درباره نشریه
ISSN:
2008-7500
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مدیر مسئول:
دکتر علی علی آبادی
سردبیر:
دکتر حیدر باقری اصل
کارشناس:
زهره حسینی میخچی
نشانی:
تهران، اتوبان شهید بابایی، خروجی حکیمیه، خیابان صدوقی، خیابان چمن آرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت و علوم انسانی ، کدپستی: 1651153311
تلفن:
021-77009827 ، داخلی: 244
دورنگار:
021-77009807
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/judicial
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/22
مدیر مسئول
دکتر علی علی آبادی

سردبیر
دکتر حیدر باقری اصل
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Heydar Bagheri Asl
Professor, Private Law Department
University of Tabriz
Specialist: Islamic jurisprudence
اعضای تحریریه
دکتر علی علی آبادی

دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
حمید مسجدسرای

دکتر روشنعلی شکاری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Roshan Ali Shekari
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمود عرفانی

کارشناس
زهره حسینی میخچی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸