درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر اصغر شکرگزار
سردبیر:
مجید یاسوری
مدیرداخلی:
دکتر اسماعیل آقایی زاده
کارشناس:
معصومه نوروزی نژاد
سایت اختصاصی:
hgscaj.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر 5 جاده قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان
تلفن:
013-33690818
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/01
مدیر مسئول
دکتر اصغر شکرگزار

Asgar Shokrgozar

سردبیر
مجید یاسوری
استاد جغرافیا
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی منطقه ای، گردشگری
Majid Yasouri
Professor, Geography
University of Guilan
Specialist: Geography And Rural Planning
اعضای تحریریه
مجید یاسوری
استاد جغرافیا
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی منطقه ای، گردشگری
Majid Yasouri
Professor, Geography
University of Guilan
Specialist: Geography And Rural Planning
دکتر ناهید سجادیان
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Nahid Sajadian
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Geography and Urban Planning
علی حاجی نژاد
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گردشگری، برنامه ریزی منطقه ای
Ali Hajinejad
Associate Professor, Geography and rural planning
University of Guilan
Specialist: geography and rural planning
دکتر حسین اصغرپور
استاد اقتصاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Hossein Asgharpur
Professor, Economics
University of Tabriz
دکتر کمال امیدوار
استاد اقلیم شناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Kamal Omidvar
Professor, climatology
University of Yazd
Specialist: Climatology
دکتر ابوالقاسم امیراحمدی
دانشیار
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: آب و هواشناسی
Abolghasem Amirahmadi
Associate Professor
Hakim Sabzevari University
Specialist: Meteorology
دکتر محمد دارند
استاد تمام آب و هواشناسی، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Mohammad Darand
Full Professor, Climatology, Faculty of Natural Resources
University of Kurdistan
Specialist: Climatology
دکتر غلامرضا روشن
گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: آب و هواشناسی، جغرافیا
Gholamreza Roshan

Golestan University
Specialist: Climatology
دکتر محسن شاطریان
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohesn Shaterian
Professor School of Geography
University of Kashan
Specialist: Geography
حمید عباداللهی چنذانق
دانشیار جامعه شناسی، علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی توسعه
Hamid Ebadollahi Chanzanagh
Associate Professor, Social sciences department
University of Guilan
Specialist: Historical sociology, Cultural sociology, Sociology of development
دکتر فریبا کرمی
استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی
Fariba Karami
Professor, Geomorphology
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
دکتر محمدحسن یزدانی

مدیرداخلی
دکتر اسماعیل آقایی زاده
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری
کارشناس
معصومه نوروزی نژاد

Masoumeh Nowrozinezhad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۰