فهرست مطالب

نشریه گیاه پزشکی کاربردی
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 32، اسفند 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی احمدی، علیرضا جلالی زند*، اسماعیل محمودی صفحات 57-66
  پروانه مینوز Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) از مهمترین آفات گوجه فرنگی بوده و استفاده از آفت کش های شیمیایی از مهمترین روش‫های مبارزه با این آفت می باشد. به دلیل اثرات سوء این ترکیبات بر محیط زیست و انسان، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر گذاری چای ورمی کمپوست غنی شده با ازتو باکتر روی پروانه مینوز گوجه فرنگی در مقایسه با آفت‫کش تاکومی انجام شد. آزمایش در دو مرحله با پنج تیمار (چای ورمی‫ کمپوست، چای ورمی کمپوست غنی شده با ازتو باکتر، سم تاکومی، ازتو باکتر و شاهد) در چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه انجام شد. سه روز پس از اعمال تیمار ها، تعداد دالان های لاروی و سی روز بعد، تعداد حشرات کامل مینوز گوجه فرنگی شمارش شدند. نتایج نشان داد که در آزمایش اول، گوجه فرنگی های تیمار شده با چای ورمی‫ کمپوست غنی شده با ازتو باکتر و سم تاکومی، کمترین میانگین تعداد پروانه های بالغ (به ترتیب با میانگین 35/9 و 75/13 حشره در هر بوته) را داشتند. در آزمایش دوم، تیمار چای ورمی‫ کمپوست غنی شده با ازتو باکتر و تیمار سم تاکومی همچنان بهترین تاثیر را در کاهش تعداد حشرات بالغ T. absoluta نشان دادند و تیمار ازتو باکتر که عملکرد بهتری نسبت به آزمایش اول داشت، توانست تا 50 درصد نسبت به شاهد در کاهش حشرات بالغ موثر باشد. نتایج حاصل از شمارش تعداد دالان های فعال لاروی نیز نشان داد که بین تیمار های مختلف اختلاف معنی دار وجود داشت. میانگین دالان های فعال لاروی شمارش شده در هر بوته بعد از آزمایش اول برای تیمار های چای ورمی‫ کمپوست غنی شده با ازتو باکتر و سم تاکومی به ترتیب 50/19 و 75/26 دالان بود که نسبت به سایر تیمار ها، بهترین تاثیر را در کاهش خسارت آفت مینوز گوجه فرنگی روی برگ ها داشتند.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیکی، مبارزه شیمیایی، مدیریت تلفیقی آفات، مینوز گوجه فرنگی
 • هادی رهاننده*، عزت الله صداقت فر صفحات 67-74

  در سال های اخیر به علت استفاده بی رویه از روش های شیمیایی و مقاوم شدن بیمارگر ها به آن، استفاده از گیاهان دارویی برای بازدارندگی از فعالیت بیمارگر ها رونق یافته است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد قارچی عصاره چای سبز، Camellia sinensis، با استفاده از حلال های آبی، اتانولی و متانولی علیه هشت گونه قارچ بیماری زای گیاهی شامل Rhizoctonia solani،R. oryzae-sativa ، Sclerotium rolfsii، Macrophomina phaseolina،Fusarium solani ، Sclerotinia sclerotiorum، F. oxysporum و F. sporotrichioides انجام شد. عصاره های چای سبز، با استفاده از روش اختلاط عصاره در محیط کشت PDA در غلظت های ppm10، ppm100 و ppm1000 تهیه شدند. نتایج آزمون های عصاره چای سبز نشان داد، عصاره آبی چای بیشترین تاثیر بازدارندگی از رشد رویشی را روی قارچ M. phaseolina در سطح ظرف پتری در غلظت های ppm100 و ppm1000 به ترتیب با 2/35% و 75/46% و S. sclerotiorum در غلظت ppm1000 به میزان 11/36% داشت. عصاره متانولی نیز بیشترین تاثیر بازدارندگی از رشد قارچ را روی دو قارچ فوق الذکر در غلظت ppm1000 به ترتیب به میزان 12/%35 و 45% داشت. عصاره اتانولی بیشترین تاثیر بازدارندگی از رشد رویشی قارچ را روی طیف بیشتری از قارچ ها شامل 5 جدایه قارچی S. sclerotiorum، F. oxysporum، F. solani، F. sporotrichioides و M. phaseolina به ترتیب به میزان 5/%41، 6/%43، 5/%44، 16/%45 و 66/48% بازدارندگی درون شیشه ای نشان داد. این نتایج نشان داد تاثیر عصاره چای سبز بر اساس حلال، غلظت و جدایه قارچی متفاوت می باشد.

  کلیدواژگان: عصاره، چای سبز، ضد قارچ، حلال آبی، Camellia sinensis
 • فریبا اردشیر* صفحات 75-81
  میوه های خشک و خشکبار از محصولات مهم صادراتی کشور ایران محسوب می شوند و آلودگی آنها به کنه ها باعث ایجاد خسارت مهم کمی و کیفی محصول در انبار می گردد. این مطالعه به منظور تعیین تنوع گونه ای کنه ها در میوه های خشک و خشکبار در شهر تهران (استان تهران) و شهر های جهرم، شیراز، استهبان، داراب، زرقان، لارستان و نی ریز (استان فارس) در سال 1393 انجام شد. در مجموع 145 نمونه از 13 نوع محصول شامل پسته، فندق، بادام، انجیر، کشمش، گردو، خرما، تخمه هندوانه، تخمه کدو، تخمه آفتابگردان، بادام زمینی، زردآلو و توت خشک جمع آوری شد. در استان تهران 67% و در استان فارس 5/45% از انواع محصولات دارای کنه بودند. از این دو استان هشت گونه در هفت جنس تحت شش خانواده شناسایی شد. در استان تهران کنه Carpoglyphus lactis (Linné) (79/%11) و گونه شکارگر Acaropsellina sollers (Kuzin) (4/%76) گونه های غالب را تشکیل می دادند. در استان  فارس کنه (Schrank) Lepidoglyphus destructor (51/8%) و کنه شکارگر (Berlese) Blattisocius tarsalis (8/80%) با بیشترین فراوانی مشاهده شدند. میانگین تعداد کنه در هر کیلوگرم نمونه در استان تهران و در استان فارس به ترتیب 11 و 4/10عدد بود. کنه های شناسایی شده در میوه های خشک و خشکبار در استان تهران (1) و استان فارس (2) ثبت جدید و به شرح زیر است:(1): Rhizoglyphus robini (Claparèd, 1868); Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781); Carpoglyphus lactis (Linné, 1758); Lepidoglyphus destructor (Schrank, 1781); Acaropsellina sollers (Kuzin, 1940); Androlaelaps casalis casalis (Berlese, 1918).(2): Lepidoglyphus destructor (Schrank, 1781); Acaropsellina sollers (Kuzin, 1940); Blattisocius tarsalis (Berlese, 1918); Blattisocius keegani (Fox, 1947).
  کلیدواژگان: تهران، خشکبار، فارس، فون کنه، میوه های خشک
 • محمدرضا زرهون، سعید نصرالله نژاد*، الهام محمودی، آتنا زاهدی طبرستانی صفحات 83-90
  در بازدید های بهار، تابستان و پاییز سال های 1400و 1401 از باغات درختان میوه هسته دار استان گلستان، علایم مشکوک به بیماری فیتوپلاسمایی مانند زردی، زوال، قرمز شدن و ریز برگی مشاهده شد و 28 نمونه از برگ میزبان های مختلف درختان میوه هسته دار جمع آوری گردید. از آغاز گر های عمومی P1/P7 برای آزمون PCR عمومی و آغاز گر های R16F2n/ R16R2 برای آزمون PCR آشیانه ای استفاده شد. نمونه های آلوده قطعات 1800 جفت باز را در PCR عمومی و قطعه 1250 جفت باز را در PCR آشیانه ای تکثیر کردند که از بین 28 نمونه جمع آوری شده، 3 نمونه از درختان هلو دارای باند در ناحیه مد نظر بودند؛ سپس محصول PCR آشیانه ای پس از توالی یابی در بانک جهانی ژن با شماره دسترسی های OQ945143 و OP055811 ثبت شدند. همزمان پیوند بر روی گیاه محک پروانش با هدف مخزن ذخیره ژن و مشاهده علایم فیتوپلاسما صورت گرفت. مقایسه توالی های به دست آمده با توالی های موجود در سایت NCBI توسط نرم افزار بر خط بلاست، بیشترین شباهت را به فیتوپلاسما های Aster yellows phytoplasma نشان داد و آنالیز فیلوژنتیک توالی مد نظر با الگوریتم تخمین درست نمایی بیشینه در مقایسه با زیر گروه های مختلف فیتوپلاسمای گزارش شده در ایران نیز نتایج حاصل از بلاست را تایید کرد. همچنین مقایسه نقوش حاصل از RFLP مجازی، مشابه ترین الگوی مرجع گروه 16SrI، زیرگروه AD (دسترسی GenBank: DQ286577)، با ضریب شباهت 77/0 را مشخص کرد که این موضوع نشان داد که این سویه ممکن است نشان دهنده یک گروه جدید باشد. نتایج این مطالعه حضور فیتوپلاسما را در درختان هلو استان گلستان برای اولین بار تایید نموده و نشان از حضور گونه فیتوپلاسمایی نزدیک به Candidatus phytoplasma asteris در استان گلستان دارد.
  کلیدواژگان: فیتوپلاسما، آنالیز فیلوژنتیکی، درختان میوه هسته دار، زردی و زوال هلو
 • نوشین فضائلی، نیما بهادر*، شهرام حسامی صفحات 91-105
  بیوسورفکتانت ها مولکول های فعال سطحی دوگانه دوستی هستند که توسط میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، قارچ ها و مخمر ها تولید می شوند. امروزه، این ترکیبات به دلیل سمیت کم، تجزیه بیولوژیکی، فعالیت بهینه در شرایط سخت محیطی و ماهیت دوستدار محیط زیست، در مدیریت آفات بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. اخیرا، فعالیت حشره کشی بیوسورفکتانت های به دست آمده از گونه های مختلف باکتریایی گزارش شده است. بنابراین، با توجه به نقش بیوسورفکتانت ها در تولید حشره کش های جدید و مدیریت زیست محیطی آفات، در این مقاله به بررسی کاربرد بیوسورفکتانت ها در کنترل آفات کشاورزی و فعالیت های مستقیم ضد میکروبی این ترکیبات در برابر عوامل بیماری زای گیاهی پرداخته شده است. همچنین چگونگی تحریک سیستم ایمنی گیاهان توسط رامنولیپید ها و لیپوپپتید ها که منجر به مقاومت گیاه در برابر بیماری زاهای گیاهی می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. به طوری که تحقیقات بیشتر در این زمینه می تواند منجر به جایگزینی این آفت کش های زیستی به جای آفت کش های مصنوعی شده و در آینده با ارایه طرح های تحقیقاتی جدید می توان به اثرات بافت شناسی آن بر روی آفات و نیز بهینه سازی تولید پرداخت.
  کلیدواژگان: بیوسورفکتانت، آفت کش زیستی، بیماری گیاهی، رامنولیپید، لیپوپپتید
 • رقیه گنجی، مژده ملکی*، ندا خردپیر صفحات 107-116
  بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه با عامل Fusarium solani f. sp. phaseoli یکی از مهمترین بیماری های خاکزاد لوبیا با گسترش جهانی است. در حال حاضر مدیریت این بیماری با استفاده از قارچ کش ها، علی رغم مشکلات زیست محیطی، در اغلب توصیه های فنی وجود دارد. از این رو، این تحقیق با هدف شناسایی راهکار مدیریتی سالم مانند استفاده از اسانس ها و عصاره های گیاهی انجام گرفت. در این مطالعه اثر اسانس دو گیاه آویشن و زنیان، در شرایط آزمایشگاهی روی شاخص های زیستی قارچ بیمارگر بررسی شد. از قارچ کش ایپریدیون+ کاربندازیم با غلظت 5/1 در هزار به عنوان معیار مقایسه کارآیی اسانس ها در آزمایش استفاده شد. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از سرعت رشد کلنی قارچ عامل بیماری و میزان بازدارندگی از رشد توسط اسانس دو گیاه، تحت پنج غلظت 20، 40، 60، 80 و 100 پی پی ام. نتایج نشان داد، اسانس آویشن در غلظت 100 پی پی ام به میزان 30/58 درصد و اسانس زنیان در غلظت 100 پی پی ام به میزان 17/41 درصد بازدارندگی از رشد مسیلیومی قارچ داشتند. قارچ کش ایپریدیون+کاربندازیم بهترین تیمار در بازدارندگی از رشد پرگنه قارچ با 53 /78 درصد را نشان داد و از این لحاظ با آویشن در غلظت 100 پی پی ام اختلاف معنی دار داشت. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، می توان اسانس گیاه آویشن را گزینه مناسبی جهت بررسی های بیشتر به عنوان بخشی از برنامه مدیریت تلفیقی بیمارگر در کنار قارچ کش های متداول یا سایر روش های مدیریتی در نظر گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق به مطالعات تکمیلی گلخان ه ای و مزرعه ای نیز نیاز دارد.
  کلیدواژگان: phaseoli، کنترل، آویشن، زنیان
|
 • Mahdi Ahmadi, Alireza Jalalizand *, Esmaeil Mahmoudi Pages 57-66
  The effectiveness of Azotobacter-enriched vermicompost tea and non-chemical treatments were investigated on the control of tomato leafminer, Tuta absoluta. The experiment was performed in greenhouse with five treatments (vermicompost tea, azotobacter-enriched vermicompost tea, takumi pesticide, Azotobacter and control) in four replications under a completely randomized design. Three days after spraying, the numbers of larval tunnels on leaf and thirty days later, the numbers of adult moths of T. absoluta were counted. The results revealed that tomatoes treated with Azotobacter enriched vermicompost tea and Takumi had the lowest number of adult moths (9.35 and 13.75 per plant respectively). As well as, azotobacter treatment was able to reduce the adults moth by up to 50% compared to the control. The results of the number of larval tunnels showed that the mean number of larval tunnels/plant for Azotobacter enriched vermicompost tea was 19.50, which compared to other treatments, had the best effect in reducing the damage of tomato leaf miner. Vermicompost tea and Azotobacter as biological fertilizers, besides being able to increase the yield of tomatoes, have an effective role in reducing the population and damage of the tomato leaf miner pest, and they can be used in sustainable agriculture as an alternative with pesticides.
  Keywords: Biological control, chemical control, Integrated pest management, tomato moth
 • Hadi Rahanandeh *, Ezatollah Sedaghatfar Pages 67-74

  In recent years, due to the indiscriminate use of chemical methods and pathogens becoming resistant to them, the use of medicinal plants to inhibit their activity has flourished. This study was conducted during 1996-94. The aim of this study is to investigate the antifungal effect of green tea extract (Camellia sinensis) using water, ethanol and methanol solvents against eight species of plant pathogenic fungi including Rhizoctonia solani, R. oryzae-sativa, Sclerotium rolfsii, Macrophomina phaseolina, Fusarium solani, Sclerotinia sclerotiorum, F. oxysporum and F. sporotrichioides were implemented. First, green tea extract was prepared. Then, using the extract mixing method, they were added in PDA culture medium at concentrations of 1000 ppm, 100 ppm and 10 ppm. Aqueous tea extract had the greatest effect on M. phaseolina fungi at concentrations of 1000 ppm and 100 ppm with 46.75% and 35.2%, respectively; S. sclerotiorum at 1000 ppm concentration by 36.11%. Methanolic extract also had the greatest effect on the above two fungi at a concentration of 1000 ppm, 45% and 35.12%, respectively. Ethanol extract showed the greatest effect on a wider range of fungi. This extract on 5 fungal isolates F. oxysporum, F. sporotrichioides, M. phaseolina, F. solani and S. sclerotiorum respectively 43.6%, 45.16%, 48.66%, 44.5% and 41.5% inhibited the growth of fungi on the surface of the Petri dish. These results showed that the effect of green tea extract is different based on the solvent, concentration and fungal isolate.

  Keywords: Extract, Green tea, Antifungal, aqueous solvent, Camellia sinensis
 • Fariba Ardeshir * Pages 75-81
  Dried fruits and nuts are one of Iran's export products, and their contamination with mites causes significant quantitative and qualitative damage to the product in the warehouses. This study was conducted to determine mite species in dried fruits and nuts in the city of Tehran from Tehran province and in the cities of Jahrom, Shiraz, Estahban, Darab, Zaraghan, Larestan and Nyriz from Fars province during 2014. In Total, 145 samples were collected from 13 types of products including pistachio, hazelnut, almond, fig, raisin, walnut, date, watermelon seed, pumpkin seed, sunflower seed, peanut, apricot and dried berries. Mite species were found in 67% and 45.5% of all products in Tehran, and Fars provinces, respectively, number of 8 species, 7 genera and 6 families of mites were identified from these two provinces. The dominant species in Tehran were Carpoglyphus lactis (Linné) (11.79%) as a pest, and Acaropsellina sollers (Kuzin) (76.4%) as a predatory mite. However, in Fars, Lepidoglyphus destructor (Schrank) (8.51%) was recognized as a pest species, while Blattisocius tarsalis (Berlese) showed the highest frequency (80.8%) as a predator. The average density of mites in Tehran and Fars provinces was 11 and 10.4 individuals/kg, respectively. The detected mites are newly reported for the fauna of dried fruits and nuts in Tehran (1) and Fars (2) provinces and are as follows:(1): Rhizoglyphus robini Claparèd; Tyrophagus putrescentiae (Schrank); Carpoglyphus lactis (Linné); Lepidoglyphus destructor (Schrank); Acaropsellina sollers (Kuzin); Androlaelaps casalis casalis (Berlese).(2): Lepidoglyphus destructor (Schrank); Acaropsellina sollers (Kuzin); Blattisocius tarsalis (Berlese); Blattisocius keegani Fox.
  Keywords: Dried fruits, Fars, Mite fauna, Nuts, Tehran
 • Mohammadreza Zarhoon, Saeed Nasrollahnejad *, Elham Mahmoudi, Atena Zahedi Tabarestani Pages 83-90
  In the visits of the spring, summer, and autumn of 2021 and 2022 to the orchards of stone fruit trees in Golestan province, suspected symptoms of phytoplasma disease such as yellowness, deterioration, reddening, and small leaves were observed, and 28 samples of leaves from different hosts of stone fruit trees were collected. P1/P7 general primers were used for general PCR, and R16F2n/R16R2 primers were used for nested PCR. Infected samples amplified 1800 bp fragments in general PCR and 1250 bp fragment in nested PCR. Out of the 28 samples collected, 3 samples of peach trees had a band in the target area. The nested PCR product after sequencing was registered in the World Gene Bank with accession numbers OQ945143 and OP055811. At the same time, transplanting was done on the benchmark plant, Periwinkle, with the aim of gene storage and observation of phytoplasma symptoms. The comparison of the obtained sequences with the sequences available on the NCBI by the BLAST showed the most similarity to Aster yellows phytoplasmas, and the phylogenetic analysis of the target sequence with the maximum likelihood estimation algorithm in comparison with the different phytoplasma subgroups reported in Iran also showed the results confirmed the blast. Also, the comparison of patterns obtained from virtual RFLP identified the most similar reference pattern of the 16SrI group, subtype AD (GenBank accession: DQ286577), with a similarity coefficient of 0.77, which indicates that this strain may represent a new group. The results of this study confirm the presence of phytoplasma in peach trees in Golestan province for the first time and indicate the presence of a phytoplasma species close to Candidatus phytoplasma asteris in Golestan province.
  Keywords: phytoplasma, phylogenetic analysis, Stone fruit trees, peach yellows, decline
 • Nooshin Fazaeli, Nima Bahador *, Shahram Hesami Pages 91-105
  Biosurfactants are amphiphilic surface active molecules that are produced by microorganisms such as the bacteria, fungi, and yeasts. Nowadays, these compounds are highly regarded in pest management due to their low toxicity, biological decomposition, optimal activity in harsh environmental conditions and environment-friendly nature. Recently, the insecticidal activity of biosurfactants obtained from different bacterial species has been reported. Therefore, considering the role of biosurfactants in the production of new insecticides and the environmental management of pests, in this paper, the use of biosurfactants in controlling agricultural pests and the direct antimicrobial activities of these compounds against plant pathogens have been investigated. Also, how the immune system of plants is stimulated by rhamnolipids and lipopeptides, which leads to plant resistance against plant pathogens, has been investigated. So that further research in this field can lead to the replacement of these biological pesticides instead of synthetic ones, and in the future, the effects of these pesticides on pests' histology and the optimization of their production can be studied.
  Keywords: Biosurfactant, Biological pesticide, plant pathogen, Ramnolipid, Lipopeptide
 • Roghieh Ganji, Mojdeh Maleki *, Neda Kheradpir Pages 107-116
  Fusarium root wilt by Fusarium solani f. sp. phsaeoli is one of the most import soil borne diseases of bean crops world-wide. Currently the control of the disease using fungicides is present in most of the technical recommendations, despite the environmental side effects. Therefore, this study was conducted with the aim of identifying healthy control solutions such as the use of plant essential oils and extracts. In this study, the inhibition effect of the essential oils of two plants was investigated in laboratory conditions on the pathogenic fungus. Iperidoine+Carbendazim fungicide, 1.5/1000 was used as a comparison criterion in experiments. The studied features were the speed growth rate of the fungus and the mycelial growth inhibition five concentrations of the studies plants. Results showed that MGI was 58.30 % for thyme in 100 ppm and 41.17 % for ajwain at 100 ppm. The fungicide showed the highest MGI rate at 78.53 % and thyme extracts at the highest concentration was not at the same Duncan group with the fungicide. According to the results, it can be concluded that thyme extract would be an alternative for the common fungicides to control Fusarium root wilt.
  Keywords: Fusarium solani f.sp. phaseoli, Control, Thyme, Ajwain