درباره نشریه
eISSN:
2717-3445
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی مولانا
مدیر مسئول:
دکتر احمد محسنی
سردبیر:
دکتر پروین قاسمی
مدیرداخلی:
الهام قنبری الموتی
سایت اختصاصی:
elr.molana.ac.ir
نشانی:
قزوین، شهرستان آبیک، بلوار آیت اله طالقانی، میدان ولیعصر (عج)، ابتدای شهرک قدس
تلفن:
028-32895220 ، داخلی: 222
دورنگار:
028-32895222
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/07
مدیر مسئول
دکتر احمد محسنی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Ahmad Mohseni
Associate Professor, English Language Department
South Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: TEFL- Langauge Teaching/Learning- Action research- Teacher Education
سردبیر
دکتر پروین قاسمی
استاد گروه زبان های خارجی و زبان شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Parvin Ghasemi
Professor Department of Foreign Languages and Linguistics
University of Shirazu
Specialist: nglish Literature
اعضای تحریریه
دکتر پروین قاسمی
استاد گروه زبان های خارجی و زبان شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Parvin Ghasemi
Professor Department of Foreign Languages and Linguistics
University of Shirazu
Specialist: nglish Literature
دکتر فرزانه فرحزاد
استاد تمام مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Farzaneh Farahzad
Full Professor, English Translation Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
دکتر محمدحسین کشاورز
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hossein Keshavarz
Professor
Kharazmi University
Specialist: Applied linguistics
دکتر حسین وثوقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Hossein Vossoughi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Social Linguistics
دکتر عبدالله برادران

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Abdollah Baradaran

Central Office, Islamic Azad University
دکتر احمد محسنی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Ahmad Mohseni
Associate Professor, English Language Department
South Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: TEFL- Langauge Teaching/Learning- Action research- Teacher Education
دکتر مژگان رشتچی
دانشیار دانشکده زبانهای خارجی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Mojgan Rashtchi
Associate Professor, TEFL Department
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
مدیرداخلی
الهام قنبری الموتی
الهام قنبری الموتی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۳