فهرست مطالب

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ارائه نقشه استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی در صنعت آب و فاضلاب بر اساس رویکرد فراترکیب و روش مدل سازی ساختاری - تفسیری
  اکبر شیدائی حبشی *، سلیمان ایرانزاده، هوشنگ تقی زاده صفحه 1

  هدف از انجام این پژوهش، ارائه نقشه استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی با توجه به مولفه های (رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی و ابعاد توانمند سازی) بر اساس رویکرد فراترکیب و روش مدل سازی ساختاری - تفسیری، در شرکت های آب و فاضلاب استان های آذربایجان غربی و شرقی است. روش پژوهش از نوع کیفی و همچنین ازلحاظ نتیجه جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. از روش فراترکیب در بخش کیفی و از روش مدل سازی ساختاری - تفسیری برای ترسیم مدل ساختاری استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و تحلیل میک مک صورت گرفت. پس از تحلیل داده ها، سطوح مولفه ها به دست آمدند که بر اساس آن گراف مدل سازی ساختاری- تفسیری طراحی شد. در ادامه بر اساس سه منظر رهبری تحولگرا، توانمند سازی و دلبستگی شغلی نقشه استراتژیک توانمند سازی منابع انسانی در صنعت آب و فاضلاب ترسیم شد. این پژوهش از اولین مطالعاتی است که ارتباط ابعاد توانمندسازی را با رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی در صنعت آب و فاضلاب به صورت همسو و هماهنگ مورد تحلیل و بررسی قرار داده است و ممکن است به عنوان مرجعی برای اشاعه نقشه استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی در سازمان ها باشد.

  کلیدواژگان: نقشه استراتژیک، توانمند سازی، رویکرد فراترکیب، صنعت آب و فاضلاب، مدل سازی ساختاری- تفسیری
 • ارایه الگوی توانمندسازی مالی شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد داده بنیاد
  غلامرضا الهی، پرویز سعیدی*، جمادوردی گرگانلی دوجی، مریم بخارائیان خراسانی صفحه 2

  هدف این پژوهش ارایه الگوی توانمندسازی مالی شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد داده بنیاد می باشد. مشارکت کنندگان این پژوهش را می توان به دو گروه کلی شامل گروه اول در برگیرنده اساتید صاحب نظر دانشگاهی در رشته-های مدیریت، حسابداری و مالی (خبرگان آکادمیک)، گروه دوم در برگیرنده خبرگان دارای سابقه فعالیت در شرکت-های کوچک و متوسط (خبرگان تجربی)، دسته بندی نمود. این پژوهش با روش کیفی داده بنیاد استراوس و کوربین اجرا شده است. برای نیل به این هدف، پس از مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش، پروتکل مصاحبه طراحی شد و با روش های نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و گلوله برفی با تعداد 17 نفر از افراد خبره مصاحبه انجام شد. در مرحله کدگذاری باز در محیط نرم افزار مکس کیودا، تعداد 458 کد باز (کد توصیفی) حاصل شد و در مرحله کدگذاری محوری به تعیین مقوله ها پرداخته شده و با توجه به غربال گری، حذف کدهای تکراری و یکپارچه نمودن کدهای هم معنی، تعداد 63 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی به عنوان الگوی توانمندسازی مالی با رویکرد داده بنیاد ارائه گردیده است.

  کلیدواژگان: شرکت های کوچک و متوسط، رویکرد داده بنیاد، الگوی پارادایمی، فرایند توانمندسازی مالی
 • تبیینی بر پدیده نسل شناسی: نسل کرونا
  شبنم آفرین آباده، فرزین فرحبد*، محمدرضا آزاده دل، سعید باقرسلیمی، حمیدرضا رضایی کلیدبری صفحه 3

  با مطالعات صورت گرفته بر روی بیش از 40 مقاله داخلی و خارجی طی سال های 2020-2023 در پایگاه های اطلاعاتی مرتبط که به ابعاد مختلفی از تاثیر ویروس کووید-19 پرداختند، می توان ابژه ی نسلی کرونا را در میان نوجوانان و جوانان که شکل گیری نسلی در آن ها اتفاق می افتد، مشاهده نمود زیرا آنان نابرابری بین نسلی عظیمی را تجربه کرده اند و با توجه به تاثیر آن بر شاخص هایی چون آموزش، اقتصاد، روابط اجتماعی و فرهنگی تاثیر این بحران در زندگی نسلی آنها بیش از دیگران مشاهده گردید. بر این اساس می توان الگوی نسل پاندمی را با توجه به شاخصه تاثیر یک بیماری مهلک همه جانبه در جهان، به رسمیت شناخت .در این راستا نظرات اندیشمندان مختلف در حوزه های متفاوت بررسی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از آن موجودیت نسل جدیدی با عنوان نسل کرونا پیشنهاد گردید. یافته ها نشان داد که با به رسمیت شناختن این نسل می توان چالش های پیش روی آن ها را مورد بررسی قرار داده و برنامه ریزی های بهتری برای آینده ایشان انجام داد. روش پژوهش به شیوه توصیفی_تحلیلی بوده و با ابزار فیش برداری انجام پذیرفته است.

  کلیدواژگان: نسل، پساکرونا، بحران کرونا
 • ارائه الگوی کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر ابعاد تیپ شخصیتی و ابعاد جو سازمانی و نقش میانجی سلامت مالی
  نیما اصانلو، محمدرضا پورعلی لاکلایه *، محمود صمدی لرگانی، محمدعلی نسیمی صفحه 4

  جوهره اصلی گزارشگری مالی، کیفیت آن محسوب می شود که شیفتگی وصف ناپذیری برای استفاده کنندگان در پی دارد. تحقیقات زیادی مدعی آن هستند که عوامل رفتاری از جمله ویژگی های شخصیتی، جو سازمانی و مصادیق مشابه دیگر، توان تاثیر گذاری بر کیفیت گزارشگری مالی را دارند. بنابراین کیفی سازی گزارشگری مالی یک ارزش محسوب شده و به همین منظور ارائه الگویی جامع برای کیفیت گزارشگری مالی یک نیاز جهانی به شمار می رود. هدف پژوهش ارائه الگوی کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر ابعاد شخصیتی مدیران و ابعاد جو سازمانی و نقش میانجی سلامت مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران مالی و معاونین اداری مالی شرکت های بورس است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و فرمول کوکران 202 نفر می باشند. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده و در ادامه به کمک نرم افزار Smart-Pls به بررسی سوالات پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد شخصیتی برونگرایی، پایداری عاطفی، توافق پذیری، اشتیاق به تجارت تازه و مسئولیت پذیری بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار است. اما ارتباط برونگرایی با کیفیت گزارشگری مالی منفی است. همچنین رابطه ابعاد وضوح و روشنی اهداف، وضوح و روشنی نقش، توافق بر رویه ها و اثربخشی ارتباطات با کیفیت گزارشگری مالی مثبت و معنادار است. اما بعد رضایت از پاداش با کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، سلامت مالی، ابعاد شخصیتی مدیران، ابعاد جو سازمانی
 • طراحی و تبیین پیشایندها و پیامدهای پنهان سازی دانش در بیمارستان های دولتی استان گیلان
  فرشته اکبرزاده کساری، سعید باقرسلیمی*، بهمن کارگرشهامت صفحه 5
  مقدمه

  هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و تبیین پیشایندها و پیامدهای پنهان سازی دانش در بیمارستان های دولتی استان گیلان می باشد.

  مواد و روش

  پژوهش از حیث هدف کاربردی و مبتنی بر رویکرد کیفی - کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان فلسفی در رشته مدیریت و خبرگان تجربی دانشگاه علوم پزشکی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. پس از احصاء شاخص های موثر بر پنهان سازی دانش توسط روش تحلیل مضمون و انجام تکنیک دلفی، اعتبار سنجی مدل توسط نرم افزار آماری Smart PLS انجام شد.ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش قبل از مصاحبه با خبرگان از آنها رضایت نامه کتبی در خصوص آگاهانه بودن و محرمانه بودن انجام پژوهش دریافت گردید.

  یافته ها

  بر اساس یافته های تحقیق، پیشایندهای موثر بر پنهان سازی دانش در 4 دسته عوامل شخصی، شغلی، سازمانی و بین فردی پیش بینی شدند و پیامدهای پنهان سازی دانش نیز به زعم خبرگان حوزه علوم پزشکی، شامل: لذا در تحقیق حاضر پیشایندها و پسایندهای پنهان سازی دانش در حوزه علوم پزشکی ارائه گردید

  نتیجه گیری

  بر این اساس می توان با توجه به عناصر موثر بر پنهان سازی دانش و آشنایی با پیامدهای این متغیر منفی در سازمان و به ویژه در د انشگاه علوم پزشکی می توان ضررهای احتمالی این پدیده را تا حد زیادی کاهش داد.

  کلیدواژگان: '، پنهان سازی دانش'، تحلیل مضمون'، دانشگاه علوم پزشکی'
 • طراحی مدل مدیریت دانش در سازمان های نظام مهندسی
  حمیدرضا یزدان جو *، صابر خندان علمداری، حسین غضنفری صفحه 6

  دانش مهمترین منبع هر سازمانی در زمان کنونی است. منابع انسانی بدون بهره گیری از دانش ، قادر نخواهد بود به اهداف خود دست پیدا کند و سازمانها با خطر از بین رفتن مواجه می شوند، از این رو مدیریت دانش نقش اساسی در پیشبرد اهداف سازمان و بقاء ایفا خواهد کرد. هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت دانش در سازمان های نظام مهندسی است. جامعه پژوهش حاضر را مدیران و کارشناسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان، مستقر در استان تهران و همچنین اساتید دانشگاه، تشکیل دادند. در این تحقیق با استفاده از روش هدفمند قضاوتی، از نظرات 12 نفرخبره استفاده شد. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله انجام شد که شامل شناسایی ابعاد و مولفه های مدل مدیریت دانش در سازمانهای نظام مهندسی از طریق ابزار مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل مضمون و اعتباریابی نظری مدل تحقیق از حیث جامعیت، منحصربه فرد بودن، انسجام و یکپارچگی، متناسب بودن، مورد نیاز بودن، با استفاده از ابزار پرسشنامه و آزمون تی تک نمونه ای. نتایج تحقیق نشان داد، مدل مدیریت دانش در سازمان های نظام مهندسی فرایندی گام به گام داشته و از پنج مرحله تبیین قصد راهبردی و ضرورت نیاز به مدیریت دانش؛ برقراری ارتباط و ارتقا سرمایه فرهنگی، اجتماعی و سرمایه فناورانه؛ تحلیل نیازهای فعلی سازمان در راستای تعیین بهترین شیوه مدیریت دانش؛ تامین و اجرای مدیریت دانش با رویه ها و منابع کاملا مشخص؛ ارزیابی و نظارت مستمر بر اجرای مدیریت دانش جدید و اصلاح، تشکیل شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت دانش، دانش، تحلیل مضمون، سازمانهای نظام مهندسی
 • طراحی الگوی جانشین پروری در یک سازمان نظامی
  حمیدرضا بهمئی، مسعود حقیقی*، محمد نصراللهی صفحه 7
  زمینه و هدف

  پرورش جانشین به عنوان یک ساز و کار ارزشمند در ارتقا و توسعه سازمان ها از اهمیت بسزائی برخوردار است از این رو در سازمان های نظامی نیاز به فرماندهان و مدیرانی به مراتب توانمند و شایسته تر در سال های آتی مشهود خواهد بود و برای پاسخ مناسب به این نیاز، طراحی و تبیین الگوی پرورش جانشین و محقق ساختن آن بر اساس مفاهیم غنی سرمایه انسانی، استعداد یابی و شایستگی ها لازم است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پرورش جانشین بر اساس شایستگی در یک سازمان نظامی است که به روش توصیفی- پیمایشی و با رویکرد کیفی انجام شد.

  روش شناسی: 

  به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، نظر سنجی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی در زمینه سرمایه انسانی بابت هریک از ابعاد و مولفه های الگو طی سه مرحله استفاده شد. آنگاه بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه میزان پایایی آن از طریق محاسبه الفای کرونباخ برابر با 87/. بوده است. هم چنین جامعه آماری از بین اساتید، فرماندهان و مدیران سازمان نظامی به تعداد 35 بوده که از این تعداد به صورت هدفمند 20 نفر از آنان انتخاب شده اند.

  نتایج

  نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هر یک از ابعاد، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، به ترتیب برابر با این مقادیر بر جانشین پروری متکی بر شایستگی تاثیر دارند: آماده سازی سازمان 76/0، ارزیابی اثر بخش 212/0، توسعه و اقدام 19/0، شایسته یابی مشاغل 18/0- و استعدادیابی 18/0-.

  کلیدواژگان: سازمان نظامی، پرورش جانشین، الگوی جانشین پروری
|
 • Provide a strategic map of human resource empowerment in the water and waste water industry based on meta- synthesis approach and method Structural-interpretive modeling
  Akbar Sheidaei habashi *, Soleyman Iranzadeh, Houshang Taghizadeh Page 1

  The purpose of this research is to provide a strategic map of human resource empowerment according to Transformational leadership and Job involvement and empowerment dimensions based on meta- synthesis approach and method Structural-interpretive modeling in water and waste water companies of West and East Azarbaijan provinces. The research method is of qualitative type and also in terms of results it is considered as applied research. In the qualitative part, the meta- synthesis method and the structural-interpretive modeling method have been used to draw the structural model. Data analysis was done using the method of structural-interpretive modeling and Mic Mac analysis. After analyzing the data, the levels of the components were obtained, based on which the structural-interpretive modeling graph was designed. In the following, based on the three perspectives of transformational leadership , empowerment and job involvement , a strategic map of human resource empowerment in the water and wastewater industry was drawn. This research is one of the first studies that has analyzed and reviewed the relationship of empowerment dimensions with transformational leadership and Job involvement in the water and wastewater industry in a coordinated manner. And it may serve as a reference for spreading the strategic map of human resource empowerment in organizations.

  Keywords: empowerment, Strategic Map, Structural Interpretive Approach, Water, Waste water industry, meta- synthesis approach
 • The presentation of a Pattern for Financial Empowerment in Small and Medium Enterprises with Grounded Theory Approach
  Gholamreza Elahi, parviz saeedi *, Jamadverdi Gorganli Dooji, Maryam Bkoharaiyan Khorasani Page 2

  The purpose of this research is to provide a Pattern of financial empowerment in Small and Medium Enterprises with the Grounded Theory approach. The participants of this research can be divided into two general groups, including the first group including academic professors in the fields of management, accounting and finance (academic experts), the second group including experts with experience in small and medium-sized companies (experts experimental), categorized. This research was carried out with the qualitative Grounded Theory method of the Strauss and Corbin Foundation. To achieve this goal, after studying the literature and the background of the research, an interview protocol was designed and interviews were conducted with 17 experts using targeted non-probability sampling and snowball methods. In the open coding stage in the MAXQDA2020 software environment, a number of 458 open codes (descriptive codes) were obtained, and in the axial coding stage, categories were determined and according to screening, removing duplicate codes and integrating synonymous codes, a number of 63 categories were obtained. Sub and 8 main categories are presented as a Pattern of financial empowerment in Small and Medium Enterprises with the Grounded Theory approach.

  Keywords: small, medium enterprises, Grounded Theory Approach, financial empowerment process, paradigmatic Pattern
 • An explanation of the phenomenon of generation recognition: Corona generation
  shabnam Afarin Abadeh, Farzin Farahbod *, mohammadreza azadehdel, saeed Baghersalimi, Hamidreza Rezaee kelidbari Page 3

  with studies conducted on more than 40 domestic and foreign articles during the years 2020-2023 in related databases that dealt with various dimensions of the impact of the Covid-19 virus, it is possible to identify the generational object of Corona among teenagers. And the youth, in whom the formation of a generation takes place, because they have experienced a huge inequality between generations, and considering its impact on indicators such as education, economy, social and cultural relations, the impact of this crisis on their generational life. It was seen more than others.Based on this, the pattern of the pandemic generation can be recognized according to the index of the impact of an omnipresent deadly disease in the world. That entity of a new generation was proposed as the Corona generation. The findings showed that by recognizing this generation, the challenges facing them can be examined and better plans can be made for their future. The research method is descriptive-analytical and has been done with a survey tool.

  Keywords: Generation, Corona Crisis, post corona
 • Presenting the quality model of financial reporting with emphasis on the dimensions of personality type and the dimensions of the organizational atmosphere and the mediating role of financial health
  Nima Osanlo, MohammadReza Pourali*, Mahmood Samadi largani, Mohammadali Nasimi Page 4

  The most important goal of the accounting information system is to provide users with useful information for making decisions. Considering that the personality dimensions of managers and dimensions of the organizational atmosphere can affect the quality of financial reporting, therefore, the present study seeks to provide a model of the quality of financial reporting with an emphasis on the personality dimensions of managers and the dimensions of the organizational atmosphere and the mediating role of financial health. The statistical population of this research is the financial managers working in listed companies whose head offices are located in Tehran, who are 202 people using the purposeful sampling method and Cochran's formula. In this research, exploratory factor analysis was used using SPSS software, and hypotheses were analyzed with the help of PLS software. The results of the research show that the personality dimensions of extroversion, emotional stability, agreeableness, enthusiasm for new business and responsibility have an impact on the quality of financial reporting. It is important to mention that extraversion has a negative relationship with the quality of financial reporting. From other aspects, the relationship between the dimensions of clarity and clarity of goals, clarity and clarity of role, satisfaction and agreement on procedures and the effectiveness of communication with the quality of financial reporting is positive and meaningful. But then, satisfaction with the reward has no significant relationship with the quality of financial reporting.

  Keywords: Quality of financial reporting, Financial health, personality dimensions of managers, dimensions of organizational atmosphere
 • Designing and explaining the antecedents and consequences of hiding knowledge in public hospitals in Gilan province
  fereshteh akbarzadeh kesari, saeid bagher salimi*, bahman karegar shahamat Page 5

  The purpose of this research is to design and explain the antecedents and consequences of hiding knowledge in hospitals in Gilan .

  Materials and methods

  The research is applied in terms of purpose and based on qualitative-quantitative approach. The statistical population of the research included philosophical experts in the field of management and experimental experts of the University of Medical Sciences, who were selected as a sample using the purposeful sampling method and the snowball technique until reaching theoretical saturation. The data collection tool was a semi-structured interview. After calculating the effective indicators on knowledge concealment by thematic analysis method and Delphi technique, the validation of the model was done by Smart PLS statistical software.Ethical considerations: In this research, prior to interviewing the experts, a written consent was received from them regarding the informedness and confidentiality of the research.

  Findings

  Based on the findings of the research, the antecedents affecting knowledge concealment were predicted in 4 categories of personal, occupational, organizational and interpersonal factors, and the consequences of knowledge concealment, according to experts in the field of medical sciences, include: Therefore, in the current research, the antecedents And the suffixes of hiding knowledge in the field of medical sciences were presented, it is possible to reduce the potential losses of this phenomenon to a great extent by paying attention to the elements that affect the concealment of knowledge and familiarization with the consequences of this negative variable in the organization and especially in the University of Medical Sciences.

  Keywords: knowledge concealment', ', theme analysis', University of Medical Sciences'
 • Designing a knowledge management model in engineering organizations
  Hamidreza Yazdanjoo*, saber KHandan Alamdari, hossein ghazanfari Page 6

  Knowledge is the most important resource of any organization. Human resources will not be able to achieve their goals without taking advantage of current knowledge and organizations will face the risk of being destroyed, therefore knowledge management will play a fundamental role in advancing the goals of the organization and their survival. The purpose of this research is to design a knowledge management model in engineering organizations. this research community was formed by managers and experts of construction engineering organizations located in Tehran as well as university professors. In this research, the opinions of 12 experts were used using the objective judgment method. The process of data analysis was carried out in two stages, which includes identifying the dimensions and components of the knowledge management model in engineering system organizations through interview tools and using thematic analysis method and theoretical validation of the research model in terms of comprehensiveness and uniqueness. coherence and integration, appropriateness, need, using questionnaire tools and sample t-tech test. The results of the research showed that the knowledge management model in the engineering system organizations has a step-by-step process and from the five stages of explaining the strategic intent and necessity of knowledge management; communicating and promoting cultural, social and technological capital; Analyzing the current needs of the organization in order to determine the best knowledge management method; Provision and implementation of knowledge management with clearly defined procedures and resources; Evaluation and continuous monitoring of the implementation of new knowledge management and reform has been formed

  Keywords: Knowledge management, knowledge, Management, Content Analysis, engineering system organizations
 • Designing a succession model in a military organization
  Hamidreza Bahmaie, Masoud Haqiqi*, Mohamad Nasorlahi Page 7
  Background and purpose

  Cultivating successors as a valuable mechanism in the promotion and development of organizations is of great importance, therefore, in military organizations, the need for far more capable and competent commanders and managers will be evident in the coming years, and for an appropriate response to This need requires the design and explanation of the successor training model and its realization based on the rich concepts of human capital, talent acquisition and competencies. The purpose of this research is to provide a model of training successors based on competence in a military organization, which was carried out with a descriptive-survey method and with a qualitative approach.

  Methodology

  In order to collect data and information from library studies, surveys from academic and organizational experts. In the field of human capital, each dimension and component of the model was used in three stages. Then, after distributing and collecting the questionnaire, its reliability rate is equal to 87. have been. Also, the statistical population consisted of 35 professors, commanders and managers of the military organization, and 20 of them were purposefully selected.

  Results

  The results of this research indicate that each of the dimensions, both directly and indirectly, have an effect on succession based on competence, respectively, equal to these values: organization preparation 0.76, evaluation of the department's effectiveness 0.212, development and 0.19 action, -0.18 job merit search and -0.18 talent search.

  Keywords: Military organization, surrogate breeding, Succession pattern