درباره نشریه
ISSN:
2645-7466
eISSN:
2717-0365
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری)
مدیر مسئول:
سید مهدی پاک ذات
سردبیر:
دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی
مدیرداخلی:
دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه
سایت اختصاصی:
www.journaldfrc.ir
تلفن:
021-43306415
نشانی:
تهران، خیابان نجات اللهی، کوچه سپند، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/04
مدیر مسئول
سید مهدی پاک ذات

سردبیر
دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی
استاد مرکز تحقیقات استراتژیک
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Bagher Nowbakht Haghighi
professor
Specialist: Economical science
اعضای تحریریه
دکتر نعمت الله اکبری

Nematollah Akbari

دکتر علیرضا آزموده اردلان
استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری
Alireza Azmoodeh Ardalan
Professor, School of Surveying and Geospatial Engineering
University of Tehran
Specialist: Surveying Eng.
دکتر داود بهبودی
استاد تمام علوم اقتصادی، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Davood Behboudi
Full Professor, Economic Development and Planning Department
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر فرهاد دژپسند
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Farhad Dej Pasand
Associate Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
دکتر علی طیب نیا
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی
Ali Taiebnia
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Macroeconomics, Energy Economics
دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی
استاد مرکز تحقیقات استراتژیک
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Bagher Nowbakht Haghighi
professor
Specialist: Economical science
دکتر فرزانه ساسان پور

Farzaneh Sasanpour

غلامرضا گرایی نژاد

Gholamreza Geraeinejad

دکتر نادر مهرگان
استاد اقتصاد
بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی
Nader Mehregan
Professor, Faculty of Economics
بوعلی سینا
Specialist: Urban and regional economy, Econometrics
دکتر سهیلا پروین
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Soheila Parvin
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر مرتضی عزتی
دانشیار اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی، اقتصاد ایران، اقتصاد اسلامی، اقتصاد شهری و منطقه ای
Morteza Ezzati
Associate Professor, economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Development, Iranian Economy, Economics Urban and Regional Economics
دکتر صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
مدیرداخلی
دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه
استادیار اقتصاد
جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Abulfazl Pasebani Someeh
Assistant Professor, Economics
Academic Center for Education, Culture and Research
Specialist: Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۵