درباره نشریه
ISSN:
2008-1677
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مدیر مسئول:
دکتر غلامعلی آریا
سردبیر:
دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
مدیرداخلی:
انسیه فلسفی
ویراستار فارسی:
محمد انتظامی
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)، خروجی حکیمیه، خیابان شهید صدوقی، بلوار شهید عباسپور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jt
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/14
مدیر مسئول
دکتر غلامعلی آریا
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Gholam Ali Arya
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative Religion and Mysticism
سردبیر
دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyed Mohamad Moosavi Bojnourdi

Kharazmi University
Specialist: Law and Jurisprudence
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyed Mohamad Moosavi Bojnourdi

Kharazmi University
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر سید فتح الله مجتبایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر غلامعلی آریا
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Gholam Ali Arya
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative Religion and Mysticism
دکتر سید بابک فرزانه
استاد واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Seyed Babak Farzaneh
Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic literature
محمودرضا اسفندیار
محمودرضا اسفندیار

دکتر سید محمدصادق موسوی

دکتر ابوالقاسم نقیبی

Abol GHasem Naghibi

ویراستار فارسی
محمد انتظامی
محمد انتظامی

مدیرداخلی
انسیه فلسفی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۶