درباره نشریه
ISSN:
2717-2740
eISSN:
2717-2899
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) (دانشکده تربیت جهادی)
مدیر مسئول:
دکتر محسن عباسی
سردبیر:
علی جان مرادی جو
ویراستار انگلیسی:
دکتر حسن اسلامپور کریمی
تلفن:
021-74186538
سایت اختصاصی:
irg.ihuo.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابائی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، دانشکده تربیت جهادی، ، کدپستی: 1698715861
تلفن همراه:
09127105738
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/03
مدیر مسئول
دکتر محسن عباسی

سردبیر
علی جان مرادی جو

رشته تخصصی: علوم سیاسی
Alijan Moradi Joo

اعضای تحریریه
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
استاد
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Eshaq Taheri Sarteshnizi
Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر محمدجواد سبحانی فر
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Mohammad Javad Sobhanifar
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
سید محمدرضا رشیدی آل هاشم
مدیر گروه علمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی- مسائل اجتماعی
Mohammad Reza Rashidi Alehashem

Specialist: Sociology-Social problem
اسماعیل اقبال
اسماعیل اقبال
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر مرتضی شیرودی
دانشیار گروه تمدن و سیاست اسلامی
مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Morteza Shiroudy
Associate Professor, Islamic civilization and politics
دکتر هاشم ندایی

Hashem Nedaei

محمد ادریسیان

ویراستار انگلیسی
دکتر حسن اسلامپور کریمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۷