درباره نشریه
ISSN:
2645-7466
eISSN:
2717-0365
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری)
مدیر مسئول:
سید مهدی پاک ذات
سردبیر:
دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی
مدیرداخلی:
محمدرضا رضائی
سایت اختصاصی:
www.journaldfrc.ir
تلفن:
021-43306415
نشانی:
تهران، خیابان نجات اللهی، کوچه سپند، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/02
مدیر مسئول
سید مهدی پاک ذات

سردبیر
دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی
استاد مرکز تحقیقات استراتژیک
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Bagher Nowbakht Haghighi
professor
Specialist: Economical science
اعضای تحریریه
دکتر نعمت الله اکبری

رشته تخصصی: اقتصاد شهری منطقه ای، توسعه و برنامه ربزی
Nematollah Akbari

دکتر علیرضا آزموده اردلان
استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری
Alireza Azmoodeh Ardalan
Professor, School of Surveying and Geospatial Engineering
University of Tehran
Specialist: Surveying Eng.
دکتر داود بهبودی
استاد تمام علوم اقتصادی، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Davood Behboudi
Full Professor, Economic Development and Planning Department
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر فرهاد دژپسند
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Farhad Dej Pasand
Associate Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
دکتر علی طیب نیا
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی
Ali Taiebnia
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Macroeconomics, Energy Economics
دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی
استاد مرکز تحقیقات استراتژیک
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Bagher Nowbakht Haghighi
professor
Specialist: Economical science
دکتر فرزانه ساسان پور

Farzaneh Sasanpour

دکتر وحید خاشعی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Vahid Khashei
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت بازرگاني
حمید محمدی

مدیرداخلی
محمدرضا رضائی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۳