درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
سمیه صائب نیا
مدیر مسئول:
سمیه صائب نیا
سردبیر:
دکتر محمد حسن زاده
کارشناس:
مهندس رقیه افشاری
نشانی:
اردبیل، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان شهید عباس مبارکی، ، کدپستی: 5614965114
تلفن همراه:
09033845167
سایت اختصاصی:
jmar.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
صاحب امتیاز
سمیه صائب نیا
مربی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین
موسسه آموزش عالی نوین
رشته تخصصی: حسابداری، مدیریت بازرگانی، بازاریابی
Somayeh Saebnia
Instructor, Management
Novin Institute of Higher Education
مدیر مسئول
سمیه صائب نیا
مربی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین
موسسه آموزش عالی نوین
رشته تخصصی: حسابداری، مدیریت بازرگانی، بازاریابی
Somayeh Saebnia
Instructor, Management
Novin Institute of Higher Education
سردبیر
دکتر محمد حسن زاده
استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Hasanzadeh
Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Economics
اعضای تحریریه
دکتر آیدین سلام زاده
استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کارآفرینی
Aidin Salamzadeh
Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Entrepreneurship
دکتر محمد حسن زاده
استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Hasanzadeh
Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Economics
محمد فیضی
محمد فیضی

دکتر اسحاق رسولی
دکتر اسحاق رسولی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دکتر عادل شاه ولی زاده
دکتر عادل شاه ولی زاده

سعید علی پور
سعید علی پور

دکتر جاوید رخشانی
استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، اردبیل، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Javid Rakhshani
Assistant Professor, a
Ardabil Branch, Islamic Azad University
دکتر بهروز اسکندرپور
دکتر بهروز اسکندرپور

دکتر امیر جبلی

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
دکتر رضا دهقان
دکتر رضا دهقان

رشته تخصصی: مدیریت کارآفرینی
دکتر سمیرا سادات مرتضوی
دکتر سمیرا سادات مرتضوی

دکتر مهدی تاج پور
پژوهشگر مدیریت کارآفرینی سازمانی
دانشگاه تهران
Mehdi Tajpour
Researcher, Corporate Entrepreneurship Management
University of Tehran
دکتر اسرافیل شیرازی
دکتر اسرافیل شیرازی

پدرام موسوی شندی
پدرام موسوی شندی

سهیل رجبی
سهیل رجبی
عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر سید وحید سعادت
دکتر سید وحید سعادت

سعید شیپوریان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
saeed sheiporian

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: accounting
کارشناس
مهندس رقیه افشاری
مهندس رقیه افشاری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰