فهرست مطالب

نشریه به سوی علوم ریاضی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیرمحمد مومنی کوهستانی*، علیرضا خلیلی اسبویی صفحات 1-8

  مقاله حاضر ترجمهای است ازS.J. Kilmer, Integration by Parts and Infinite Series, Mathematics Magazine, 81 (2008), no. 1, 51-55.در این مقاله با استفاده از اشتباه محاسباتی یک دانشآموز در بهکارگیری فرمول انتگرال گیری جزءبهجزء و رسیدن به جواب صحیح، فرمول -k ،g−(k) بهدست می آید که در آن ∫ f g = ∞∑k=0(−1)kf (k)g−(k+1) امین پادمشتق متوالی f -امین مشتق متوالی k ،f (k) و g با استفاده از سری فوق و سری مکلوران به نتایج جالبی در مورد همگرایی بعضی از سریها دست می یابیم.

  کلیدواژگان: انتگرال گیری جزء به جزء، سری های نامتناهی، بسط مک لوران
 • سید مصطفی عابدیه* صفحات 9-21

  پس از شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهان دوران نوینی در عرصه حیات اجتماعی آغاز شده است که زندگی بشر، آموزش و پرورش و رسالتش را تحت تاثیر قرار داده است. این بیماری برای ادامه روند آموزشی‏ دانش آموزان ، آموزش و پرورش را ملزم به استفاده از فن آوری های نوین آموزشی کرده است، همچنین این فن آوری ها باعث تحولات و تغییراتی در شایستگی مورد نیاز و متناسب با دنیای مدرن امروز در دانش آموزان و معلمان گشته است. فن آوری های نوین آموزشی تاثیر قابل توجهی در امر یادگیری دارند که باعث تغییر نقش فراگیران و معلمان شده است. دانش آموزان امروزی را نمی توان با شیوه های قدیمی تدریس در کلاس درس نشاند و مفاهیم ریاضی را به آنها آموزش داد، تجربه و تحقیقات ثابت کرده است که یادگیری در این روش موثر نبوده و قابل اعتماد نیست. امروزه می توان با استفاده از فن آوری های نوین آموزشی و کمک گرفتن از مواد جدید آموزشی و ‎ICT‎ درس ریاضی را که به علت انتزاعی بودن در تمام پایه ها و مدارج تحصیلی همواره با اضطراب همراه بوده است‏، به صورت ملموس در آورد تا فهم و یادگیری آن برای دانش آموزان لذت بخش گردد. این مقاله به بررسی روش های نوین آموزشی با استفاده از تکنولوژی (با رویکرد ‎ICT‎) در ریاضیات پرداخته است تا با استفاده از آنها در دوران پساکرونا امر یادگیری ریاضیات توسط دانش آموزان در مدارس تسهیل گردد.

  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، فن آوری های نوین آموزشی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دوران پساکرونا
 • فاطمه سادات سعادتمند* صفحات 22-43
  در تاریخ ریاضیات دوره اسلامی، شعر به عنوان ابزاری کمک آموزشی و به منظور آموزش حساب به کار می رفت. ویژگی های خاص کلام موزون در یادگیری آسان تر و یادآوری سریع تر قواعد حسابی سبب اقبال این شیوه آموزشی بود به گونه ای که سده ها از آن در منابع و رسایل درسی استفاده می شد و تا قرون اخیر نیز کارایی داشت. این گفتار بر آن است تا با معرفی دو نسخه خطی در باب حساب منظوم، اهمیت یکی از روش های متداول آموزش ریاضیات و علوم در گذشته یعنی بهره گیری از ظرفیت شعر و ذوق ادبی را در آموزش حساب هندی یادآور شود و افزون بر آن، اعمال محاسباتی اصلی و همچنین »میزان« در حساب هندی را شرح دهد و به بررسی روشی در ضرب و قسمت بپردازد که با نام »شبکه« مشهور گشته است و به سده هفتم هجری قمری تعلق دارد.
  کلیدواژگان: تاریخ ریاضی، شعر، حساب هندی، آموزش، حساب هوایی
 • ماندانا مکاری*، آزاده قنادیان، طاهر لطفی صفحات 44-51

  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش به روش معکوس بر انگیزش تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه یازدهم در دوران کرونا صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است که در دو گروه گواه و آزمایش اجرا شد. جامعه آماری را دانش آموزان دختر یک دبیرستان دخترانه شهرستان همدان در سال تحصیلی 1400 -1401 تشکیل داده است. نمونه پژوهشی شامل دو گروه 20 نفری از دانش آموزان دختر پایه یازدهم مدرسه می باشد. بدین صورت که ابتدا یک مدرسه از مدارس شهر همدان که به صورت همگن دانش آموزان آن ثبت نام می کردند، انتخاب و سپس دو کلاس از مدرسه جهت آزمایش در نظر گرفته شد. یک کلاس به عنوان گروه گواه و یک کلاس به عنوان گروه آزمایش مشخص شد. برای آزمایش انگیزش تحصیلی از پرسش نامه انگیزش تحصیلی هارتر استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شد که آموزش معکوس بر تقویت انگیزش تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا موثر بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش معکوس، انگیزش تحصیلی، دانش آموزان، درس ریاضی
 • فریبا نوحی* صفحات 52-61
  مشاهده تقارن و شکست آن در جهان بینی اولیه از طبیعت و هنر شروع می شود و پس از آن است که به عنوان ساختارهای اساسی در ریاضیات تعریف می شود. در این مقاله پس از گفتاری کوتاه درباب تقارن به کاربردی از آن در یافتن ریشه های معادلات درجه دو می پردازیم و مشاهده می کنیم که عدم وجود تقارن حل معادلات درجه سه را تا چه حد دشوارتر می کند.
  کلیدواژگان: تابع، حل معادله، تقارن، چند جمله ای
 • مرضیه زاج* صفحات 62-73
  بیماری ها پدیده های پیچیده ای هستند که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارند. مدلسازی ریاضی ابزاری قدرتمند برای مطالعه این عوامل و تاثیر آنها بر روند  بیماری است. در واقع مدلسازی به ما کمک کند تا بیماری ها را بهتر بفهمیم و راه های موثرتری برای کنترل آنها پیدا کنیم. مدل های ریاضی بیماری ها معمولا˗بر اساس معادلات ریاضی هستند که رفتار جمعیت افراد مبتلا به بیماری را در طول زمان توصیف می کنند. این مدل ها می توانند برای پیش بینی روند بیماری، ارزیابی اثربخشی روش های درمانی و بررسی تاثیر عوامل مختلف بر بیماری استفاده شوند. یکی از ساده ترین مدل های ریاضی بیماری ها، مدل SIRاست. این مدل کاربردهای گسترده ای در مطالعه بیماری های عفونی دارد و برای پیش بینی روند اپیدمی ها، ارزیابی اثربخشی واکسیناسیون و بررسی تاثیر عوامل مختلف مانند رفتار انسان بر روند بیماری استفاده می شود.
  کلیدواژگان: مدلسازی ریاضی، بیماری عفونی، مدل چند محفظه ای، اپیدمی
|
 • Amirmohamamd Momeni Kohestani *, Alireza Khalili Asboei Pages 1-8

  In this paper, by using a student’s calculation error in applying the integration formula using the subtraction method and reaching the correct answer, we reached the following formula ∫ fg = Σ1 k=0(-1)kf(k)g-(k+1) where g-(k) is the k th successive antiderivative of g and f(k) is the k th derivative of ffi. We find by using the above series and Maclaurin series, interesting results about the convergence of some series. Also, due to the introductory nature of the integration formula using the subtraction and the infinite series, this series can be new topics for the next research is to provide researchers with a new method for deriving series and discovering new series.

  Keywords: Frames, dual frames, optimal duals, reconstruction formulas
 • Mostafa Abediyeh * Pages 9-21

  After the widespread of the corona virus in the world, a new era has begun in the field of social life, which has affected human life, education and mission. In order to continue the educational process, during this pandemic the educational system was forced  to use new technologies, and these technologies   caused transformations and changes in the required competency  to be appropriate for the new era. New educational technologies have a significant impact on learning, which has changed the role of learners and teachers. Today's students can not be taught mathematical concepts in the classroom with the old methods of teaching. Experience and research prove that learning in this method is not effective and reliable. Education and taking help from new educational materials and ICT made the mathematics,  which has always been associated with anxiety in all grades and levels of education due to its abstract nature, concrete so that understanding and learning  math becomes enjoyable for students. This article examines new educational methods using technology (with ICT approach) in mathematics  during the post-corona era.

  Keywords: Mathematics education, new educational technologies, Information, Communication Technology, post-corona era
 • Fatemeh Saadatmand * Pages 22-43
  In the history of mathematics during the Islamic period, poetry was used as an educational tool and has been applied for the purpose of arithmetic teaching. The special features of rhyming couplets in easier learning and faster recall of arithmetic rules were the main reason for the success of this educational method, as it was used in textbooks and pedagogical materials for centuries, and it was effective until recent centuries. This paper aims to remind the importance of one of the common methods of teaching mathematics and science in the past, which is to use the capacity of poetry and literature for introducing Indian arithmetic, by introducing two manuscripts on rhythmic arithmetic. Furthermore, it will explain the general principles of Indian arithmetic and examine a method of multiplication and division which is known as  ”Lattice” belonging to the seventh century AH.
  Keywords: history of mathematics, Poetry, Indian arithmetic, pedagogy, practical arithmetic
 • Mandana Moccari *, Azadeh Ghanadian, Taher Lotfi Pages 44-51

  The present research has been carried out with the aim of investigating the effect of flipped classroom on the academic motivation of 11th grade students during the Corona era. The research method is a semi-experimental type that was implemented in two control and experimental groups. The statistical society was formed by female students at the high school in Hamedan city in the academic year of 1400-1401. The research sample includes two groups of 20 female students of the 11th grade of the school. Thus, first, a school was selected from the schools of Hamedan city, which had a homogeneous enrollment of its students, and then two classes of the school were taken into consideration for testing. One class was designated as the control group and one class as the experimental group. Harter’s academic motivation questionnaire was used to test academic motivation. In this research, it was shown that flipped education has been effective in strengthening the academic motivation of students during the Corona era.

  Keywords: flipped education, Academic Motivation, Students, math course
 • Fariba Noohi * Pages 52-61
  The observation of symmetry and its failure in the early worldview begins with nature and art, and then it is defined as a basic structure in mathematics. In this article, after a short talk about symmetry, we will discuss its application in finding the roots of quadratic equations and see how much more difficult the lack of symmetry makes solving quadratic equations.
  Keywords: function, solve the equation, Symmetry, Polynomial
 • Marzie Zaj * Pages 62-73
  Diseases are complex phenomena that are influenced by many factors. Mathematical modeling is a powerful tool for studying these factors and their effects on the disease process. Modeling helps us understand diseases better and find more effective ways to control them. Mathematical models of diseases are usually based on mathematical equations that describe the behavior of the population of people with the disease over time. These models can be used to predict the course of the disease, evaluate the effectiveness of treatment methods, and investigate the effect of various factors on the disease. One ofthe simplest mathematical models of diseases is the SIR model. This model haswide applications in the study of infectious diseases and is used to predict thecourse of epidemics, evaluate the effectiveness of vaccination, and investigate theeffect of various factors such as human behavior on the course of the disease.
  Keywords: Mathematical modeling, infectious disease, compartmental model, Epidemic