فهرست مطالب

نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار
سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابراهیم عباسی منجزی، محمد منصوری فر* صفحات 1-15

  یکی از چالش‏ های عمده برداشت کلزا زمان مناسب برداشت، کنترل تلفات برداشت و تاثیر زمان برداشت بر کیفیت این محصول می باشد. این پژوهش به منظور تعیین ضریب به‏ موقع نبودن برداشت کلزا (هایولا 401) در استان خوزستان، شرکت کشت و صنعت میان آب در سال زراعی 94-1393 با کمباین صورت گرفت. برای بدست آوردن داده ‏های مورد نیاز از روش‏ های عملیاتی و میدانی استفاده شد. پارامترهای مورد مطالعه تلفات کمی برداشت در سه زمان مختلف، (فاصله 5 روزه) و سه رطوبت 33، 17، 13 درصد بود. برداشت بصورت همگن از سطح مزارع کشت شده در سه زمان و سه تکرار انجام گرفت. مقایسه میانگین افت در زمان‏ های مختلف برداشت و جهت تعیین تاثیر تغییرات زمان برداشت بر افت از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون Lsd استفاده شد. نتایج نشان داد بیش‏ترین تلفات در خروجی کوبنده و ضد کوبنده کمباین با مقدار 1587/9 کیلوگرم مربوط به برداشت زود هنگام در رطوبت 33 درصد در نیمه دوم فروردین ماه بود و از طرفی تلفات طبیعی با کمترین مقدار، 4/35 کیلوگرم به دست آمد. همچنین در برداشت به موقع با رطوبت 17 درصد بیش ترین تلفات طبیعی 485/25 کیلوگرم و کم ترین تلفات مربوط به خروجی کوبنده و ضد کوبنده کمباین با 25/80 کیلوگرم بدست آمد. اما در برداشت دیر هنگام به مراتب تلفات طبیعی بیش‏تر شد، بطوریکه تلفات طبیعی با 848/ 21 کیلوگرم و کم‏ترین تلفات در دیر برداشت در خروجی کوبنده و ضد کوبنده (سیلندر و زیر سیلندری) کمباین به میزان 37/32 کیلوگرم بود. با محاسبه ضریب به موقع نبودن عملیات در زمان برداشت مشخص گردید کشاورزان منطقه در هر روز زود برداشت، مبلغ 7684763 ریال و در هر روز دیر برداشت مبلغ 3252911 ریال در هکتار متضرر خواهند شد.

  کلیدواژگان: کلزا، ضریب به موقع، رطوبت برداشت، تلفات برداشت
 • امیر مختارپور بزمین آبادی، عبدالرسول ذاکرین*، بهنام بهروزنام، عبدالحسین ابوطالبی جهرمی، سید عبدالحسین محمدی جهرمی صفحات 16-27

  آزمایشی با هدف بررسی اثر تیمارهای کیتوزان، اسید سالیسیلیک، ژل آلویه ورا و موسیلاژ پنیرک بر فاکتورهای کیفی نارنگی انشو و تعیین بهترین غلظت آنها، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کیتوزان (0/5، 1 و 1/5 درصد)، اسید سالیسیلیک (1، 1/5 و 2 میلی مولار)، ژل آلویه ورا (15، 30 و 45 درصد) و موسیلاژ پنیرک (15، 30 و 45 درصد) به صورت غوطه وری و سپس نگهداری به مدت 45 روز (دوره انبارمانی با 4 سطح 0، 15، 30 و 45 روز) در انبار بودند. pH آب میوه، اسید قابل تیتراسیون، کاهش وزن میوه، محتوای اسید آسکوربیک و ظرفیت آنتی اکسیدانی از شاخص های مورد اندازه گیری بودند. با توجه به نتایج موثرترین تیمار در حفظ صفات فوق تیمار اسید سالیسیلیک با غلظت 2 میلی ‏مولار بوده است.

  کلیدواژگان: نارنگی، پس از برداشت، مرکبات، زیست تخریب پذیر، ظرفیت آنتی اکسیدانی
 • حمیدرضا انجام، مهدی حسینی فرهی*، مسلم عبدی پور صفحات 28-47
  به منظور بررسی اثر قارچ مایکوریزا و پوتریسین بر خصوصیات رشدی، عملکرد بذر و میزان اسانس گیاه دارویی زیره سبز، مطالعه ای دو ساله به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی چمخانی وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل تیمار آبیاری در دو سطح: آبیاری پس از تخلیه 20 درصد (آبیاری معمولی) و 60 درصد (تنش شدید) از آب قابل دسترس گیاه، تیمار تلقیح با قارچ میکوریزا (Glomus intraradices) در دو سطح شاهد (عدم تلقیح) و تلقیح با قارچ (35 گرم اینوکلوم قارچ حاوی تقریبا 1450 هاگ) و محلول پاشی با پوتریسین در سه سطح شاهد (صفر)، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری بر صفات رویشی، عملکرد بذر، درصد و عملکرد اسانس زیره سبز داشته است به طوری که با افزایش تنش خشکی صفات مورد بررسی به شدت کاهش یافتند. اثر کاربرد قارچ مایکوریزا و پوتریسین بر پارامترهای رویشی، عملکرد بذر و میزان اسانس بسیار معنی دار بود. گیاهان تلقیح شده با قارچ مایکوریزا در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده از رشد، عملکرد بذر و میزان اسانس بیشتری هم در شرایط تنش خشکی و هم در شرایط بدون تنش برخوردار بودند. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که در شرایط کم آبی تلقیح گیاهان با قارچ آربوسکولار مایکوریزا و محلول پاشی پوتریسین خصوصیات رشدی، عملکرد بذر و اسانس گیاه زیره سبز را بهبود می بخشند.
  کلیدواژگان: پلی آمین ها، تنش آبی، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک
 • حامد سلجوقیان*، محمدرضا یاورزاده، محمدمهدی اکبریان صفحات 48-63

  کودها از طریق تامین عناصر غذایی موردنیاز، فرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه را تحریک کرده و منجر به افزایش رشد و بهبود عملکرد می گردند. به منظور مقایسه کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر رشد و عملکرد ذرت تحت تنش خشکی در دو منطقه بم و فهرج به صورت طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1398 به اجرا درآمد. سطوح آبیاری به عنوان کرت اصلی در سه سطح (شاهد - تنش متوسط خشکی و تنش شدید خشکی) و کرت فرعی کود در شش سطح (تیمارهای عدم مصرف کود (شاهد)، کود شیمیایی، کود بیولوژیک فسفاته بارور 2، نیتروکسین، ورمی کمپوست و تلفیقی از سه نوع کود) بود. صفاتی که در دو منطقه معنی دار شدند تجزیه مرکب در مکان آنالیز شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده کود، اثر ساده تنش خشکی در منطقه بم و فهرج در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار بود و اثر متقابل آبیاری و کود بر عملکرد دانه ذرت در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین نشان داد بیشترین عملکرد دانه در منطقه بم و فهرج به ترتیب 12341/2 و 10840/6 کیلوگرم در هکتار از گیاهان تحت تیمار تلفیقی کود شیمیایی، کود بیولوژیک و ورمی-کمپوست در شرایط آبیاری مطلوب حاصل شد. نتایج تجزیه مرکب نشان داد اثر مکان بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار بود. در منطقه بم با 9687/4 کیلوگرم در هکتار بیشتر از منطقه فهرج با 8576/3 کیلوگرم در هکتار به دست آمد.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، کود زیستی بارور2- کود نیتروکسین، کود شیمیایی
 • سپیده کاظمی، عبدالرسول ذاکرین*، وحید عبدوسی، پژمان مرادی صفحات 64-77

  استفاده از پیوند، یکی از راه کارهای مقابله با تنش های زنده و غیرزنده در سبزیجات است. در این راستا، پایه های متحمل به خشکی می توانند در تولید گوجه فرنگی در شرایط کمبود آب مفید باشند. به منظور بررسی اثر متقابل پایه و پیوندک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی چهار رقم تجاری گوجه فرنگی، پژوهشی در سال 1396 در استان فارس صورت گرفت. در این پژوهش، اثرات پایه بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی چهار رقم تجاری گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. پیوندک ها شامل چهار رقم جدید (متین، رعد، راک استون و سوپرچیف) و پایه ها شامل سه رقم وحشی گوجه فرنگی (دوراهه، دشتستان و موند) بودند. در این راستا ترکیب سه پایه (دشتستان، دوراهه و موند) و چهار پیوندک (رعد، متین، سوپرچیف و راک استون) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادکه پایه های مختلف تاثیر معنی داری بر صفات مورد اندازه گیری داشتند. با توجه به اثر اصلی پایه، بیشترین درصد موفقیت (تا 50 درصد) در استفاده از پایه دشتستان به دست آمد، در حالی که کمترین (40 درصد) در پایه موند مشاهده شد. از سوی دیگر، اثرات متقابل معنی داری بین پایه و پیوندک از نظر پارامترهای روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، میانگین وزن میوه، سفتی، پروتیین، لیکوپن، کارتنویید، کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز وجود داشت. در نهایت می توان نتیجه گرفت که بهترین ترکیبات پایه و پیوندک به ترتیب رعد و سوپرچیف روی پایه دشتستان بودند، زیرا در بسیاری از پارامترهای ارزیابی شده، این ترکیبات پایه و پیوندک از سایر ترکیبات بهتر بودند.

  کلیدواژگان: پایه، پیوندک، گوجه فرنگی، ارقام تجاری و ارقام وحشی
 • مهرناز محمودی زرندی*، سامیه سیستانی صفحات 78-97

  تاکید سازمان بهداشت جهانی در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی به جای مواد شیمیایی موجب شده تا کشورهای مختلف جهان نسبت به سرمایه گذاری، برنامه ریزی کشت و تولید انبوه گیاهان دارویی در سطوح صنعتی و استفاده از آن در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی اقدام کنند. اگرچه تولید متابولیت های گیاهی تحت تاثیر فرایندهای ژنتیکی می باشد ولی ساخت آنها به طور بارزی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می‏گیرد. در این تحقیق اثر شرایط مختلف رشد (مزرعه و گلخانه) بر کیفیت اسانس گیاه شوید و جعفری مورد مطالعه قرار گرفت. کشت مزرعه در اراضی کشاورزی باقرآباد کرمان انجام گرفت. در روش کشت گلخانه ای از ترکیب خاک لومی(2/3) و ورمی کمپوست (1/3) و نیز از ترکیب کوکوپیت و پرلیت استفاده شد. تغذیه گیاهان در گلخانه با محلول روریسون صورت گرفت. بعد از3 ماه نمونه ها جمع آوری و خشک گردیدند. از 100 گرم گیاه خشک شده برای تهیه اسانس با روش تقطیر با آب و دستگاه کلونجراستفاده گردید. اجزای اسانس با روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی، تجزیه و شناسایی شدند. طبق نتایج به دست آمده درگیاه شوید بالاترین درصد اجزاء شناسایی شده مربوط به سه ترکیب متفاوت آلفافلاندرن (54/5%)، فیتول (18/65%) و آپیول (49/2%) بود که به ترتیب در محیط مزرعه، خاک لومی- ورمی کمپوست و بستر کوکوپیت - پرلیت بیشترین مقدار را دارا بودند. در اسانس گیاه جعفری، میریستیسین در هر سه محیط بالاترین درصد را داشت.

  کلیدواژگان: اسانس، جعفری(Petroselinum sativum L.)، شوید(Anethum graveolans L.)، محیط کشت
 • حمید باقری*، فرخنده رفیعی صفحات 98-118
  ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی در مدیریت صنعت کشاورزی، از اهمیت خاصی برخوردار است. افت سطح آب زیرزمینی در دشت ها به علت بهره برداری بی رویه و خشکسالی، مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد می کند. یکی از مهم ترین این مشکلات، نامناسب بودن کیفیت آب زیرزمینی و تاثیر نامطلوب در مصرف آن می باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیرجان برای استفاده در مصارف کشاورزی می باشد. در این مطالعه، ابتدا آب زیرزمینی دشت سیرجان براساس 9 پارامتر سولفات، بی کربنات، کلسیم، منیزیم، کلر، سدیم، خاصیت اسیدی آب، مقدار کل مواد محلول در آب و هدایت الکتریکی آب پهنه بندی شده، سپس برای همگن کردن هر کدام از لایه های تهیه شده، روش فازی به کار رفت. به منظور تهیه نقشه های پهنه بندی، از روش میانگین عکس فاصله و برای وزن دهی به لایه ها و تهیه نقشه نهایی کیفیت آب، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج نشان داد که خشکسالی های اخیر، کاهش بارندگی و برداشت از منابع آب زیرزمینی باعث بالا رفتن مقدار EC از مقدار استاندارد با میانگین 6820/575 میکروزیمنس و بالا رفتن مقدار TDS از مقدار استاندارد با میانگین 3891/57 میلیگرم بر لیتر شده است. همچنین کیفیت آب حدود 55% منطقه مورد مطالعه برای کشاورزی مطلوب و با توجه به نمودارهای مقدار کل مواد محلول در آب و هدایت الکتریکی آب، غلظت آنها باعث نامناسب بودن کیفیت حدود 45 درصد از مساحت زمین های دشت در قسمت های شرقی و مرکزی شده است. به طور کلی نتایج، ارتباط عناصر بررسی شده را تایید می کند به نحوی که برخی از این عناصر تاثیر مهمی بر روی کیفیت آب زیرزمینی داشته اند.
  کلیدواژگان: زمین شناسی، کیفیت عناصر آب، تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات مکانی، روش فازی
|
 • Ebrahim Abasi Monjezi, Mohammad Mansourifar * Pages 1-15

  One of the major challenges of rapeseed harvest is the right harvest time, control of harvest losses and the impact of harvest time on the quality of this product. This research was conducted in order to determine the rate of untimely harvesting of rapeseed (Hyola 401) in Khuzestan province, by the Mianab Agro Industry in the crop year of 2013-2014 with a combine harvester. Operational and field methods were used to obtain the required data. The studied parameters were quantitative harvest losses at three different times (5 days apart) and three humidity levels of 33, 17, and 13%. Harvesting was done homogeneously from the surface of cultivated fields in three times and three repetitions. To compare the average loss in different harvest times and to determine the effect of changes in harvest time on loss, one-way analysis of variance and LSD test were used. The results showed that the highest losses in the threshing and anti-threshing output of the combine with the amount of 1587.9 kilograms were related to early harvesting in the humidity of 33% in the second half of April, and on the other hand, the natural losses with the lowest amount were 4.35 kilograms. Came. Also, in timely harvesting with 17% humidity, the highest natural loss was 485.25 kg and the lowest loss related to the threshing and anti-threshing output of the combine was 25.80 kg. But in the late harvest, the natural losses were much higher, so that the natural losses were 848.21 kg and the lowest losses in the late harvest were at the threshing and anti-threshing output of the combine at the rate of 37.32 kg. By calculating the coefficient of untimely operations at the time of harvesting, it was determined that the farmers of the region will suffer an amount of 7684763 Rials on each day of early harvesting and 3252911 Rials per hectare on each day of late harvesting.

  Keywords: Canola, Timeliness, Moisture content, Harvest losses
 • Amir Mokhtarpoor Bazmin Abadi, Abdol Rasool Zakerin *, Behnam Behroznam, Abolhossein Aboutalebi Jahromi, Sayed Abdolhossein Mohammadi Jahromi Pages 16-27

  To investigate the effect of chitosan, salicylic acid, aloe vera gel and mallow extract treatments on the qualitative factors of mandarin and to determine their best concentration, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design at the Islamic Azad University, Science and Research Branch. Experimental treatments included chitosan (0.5, 1 and 1.5%), salicylic acid (1, 1.5 and 2 mM), aloe vera gel (15, 30 and 45%) and mallow extract (15, 30 and 45%) ) were immersed and then stored for 45 days (storage period with 4 levels 0, 15, 30 and 45 days). Fruits juice pH, titratable acid, total soluble solids, fruit weight loss, carotenoids and ascorbic acid content and antioxidant capacity were measured. The results showed that during storage, the pH, total soluble solids, weight loss and carotenoids content increased and the amount of titratable acid, ascorbic acid and antioxidant capacity decreased. The most effective treatment in maintaining pH, titratable acid, soluble solids, carotenoid content, ascorbic acid and antioxidant capacity was salicylic acid 2mM, which is recommended for use after harvesting.

  Keywords: mandarin, postharvest, citrus, Biodegradable, Antioxidant capacity
 • Hamidreza Anjam, Mehdi Hoseini Farahi *, Moslem Abdipour Pages 28-47
  To study the influence of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) inoculation and Putricine (Put) on the growth characteristics, essential oil content and yield of cumin plant (Cuminum cyminum L.), a two-year study as factorial experiment based on randomized complete blocks design with three replications was conducted in the Kohgiloueh and Boyer Ahmad Agricultural and Natural Resources Research Center. The factors were AMF inoculation (non-inoculated and inoculated with Glomus mosseae (35 g of fungi inoculum containing 1450 spores), Put at three concentration (0, 1000 and 2000 mg:-1) and two irrigation regimes (irrigation after 20% (normal irrigation) and 60% (irrigation after draining 20% (normal irrigation) and 60% (severe stress) of the plant's available water). The results showed that drought stress had a significant effect on the vegetative traits, seed yield and essential oil content and yield of cumin, so that with the increase of drought stress the studied traits decreased drastically. The effect of arbuscular fungi and putricin on vegetative parameters, yield and essential oil content wasvery significant. Plants inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi had higher growth, seed yield and essential oil content in both drought stress and non-stress conditions compared to non-inoculated plants. Therefore, it can be concluded that in water-deficient conditions, inoculation of plants with arbuscular mycorrhizal fungi and foliar spraying of putricin improve the growth characteristics, seed yield and essential oil of cumin plant.
  Keywords: Polyamines, Water stress, harvest index, biological performance
 • Hamed Saljoghian *, Mohammadreza Yavarzadeh, Mohammadmahdi Akbrian Pages 48-63

  Fertilizers stimulate physiological and biochemical processes in plants by supplying essential nutrients, resulting in increased growth and improved yield. In order to compare organic, chemical and bio-fertilizers on corn growth and yield under drought stress in Bam and Fahraj regions, a split-plot experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted during the 2019-2020 growing season. Irrigation regimes were assigned as the main plot at three levels (control, moderate and severe drought stress) and fertilizer treatments were allocated to sub-plots at six levels (no fertilizer, chemical fertilizer, Barvar-2 phosphate biofertilizer, nitroxin, vermicompost and an integration of the three fertilizers). Traits that were significant in both regions were analyzed through compound analysis over locations. Analysis of variance showed that the single effects of fertilizer and drought stress in Bam and Fahraj regions were significant at 1% probability level and the interaction effect of irrigation and fertilizer on corn grain yield was significant at 5% probability level. Mean comparison indicated that the highest grain yields of 12.12341 and 6.10840 kg/ha in Bam and Fahraj, respectively, were achieved with integrated application of chemical fertilizer, biofertilizer and vermicompost under well-watered conditions. Combined analysis results demonstrated that the location effect on grain yield was significant at 1% level, with Bam at 4.9687 kg/ha surpassing Fahraj at 3.8576 kg/ha.

  Keywords: Drought stress, biofertilizer Barvar-2, Nitroxin fertilizer, Chemical Fertilizer
 • Sepideh Kazemi, Abdolrasool Zakerin *, Vahid Abdossi, Pezhman Moradi Pages 64-77

  In order to investigate the mutual effect of root and scion on yield, yield components and some biochemical characteristics of four commercial varieties of tomato, a research was conducted in Fars province in 2016. In this regard, the combination of three rootstocks (Dashtestan, Doraheh, and Mond) and four grafts (Raad, Metin, Superchief, and Rockstone) were examined and after grafting, vegetative and reproductive traits and biochemical traits were measured. The results showed that different bases had a significant effect on the measured traits. According to the main effect of base, the highest percentage of success (up to 50%) was obtained using Dashestan base, while the lowest (40%) was observed in Mond base. On the other hand, there were significant interactions between root and scion in terms of parameters of days to flowering, plant height, average fruit weight, firmness, protein, lycopene, carotenoid, catalase and superoxide dismutase. Finally, it can be concluded that the best base and scion combinations were Raad and Superchif respectively on Dashtestan base, because in many parameters evaluated, these base and scion combinations were better than other combinations. Findings The results showed that different bases had a significant effect on the measured traits. According to the main effect of base, the highest percentage of success (up to 50%) was obtained using Dashestan base, while the lowest (40%) was observed in Mond base.

  Keywords: Rootstock, scion, Tomato, commercial cultivars, wild cultivars
 • Mehrnaz Mahmoudi Zarandi *, Samiyeh Sistani Pages 78-97

  The emphasis of the World Health Organization on the gradual replacement of natural materials instead of chemicals has caused different countries of the world to invest, and, plan mass production of medicinal plants at the industrial levels and use them in the pharmaceutical, food and, health industries. Although the production of secondary metabolites depends on genetic factors, it is significantly influenced by environmental factors. The effects of different growth conditions (field and greenhouse) on the quantity and quality of essential oil of dill( Anethum graveolens L.) and parsley( Petroselinum sativum L.) were studied. Field cultivation was done on agricultural land in the Kerman Baqerabad region. In the greenhouse cultivation, germinated seeds were planted in pots with loamy soil( 2/3) and vermicompost (1/3) and, cocopeat and perlite. Rorison solution was used for feeding plants in pots. Plants were harvested after 3 months. Essential oils of 100 grams of dried herbs were isolated by water distillation using Clevenger apparatus. Essential oil analysis was done by gas chromatography-mass spectrometry (GC/ MS). According to the results obtained from the compounds identified in the essential oil of dill, the highest amounts of components were alpha-phellandrene (54.5%), phytol (18.65%) and apiol (49.2%) in the field, loamy-vermicompost and cocopeat-perlite media respectively. In parsley essential oil, myristicin was the highest in all three culture media.

  Keywords: culture media, Dill(Anethum graveolens L.), Essential oil, Parsley( Petroselinum sativum L.)
 • Hamid Bagheri *, Farkhonde Rafei Pages 98-118
  The assessment of groundwater quality in agricultural industry management is of particular importance. The decline in groundwater levels in plains due to overexploitation and drought creates many environmental problems. One of the most important of these problems is the unsuitability of groundwater quality and its undesirable effects on consumption. The aim of this research is to evaluate the quality of groundwater in Sirjan plain for agricultural use. In this study, the groundwater of Sirjan plain was classified based on 9 parameters: sulfate, bicarbonate, calcium, magnesium, chloride, sodium, total dissolved solids, and electrical conductivity. Then, a fuzzy method was used to homogenize each of the prepared layers. In order to prepare zoning maps, the method of average distance image was used for weighting the layers and preparing the final water quality map, the hierarchical process analysis method was used. The results showed that recent droughts, reduced rainfall, and extraction from groundwater sources have led to an increase in EC values from the standard value with an average of 575.6820 microsiemens and an increase in TDS values from the standard value with an average of 57.3891 milligrams per liter. Also, the water quality of approximately 55% of the study area is suitable for agriculture, and based on the total dissolved solids and electrical conductivity water quality diagrams, their concentration has made about 45% of the plain areas in the eastern and central parts unsuitable. In general, the results confirm the relationship between the examined elements in such a way that some of these elements have had a significant impact on groundwater quality
  Keywords: Geology, quality of water elements, hierarchical analysis, GIS, fuzzy method