درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مدیر مسئول:
مریم کاظمی پور
سردبیر:
دکتر مهدی حسن شاهیان
مدیرداخلی:
دکتر اشرف کریمی نیک
سایت اختصاصی:
qafj.iauk.ac.ir
تلفن:
034-31321773
نشانی:
کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهیدحاج قاسم سلیمانی (کرمان)، ، کدپستی: 7635131167
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/12
مدیر مسئول
مریم کاظمی پور

Maryam Kazemipour

سردبیر
دکتر مهدی حسن شاهیان

Mehdi Hassanshahian

اعضای تحریریه
دکتر سید رضا مودب
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Seyyed Reza Moaddab
Associate Professor Faculty of Tabriz University of Medical Sciences
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology
دکتر محمدرضا اردکانی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت ارگانیک
Mohammad Reza Ardakani
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Farming
دکتر محبوب نعمتی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mahboob Nemati
Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر فرشید کفیل زاده
استاد واحد جهرم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی
Farshid Kafil Zadeh
Professor Jahrom Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: biology
دکتر یحیی تهمتن
دانشیار انستیتو رازی
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Yahya Tahamtan
Associate Professor at Razi Institute
Specialist: Health Food
دکتر غلامرضا اسدی کرم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Gholam Reza Asadi Karam
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر محمدرضا اخگر

دکتر نجمه یزدان پناه

Najme Yazdanpanah

مدیرداخلی
دکتر اشرف کریمی نیک
استاد میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Ashraf Kariminik
Professor, Microbiology
Kerman Branch, Islamic Azad University
Specialist: Medical Microbiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۵