوم انسانیت در بینش سیاسی کی خسرو اهمیت ویژه ای دارد. به ویژه آنجا که سپاهیان خود را از تضییع حقوق دشمن برحذر می دارد. خویشتن داری شاه کیانی در برخورد با اسیران و مردم غیرنظامی در این نبردها درخور توجه است. همچنین، کلیت زندگی کی خسرو فرآیند تعالی و صعود معنوی وی را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کشورداری، شاهنامه فردوسی، کنش شهریاری، کی-خسرو، روان شناسی مثبت گرا
 • احسان لشگری* صفحات 89-104

  نگاه غیرتعمیم گرا به هویت سرزمینی و وابسته دانستن آن به اندیشه های سیاسی در سالیان اخیر در مطالعات جغرافیای سیاسی انتقادی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مبدا اولیه وابسته دانستن مفهوم هویت سرزمینی به دولت؛ به اندیشه های هگل باز می گردد. از نظر وی هویت سرزمینی صورت عقلانی اندیشه برساخت شده توسط دولت در روی زمین می باشد که در هر جابه جایی از تاریخ شکلی از این پدیدار ظاهر می گردد. در این راستا اندیشه سیاسی رهبر فره ایزدی یکی از عناصر مهم در ساخت هویت سرزمینی در عصر هخامنشی بود که در طی آن رهبران سیاسی برگزیده خدا بر روی زمین دانسته شده و در سایه وجودی او امکان شکل یابی انسجام اجتماعی و تداعی یک قلمرو سیاسی میسر گردید. در این پژوهش کوشش گردیده با روش تحلیل محتوای متون تاریخی مولفه های موثر در برساخت هویت اجتماعی در عصر هخامنشیان در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی روح هگل تبیین گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که برساخت آگاهی نسبت به جایگاه پادشاه در عصر هخامنشی حاصل یک سنتز تاریخی بود که تفسیر سنتی از پادشاهان مقتدر جای خود را به پادشاه منتسب به اهورمزدا می دهد. این مشروعیت قدسی قادر گردید جمعیت نامتجانس تابع حکومت هخامنشیان را در قالب یک هویت مشترک یکپارچه نماید. ضمن اینکه غیریت سازی ژیوپلیتیکی هخامنشیان با حکومت های پیرامونی به ویژه دولت- شهرهای یونانی جلوه ای از تعارض اندیشه پادشاه فره ایزدی با اندیشه های معارض بود که در برساخت انسجام سرزمینی مردم ایران موثر بود.

  کلیدواژگان: هخامنشیان، پادشاه فره ایزدی، هویت سرزمینی، پدیدارشناسی روح، هگل
 • مامند قادری، مسعود غفاری* صفحات 105-119

  در پژوهش حاضر بعد سیاسی وضعیت توسعه نیافتگی موجود و چگونگی گره خوردن آن با اقتصاد و همچنین پیامد آن در استان کردستان مورد کند و کاو قرار گرفته است. بدون شک بررسی چگونگی کارکرد و واکاوی تمامی ابعاد اقتصاد سیاسی ایران مستلزم پژوهشی وسیع بوده و بعضا به دلیل کمبود داده نمی توان تصویری دقیق از انحصارات حاکم بر آن را به دست آورد. ورود منابع هیدروکربنی نیز بر پیچیدگی های این ساختار افزوده است، به گونه ای که بسیاری وفور منابع و ظهور دولت رانتیر را عامل اصلی شرایط موجود می دانند، غافل از اینکه ساختار معیوب اقتصاد سیاسی ایران بدون درآمدهای نفتی توانایی تامین سطح رفاهی حداقلی و برپا داشتن زیرساخت های محدود کنونی را نیز دارا نمی بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا تفاوتی معنی دار در سطوح توسعه ای استان کردستان و کلیت کشور مشاهده می شود و یا خیر؟ با مقایسه شاخص های توسعه انسانی در سال های 1356 و 1398 این نتیجه حاصل شد که به طور کلی استان کردستان به لحاظ توسعه انسانی از میانگین کشوری دارای رتبه ای پایین تر بوده است که علت اصلی آن را می توان در قالب اقتصاد سیاسی انحصارات معرفی نمود که ریشه های آن به دوران پیش از انقلاب اسلامی در سال 1357 بازمی گردد.

  کلیدواژگان: توسعه، موانع ساختاری، کردستان، انحصارات، عقب ماندگی
 • محمود نجفی مجتهدی*، فرهاد حمزه، محمد اخباری صفحات 120-134

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و مطالبات سیاسی آنان در شهرهای تهران و قم انجام شده است و با توجه به اینکه سطح مطالبات سیاسی کاربران شبکه های اجتماعی را در دو پایتخت سیاسی- اقتصادی و فرهنگی- مذهبی کشور مورد سنجش و بررسی قرار داده است، به عنوان پژوهشی نوآورانه می باشد.
  این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی شامل مطالعه کتابخانه ای و پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار صوری و پایایی آن به وسیله آلفای کرنباخ (alpha cronbach) محاسبه شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کاربران عضو شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بالای 15 سال ساکن شهرهای تهران و قم می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 768 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.
  نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معناداری بین دو متغیر میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی و مطالبات سیاسی کاربران و میزان آماره اسپیرمن در سطح معناداری 95 درصد 0.59 می باشد که نمایانگر رابطه مستقیم و در حد متوسط می باشد.
  کاربران براساس خاصیت دوران مدرن دایما در حال بازاندیشی مطالبات سیاسی خود و سطح مورد انتظار آنها می باشند و به منظور حفظ تعادل سیاسی لازم است نظام سیاسی، دایما این مطالبات را رصد نماید و پاسخ مناسبی را به آنها ارایه دهد.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، فضای مجازی، مطالبات سیاسی، بازاندیشی، تلگرام، اینستاگرام
|
 • Sayed Saeed Sajadi*, پورطاهری Pourtaheri, Abdolreza Roknodin Eftekhari Pages 24-44

  Ecolodge need policy to guide and determine short-term and long-term decisions among different options.Policymaking in Ecolodge is a collection of rules, regulations, instructions and strategies that provides a framework in which the governmental and local decisions directly affect the sustainable development of Ecolodge. In this research, we aim to identify spatial policy indicators in Ecolodge and figure out their importance in the Hawraman region. Therefore, the question is which of the spatial policy elements of Ecolodge have the most importance in this case study? The research method is practical by purpose and descriptive-analytical by type. At first, it described and interpreted the existing relationships between the research variables (statistical system and information, ruling bureaucracy, ruling values, structure of power, implementation and monitoring of policies). Research statistical society includes the ecotourism managers of the target villages of Hawraman region, General Department of Cultural Heritage experts, Tourism and Handicrafts Department, as well as tourism specialists including faculty members and related experts. This research results shows that according to Tukey's test, the policy implementation and monitoring indicator with an average of 3.673 (combination of opinions) has the highest importance in the spatial policy of Ecolodge in the Hawraman region.Thus, based on the results of the hypothesis test, it can be accepted that there is a significant difference between the spatial policy elements of the Ecolodge in the Hawraman region, and in this regard, the policy implementation and monitoring indicator is the most important among the five.

  Keywords: Policymaking, Ecolodge, Howraman, Spatial policy making
 • Naqibullah Mazlomyar, Ataollah Abdi*, Siavash Rastishuli, Maryam Rahmani Pages 45-68

  Geography is one of the most important determinants of stability or instability in countries. geography is the basis of many social and political developments within countries, even the relations between them and their neighbors. One of the clear examples of this is Afghanistan. This country is known as a crisis-prone country in terms of human geography. War and insecurity, political instability, poverty, extensive internal disputes have plagued the people and this geography for years. The purpose of the current research is to explain the foundations of human geography in the crises of this country. This research is of a descriptive type, whose theoretical framework is obtained from the combination of Hoggett's theory and Cohen's theory, and based on it, the bases and contexts of the crisis in Afghanistan have been explained from a human geographical perspective. According to the findings of the research, all the crises in Afghanistan are affected by human geography and caused by human heterogeneity, the interventions of the powers, as a result of which this country has been in a fragile and unstable situation for years and has remained a crisis maker. Border disputes with neighbors, being landlocked, being a barrier, being located in a fragile region, multiple neighbors, disputes over common border rivers and changing their course are some of the most stable issues of Afghanistan's geography. Ethnicism, linguistic and religious prejudices, extreme fundamentalism, illiteracy, drug cultivation and trafficking, migration, poverty and deprivation, and nomads are among the controversial issues in strengthening humanitarian crises...

  Keywords: Afghanistan, crisis, human geography, risks
 • Malihe Ehyaei, Reza Ashrafzadeh*, Batul Fakhr Islam Pages 69-88

  Statecraft, or what is called modern politics in the Shahnameh, has prosperity and authenticity combined with knowledge and insight. The foundation of Shahriari and governance is based on the two principles of truth and justice. Ferdowsi′s Shahnameh is one of the greatest and most influential epics works of Iran and the world. This great work can be studied and researched from different aspects. In many stories of Shahnameh, a manifestation of positive psychology can be explored.
  One of the most outstanding literary works in the field of Persian literature is Ferdowsi's Shahnameh, which contains characterisations, depictions of lofty and ideal human goals, references to desirable solutions to improve the quality of life, and so on. In his literary masterpiece, Ferdowsi has mentioned the human being and its positive dimensions, and has provided extensive explanations in relation to idealistic figures such as Ky Khosrow - who go beyond the usual norms of society. In this regard, the present research, by applying Seligman's psychological opinions, will examine and analyse other aspects of Shah Kiani's personality and Shahriari's and Pahlavi's actions in order to answer the following questions: a) Which of the characteristics of positivist psychology emphasised by Seligman are prominent in the character of Khosrow? b) By approaching Seligman's intellectual foundations, can Shah Kiani be considered a positive and self-fulfilling person?

  Keywords: Ferdowsi Shahnameh, Shahriari, Ki Khosrow, Positive Psychology., Statecraft
 • Ehsan Lashgari* Pages 89-104

  The non-generalist view of territorial identity and Considering it to be dependent on political ideas has been considered in critical political geography studies in recent years. In this regard, the primary principle of considering the territorial identity concept to be dependent on government; It goes back to Hegel's thoughts. According to his idea, the territorial identity is a rational form of thought created by government on the earth, and a form of this phenomenon appears in every history turn. In this regard, the political thought of Charismatic king was one of the important components in the construction of territorial identity in the Achaemenid era during which charismatic king were considered to be God's chosen one on earth and in his existence shadow became possible to form social cohesion. In this research has been tried by analyzing the historical texts content be explained effective components in the construction of social identity in the Achaemenid era in the Hegel's phenomenology of the soul framework. It is emphasized in research findings that the awareness creation about importance of king's position in construction of the territorial identity in the Achaemenid era was a historical synthesis result that the traditional interpretation of powerful kings is replaced by the king attributed to Ahuramzda. In addition, geopolitical alienation of the Achaemenids with the surrounding states, especially the Greek city-states was a conflict manifestation between Charismatic king thought with opposing thoughts, which was effective in building of Iranian people territorial identity.

  Keywords: Achaemenid, Charismatic King, Territorial Identity, Phenomenology of soul, Hegel
 • Mamand Ghaderi, Masoud Ghaffari* Pages 105-119

  In the present study, the political dimension of the current underdevelopment situation and how it is tied to the economy as well as its consequences in Kurdistan province have been explored. Undoubtedly, the study of how all aspects of Iran's political economy work and analyze requires extensive research, and sometimes due to lack of data, it is not possible to get an accurate picture of the monopolies that govern it. The arrival of hydrocarbon resources has added to the complexity of this structure, so that many consider the abundance of resources and the emergence of the rentier government as the main cause of the current situation, unaware that the defective structure of Iran's political economy without oil revenues is able to provide a minimum welfare. It also did not have the current limited infrastructure. In the present study, using a qualitative method, we will seek to answer the question of whether there is a significant difference in the development levels of Kurdistan province and the country as a whole or not. Comparing the indicators of human development in 1977 and 2017, it was concluded that in general, Kurdistan province in terms of human development has a lower rank than the national average, the main reason for which can be introduced in the form of political economy of monopolies whose roots It goes back to the period before the Islamic Revolution in 1978.

  Keywords: Development, structural bariers, kurdistan, monopolies, backwardnes
 • Mahmud Najafi Mojtahedi*, Farhad Hamzeh, Mohamad Akhbari Pages 120-134

  Problem design : The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between the activity of users in Telegram and Instagram social networks and their political activism in the cities of Tehran as the political-economic capital and Qom as the cultural-religious capital of the country.

  Method

  This study was carried out using a combined method including library study and survey using a questionnaire tool. The validity of the questionnaire was calculated by the face validity method and its reliability by Cronbach's alpha. The statistical population of this research is all members of Telegram and Instagram social networks over 15 years of age who live in Tehran and Qom, and 768 people were selected as a sample using Cochran's sampling formula and using cluster sampling. were selected

  Findings

  The results of this research show a significant relationship between the two variables of activity in social networks and political activism of users, and the Spearman statistic at the 95% significance level is 0.24.

  Results

  Currently and based on the statements of the respondents, users are doing conventional political activism. However, if legal channels are closed for political activism, it can be predicted that unconventional methods of activism such as civil disobedience, protests, strikes, etc. will be used by activists.

  Keywords: social network - virtual space - political activism - Telegram - Instagram