درباره نشریه
ISSN:
2538-4279
eISSN:
2423-818X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن شیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی رمضانی
سردبیر:
دکتر علی مرسلی
مدیر اجرایی:
دکتر فهیمه بیگدلی
سایت اختصاصی:
www.nanochemres.org
تلفن:
021-88908259
دورنگار:
021-88808066
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان مراغه، پلاک 7، انجمن شیمی ایران، ، کدپستی: 1599676814
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/09
مدیر مسئول
دکتر علی رمضانی
استاد
Ali Ramezani
Professor
سردبیر
دکتر علی مرسلی

دانشگاه تربیت مدرس
Ali Morsali

Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا هرمزی نژاد
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
مجتبی باقرزاده

Mojtaba Bagherzadeh

دکتر اعظم ایرجی زاد
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
Azam Irajizad
Professor Faculty of Physics
Sharif University of Technology
دکتر طیبه مدرکیان

Tayyebeh Madrakian

دکتر مصطفی محمدپور امینی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی
Mostafa Mohammadpouramini
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: chemistry
دکتر علی پورجوادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Pourjavadi
professor
Sharif University of Technology
Specialist: Polymer Chemistry
دکتر عبدالحمید علیزاده

Abdolhamid Alizadeh

محسن عادلی

Mohsen Adeli

دکتر محمد نجف پور

Mohammad Najafpour

دکتر علی نخعی پور

Ali Nakhaeipour

مدیر اجرایی
دکتر فهیمه بیگدلی

Fahime Bigdeli

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۰