درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمد صال مصلحیان
سردبیر:
دکتر شیرین حجازیان
مدیر اجرایی:
محمد جانفدا
سایت اختصاصی:
tmsj.um.ac.ir
تلفن:
051-38806222
دورنگار:
051-38807358
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم ریاضی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/28
مدیر مسئول
دکتر محمد صال مصلحیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، جبرخطی
Mohammad Sal Moslehian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Functional analysis, Operator theory, Algebra
سردبیر
دکتر شیرین حجازیان
گروه آموزشی ریاضی محض
دانشگاه فردوسی مشهد
Shirin Hejazian

Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر مسعود آرین نژاد
استاد گروه ریاضی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: جبر ناجابه جایی، ترکیبیات
Masoud Ariannejad
Professor, Department of Mathematics
University of Zanjan
Specialist: Noncommutative algebra, Combinatorics
محمد جانفدا

Mohammad Janfada

آرزو حبیبی راد

دکتر داوود خجسته سالکویه
دانشیار دانشکده ریاضیات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Davod Khojasteh Salkuyeh
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: Applied Mathematics
دکتر امیر دانشگر
استاد گروه علوم ریاضی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: کامبیاتوریک ، علوم کامپیوتر
Amir Daneshgar
Professor Department of Mathematical Sciences
Sharif University of Technology
Specialist: Combinatorics, Computer science
مهدی دوست پرست

دکتر علی دولتی

دانشگاه یزد
Ali Dowlati
Department of Statistics
University of Yazd
فرزاد رادمهر

دکتر حبیب رجبی مشهدی

دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Bakhtiar Shabani Varaki

Ferdowsi University of Mashhad
احمد صفاپور

معصومه فشندی

دکتر غلامرضا محتشمی برزادران
استاد آمار، دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
Gholam Reza Mohtashami Borzadaran
Professor, Statistics, Faculty of Mathematical Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
احسان ممتحن

دکتر علی اصغر مولوی
استاد تمام فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد
Ali Asghar Mowlavi
Full Professor, Department of Physics
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مجید میرزا وزیری

دکتر فائزه توتونیان
دانشکده ریاضیات
دانشگاه فردوسی مشهد
Faezeh Toutounian
Mathematical Sceinces
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر رحیم زارع نهندی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضی و علوم کامپیوتر
Rahim Zaare Nahandi

University of Tehran
Specialist: Mathematics and Computer Science
دکتر امیدعلی شهنی کرمزاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Omid Ali Shahni Karamzadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mathematics
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Qasem Vahidi Asl
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
بهمن هنری

حسن صادقی

مدیر اجرایی
محمد جانفدا

Mohammad Janfada

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹