درباره نشریه
ISSN:
2645-6222
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مدیر مسئول:
دکتر محمد رضا آزاده دل
سردبیر:
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
مدیرداخلی:
حمیدرضا رضایی کلیدبری
ویراستار انگلیسی:
دکتر مجید پورمحمدی
کارشناس:
هادی برنجی مریان
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jhce
تلفن:
013-33424069
دورنگار:
013-33424069
نشانی:
رشت، کیلومتر 3 جاده لاکان، پل طالشان، مجتمه آموزشی امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/22
مدیر مسئول
دکتر محمد رضا آزاده دل
استادیار مدیریت دولتی - دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: علوم سیاسی (مدیریت دولتی)
Mohammad Reza Azadehdel
Assistant Professor, Department of Public Administrationm faculty of management and accounting
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Political science (Public Administration)
سردبیر
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
استاد واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mehrdad Goudarz Vand Chegini
Professor Rasht Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Public Management
اعضای تحریریه
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
استاد واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mehrdad Goudarz Vand Chegini
Professor Rasht Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Public Management
دکتر طاهر روشندل اربطانی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Taher Roshandel Arbatani
Professor Faculty of management
University of Tehran
Specialist: Media management
دکتر محمدصادق ضیایی
دکتر محمدصادق ضیایی

دکتر حسین صفری
استاد
دانشگاه تهران
Hossein Safari
Professor
University of Tehran
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر غلامحسین نیکوکار
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت
Gholam Hosein Nikoo Kar
Associate Professor Faculty of Management and Economics
Imam Hossein University
Specialist: Management
دکتر میرعلی سیدنقوی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Mir Ali Seyyednaghavi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی
Tahmours Hasangholipour
Professor
University of Tehran
Specialist: Marketing Management
کامبیز شاهرودی

دکتر پرویز سعیدی

دکتر محمدرضا یوسف زاده
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Mohammad Reza Yousefzadeh
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: curriculum Studies
اکبر اعتباریان
دانشیار مدیریت دولتی/ رفتار سازمانی - دانشکده مدیریت/حکمرانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Akbar Etebarian
Associate Professor, Public management(organizational Behavior) - Management(Governance) Faculty
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
دکتر مرتضی مرادی
دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی
Morteza Moradi
Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University
Payame Noor University
Specialist: Business administration, Public Administation
بهمن اکبری

ویراستار انگلیسی
دکتر مجید پورمحمدی

مدیرداخلی
حمیدرضا رضایی کلیدبری

کارشناس
هادی برنجی مریان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵