درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر امیر جبلی
مدیر مسئول:
دکتر امیر جبلی
سردبیر:
دکتر متینه مقدم
کارشناس:
سیما عبدی
سایت اختصاصی:
www.hureca.ir
تلفن همراه:
09352350688
09902029344
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/06
صاحب امتیاز
دکتر امیر جبلی

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
مدیر مسئول
دکتر امیر جبلی

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
سردبیر
دکتر متینه مقدم

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
اعضای تحریریه
دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Zohreh Dehdashti Shahrokh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Accounting
دکتر علی فرهی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت راهبردی
Ali Farrahi

Specialist: Organization Culture, Strategic Management, Organization Behavior, Public Management
دکتر احمد سرداری
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ahmad Sardari
Associate Professor
Shahed University
دکتر عباسعلی حاج کریمی

دکتر محمدرضا کریمی علویجه
دانشیار رشته بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: بازاریابی
Mohammad Reza Karimi Alavijeh
Associate Professor, Business Administration
Allameh Tabataba'i University
دکتر عباس چهاردولی
دانشیار مدیریت استراتژیک
عالی ملی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Abbas Chahardoli
Associate Professor, strategic management
عالی ملی
Specialist: Strategic Management
دکتر مهدی حمزه پور

علی داوری

دکتر محمدرضا پورعابدی

دانشگاه تهران
Mohammad Reza Pourabedi

University of Tehran
دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

Alireza Koushkie Jahromi

دکتر نادر شیخ الاسلامی کندلوسی

دکتر محمدامین ترابی
دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت برند، هوش مصنوعی در بازاریابی، رفتار سازمانی
Mohammadamin Torabi
.Ph.D, Business Management
University of Tehran
دکتر امیر جبلی

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
حسن فایضی

کارشناس
سیما عبدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۸