درباره نشریه
eISSN:
2783-3089
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دکتر الهام اسفندیاری فرد
مدیر مسئول:
دکتر الهام اسفندیاری فرد
سردبیر:
دکتر علی رضا رازقی
سایت اختصاصی:
www.rafmagz.com
نشانی:
کرج، بلوار طالقانی جنوبی، کوچه شهید عین الهی، پلاک 37 ،واحد 4
تلفن:
026-32718401
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/25
صاحب امتیاز
دکتر الهام اسفندیاری فرد

مدیر مسئول
دکتر الهام اسفندیاری فرد

سردبیر
دکتر علی رضا رازقی
دانشیار معماری اسلامی_مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری اسلامی، مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
Alireza Razeghi
Associate Professor, Restoration and Conservation of Historic Architecture and Urban Fabrics
Tehran University of Art
Specialist: Islamic Architecture, Restoration and Conservation of Historic Architecture and Urban Fabrics
اعضای تحریریه
دکتر علی رضا رازقی
دانشیار معماری اسلامی_مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری اسلامی، مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
Alireza Razeghi
Associate Professor, Restoration and Conservation of Historic Architecture and Urban Fabrics
Tehran University of Art
Specialist: Islamic Architecture, Restoration and Conservation of Historic Architecture and Urban Fabrics
دکتر نادیه ایمانی

دکتر میترا حبیبی
دانشیار گروه طراحی شهری ، دانشکده معماری وشهرسازی ، دانشگاه هنر
دانشگاه هنر
Mitra Habibi
Associate Professor, Department of Urban Design ,Architecture and urban Studies ,University of Art
Tehran University of Art
دکتر حیدر جهان بخش

دکتر فاطمه مهدی زاده سراج
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Fatemeh Mehdizadeh Saradj
Professor, School of Architecture and Environmental Design
Iran University of Science and Technology
دکتر سید بهشید حسینی
استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Behshid Hosseini
Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Architecture
دکتر سارا حمزه لو

دکتر الهام اسفندیاری فرد

Patricia Tzortzopoulos Fazenda

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸