درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مدیر مسئول:
دکتر امین رضا جمشیدی
سردبیر:
دکتر احمد غضنفری مقدم
سایت اختصاصی:
sarj.iauk.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید سلیمانی (کرمان)- ساختمان شهید شهابی- طبقه دوم- حوزه معاونت پژوهشی- دفتر نشریه پژوهش های کشاورزی پایدار ، کدپستی: 7635131167
تلفن:
034-31321770
034-33212893
تلفن همراه:
09163100019
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/20
مدیر مسئول
دکتر امین رضا جمشیدی
دکتر امین رضا جمشیدی

سردبیر
دکتر احمد غضنفری مقدم
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اندازه گیری خواص مختلف محصولات
Ahmad Ghazanfari Moghaddam
Professor Department of Mechanical Engineering, BioSystem
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Measure the properties of different products
اعضای تحریریه
دکتر مرتضی الماسی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
Morteza Almassi
Professor Tehran Science and Research Branch, Faculty of Agriculture
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mechanical Engineering of Agricultural Machinery and Mechanization
محمد امین آسودار
محمد امین آسودار
مهندسی زراعی (خاک شناسی و ماشین های کشاورزی)
دکتر محمدجواد شیخ داوودی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مکانیک ماشینهای کشاورزی
Mohammad Javad Sheikh Davoodi
Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mechanics of Agricultural Machinery
دکتر نجمه یزدان پناه

Najme Yazdanpanah

دکتر علی نشاط

دکتر محمدمهدی کشتکار
دانشیار مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رشته تخصصی: بهینه سازی سیستم های انرژی، سیستم های تبرید، انتقال حرات
Mohammad Mehdi Keshtkar
Associate Professor, Mechanical Eng
Kerman Branch, Islamic Azad University
Specialist: Refrigeration Design Systems, Heat Transfer, Energy Optimization
دکتر رضا باقری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۳