درباره نشریه
ISSN:
2251-8371
eISSN:
2423-7027
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
مدیر مسئول:
دکتر مژده ملکی
سردبیر:
دکتر محمد ترابی
مدیر اجرایی:
دکتر ثمین صدیق
سایت اختصاصی:
plant.iauvaramin.ac.ir
نشانی:
ورامین، میدان رازی، خیابان دانشگاه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، دفتر مجله گیاهپزشکی کاربردی ، کدپستی: 3371857554
تلفن:
021-36226787
دورنگار:
021-36224990
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/23
مدیر مسئول
دکتر مژده ملکی

سردبیر
دکتر محمد ترابی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mohammad Torabi
Professor School of Agriculture
Specialist: Plant Pathology
اعضای تحریریه
دکتر مسعود اربابی
استاد
رشته تخصصی: کنه شناسی
Masoud Arbabi
Professor
Specialist: Agricultural acarology
سید محمد اشکان

دکتر اسدالله آقامیرکریمی

دکتر سید محمود اخوت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Seyed Mahmod Okhovat
Professor
University of Tehran
Specialist: Plant Pathology
دکتر زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Nematology
دکتر غلامرضا رسولیان

دکتر نوح شهرآیین

دکتر منصوره میرابوالفتحی
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Full Professor, phytopathology
Specialist: Plant Pathology
مدیر اجرایی
دکتر ثمین صدیق

Samin Seddigh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶