فهرست مطالب

حقوق قضایی - پیاپی 30 (بهار و تابستان 1401)

نشریه حقوق قضایی
پیاپی 30 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یاور جلائیان صالح*، مهدی مومنی، علیرضا صابریان، محمد روحانی مقدم صفحات 1-20

   این پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری و نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع حقوق اسلام، اصول قانون اساسی، اصول حقوق کیفری و رویه قضایی و دکترین، شیوه جرم انگاری مقنن در ماده مذکور و ضرورت توجه مقنن به موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتیم که چنانچه اراده مقنن مبتنی بر جرم انگاری برای اعمال حرام باشد، باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند. پیش از اصلاح ماده مذکور بر قضات کیفری فرض است که با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با استناد به اصل 37 ق.ا، در موارد فقدان نص و ابهام و اجمال، به گونه‎ ای متعادل تر و نزدیکتر به اهداف و مقاصد شارع عمل نمایندو در بسیاری از موارد حکم برایت متهم را صادر کنند.

  کلیدواژگان: جرم انگاری، حقوق کیفری، عمل حرام، قوانین جزایی
 • فرزاد تنهائی*، محمدابراهیم شمس ناتری صفحات 21-44

  علم به وقوع نتیجه به معنای دانستن عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکله عنصر معنوی در جرایم مقید محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیرمستقیم یا تبعی یاد می شود، در حالی که نقش ماهوی و مستقل آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور داشت. چنانکه در مواردی ممکن است که مرتکب عالم به وقوع نتیجه، فاقد قصد نتیجه باشد. همین امر تعیین معیاری برای احراز علم به وقوع نتیجه را با چالش جدی مواجه نموده و اهمیت بررسی آن در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. بگونه ای که در مواردی تشخیص بین جرایم عمدی و غیرعمدی به سختی امکان پذیر است.تبیین مفهوم علم به وقوع نتیجه، رابطه آن با قصد نتیجه، نقش آن در حقوق کیفری و تعیین معیاری برای احراز آن، موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد.

  کلیدواژگان: علم به وقوع نتیجه، قصد، نتیجه طبیعی، جرم، عرف
 • عادل ابراهیم پور، علی رضا ناصری* صفحات 45-63

  رقابت از مهم ترین مسایل حال حاضر اقتصاد دنیا است که پذیرش یا عدم پذیرش آن می تواند تاثیر بسیار تعیین کننده ای در اقتصاد کشورها داشته باشد. با توجه به نوع نظام سیاسی حاکم در کشور ما و همچنین تاکید قانون اساسی بر اهمیت و اولویت دادن به فقه امامیه در تمامی حوزه ها، ازجمله اقتصاد، جهت گیری فقهی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش رقابت می تواند اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه حقوق رقابت موضوعی نسبتا جدید است، به راحتی نمی توان از طریق منابعی چون قرآن و حدیث پی برد که آیا مورد پذیرش نظام فقهی اسلام قرار گرفته است یا خیر. از همین رو، بررسی قواعد فقهی می تواند به روشن شدن موضوع کمک کند. با این حال، برخی قواعد فقهی همچون لاضرر و احترام با موضوع رقابت موافق اند و برخی دیگر مانند قاعده های ید و تسلیط رقابت را مورد پذیرش قرار نمی دهند. همچنین موضوع دخالت حکومت در اقتصاد و تعیین حدود و ثغور آن از لحاظ موازین فقهی در این مقاله با استناد به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و آرای مخالف و موافق آن مطالعه شده و به این نتیجه رسیده است که ظهور و بروز مفاهیم و گزاره های مربوط به حقوق رقابت بیش از آنکه در قالب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده باشد در منابع اصیل اسلامی مشاهده می شود.

  کلیدواژگان: حقوق رقابت، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر، مداخله دولت
 • مسلم عبدی، عباس کریمی*، احمد شمس، محسن محبی صفحات 64-83

  انتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی (انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش نیروهای داخلی از طرف دیگر دلایل مهمی هستند که درج این تعهد را در الگوی جدید قراردادهای نفتی لازم نموده است. اما با توجه به تنوع روش های انتقال و چند لایه بودن فناوری ها و همچنین ترکیب تعهدات بوسیله و نتیجه در اجزای این تعهد و همچنین عدم تمایل سرمایه گذاران به وارد نمودن آخرین فناوریها (بدلیل کسب نفع بیشتر در سایر قراردادها)، اجرای این تعهد همواره با تخلفات متعددی از سوی سرمایه گذار (هم در بعد علمی و هم در بعد فنی) روبرو می گردد. این تخلفات نهایتا در سه حالت: اجرای معیوب یا ناقص، تاخیر در اجرا و عدم اجرا نمایان می شود بررسی تخلفات احتمالی در ورود و اجرای این تعهد و ضمانت اجرای نقض آنها در حقوق ایران به عنوان قانون حاکم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع مقاله پیش رو خواهد بود. مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که از دو طریق طولانی نمودن زمان امکان مطالبه خسارت و ایجاد وجه التزام مناسب می توان تا حدودی احتمال تخلف را کاهش و به تضمین اهداف تعیین شده دست یافت.

  کلیدواژگان: الگوی جدید نفتی ایران(IPC)، انتقال فناوری، نقض تعهدات، ضمانت اجرا
 • سید محمدرضا موسوی فرد* صفحات 84-101

  آموزه های پیشگیرانه از مجرمیت ترک نفقه زوج نسبت به زوجه در جرایم حوزه خانواده به عنوان یک حوزه بکر مطالعاتی در قالب جرم شناسی پیشگیری و کاربردی با «تاکید بر آموزش و تعالیم خانواده» می تواند لقب گیرد که تاکنون مغفول مانده است و علیرغم وجود تکالیف قانونی در قوه قضاییه بدان توجه خاصی نشده است. همین عدم توجه در این عنوان مجرمانه خاص با توجه به نرخ بالای طلاق در ایران باعث تشکیل پروندهای فراوان قضایی به صورت یومیه و بالتبع افزایش جمعیت محکومین اعم از حقوقی و کیفری که در اینجا جمعیت کیفری مدنظر می باشد به طرز قابل توجهی باعث افزایش شده است. در این مقاله پژوهشی از منظر روشی توصیفی تحلیلی درعین حال کاربردی در پی بافتن پاسخی مناسب برای این سوال هستیم براساس قوانین موجود آیا می توان راهکارهای علمی و عملی در قالب جرم شناسی پیشگیری کاربردی برای جلوگیری از عدم مجرمیت زوج و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در این عنوان مجرمانه خاص ارایه کرد؟ در پاسخ باید گفت: راهکارهایی از جمله: پرداخت وجه النفقه به شماره کارت زوجه، دسترسی به شبای حساب زوجه در صورت لزوم، استفاده از طرح کارت خانواده در زمان صلح، پرداخت به صندوق سپرده دادگستری با ارسال اظهارنامه، اخذ فاکتور در خریدها تحت عنوان نفقه، به صورت سنتی گرفتن شاهد در پرداخت نفقه، دلایل محکمه پسند، در عدم تمکین عام و خاص زوجه، می تواند از جمله راهکارهای مطمین پیشگیرانه در عدم مجرمیت زوج در این موارد دانست.

  کلیدواژگان: جرم، ترک نفقه، زوج، زوجه، جرم شناسی
 • حسن موثقی* صفحات 102-120
  بدون شک یکی از جنایاتی که به شکل مرموز و گسترده صلح و امنیت داخلی کشورها و جامعه بین المللی را تهدید کرده و می کند جنایت تروریسم است که تقریبا موجبات نگرانی عمیق همه ملل و دول جهان را فراهم کرده است و مقابله با آن به عنوان یک تعهد عام الشمول از همه کشورها مطالبه می گردد و چون برخی از کشورها تجربه تهدیدات و حملات تروریستی را ندارند هیچ تمایل و گرایشی به همکاری با جامعه یبن المللی برای حذف جنایت تروریسم ندارند و همین موضوع به ظاهر ساده موجب استمرار حملات تروریستی در جهان شده که در این تحقیق به چالشها و موانع اعمال اصل صلاحیت محاکم قضایی در پیکار با تروریسم خواهیم پرداخت و رهنمودهایی را جهت پذیرش و اعمال آن ارایه خواهیم داد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و مقایسه ای است و یافته های تحقیق ثابت می کند که دولتها در زمینه صلاحیت محاکم داخلی کاملا انحصاری عمل می کنند و چندان تمایلی به اعمال صلاحیت جهانی ندارند.
  کلیدواژگان: تروریسم سایبری، صلاحیت جهانی، سازمان ملل متحد، صلاحیت سرزمینی، استرداد تروریستها
|
 • Yavar Jalaeian Saleh *, Mahdi Momeni, Alireza Saberyan, Mohammad Rouhani Moghaddam Pages 1-20

   This study was conducted with the aim of recognizing the nature of pretending to commit a forbidden act and evaluating its position in the jurisprudential-legal dimensions and in terms of the method of data collection as documents and in terms of the method of data analysis by descriptive-analytical method. In Article 638 of the Islamic Penal Code (approved in 1996), pretending to commit a forbidden act is considered a crime. The ambiguity of the mentioned title, due to the lack of expression of its examples in the criminal regulations and the inadequacy of the legislator in determining the punishment for the forbidden act in this article, has faced many problems in its implementation. In the present study, by referring to the sources of Islamic law, the principles of the constitution, the principles of criminal law and judicial procedure and doctrine, the method of legislating criminalization in the mentioned article and the need for the legislator to pay attention to Sharia and constitutional principles and rules of criminal law And we came to the conclusion that if the legislative will is based on criminality to commit haram acts, it must define and specify its instances precisely in the penal regulations. Before amending this article, criminal judges are presumed to observe the principle of legality of crime and punishment and the principle of interpretation of criminal law in favor of the accused, citing Article 37 of the Penal Code, in cases of lack of text, ambiguity and conciseness, in a more balanced way. And act closer to the goals and purposes of the Shari'a and in many cases issue a verdict of innocence to the accused.

  Keywords: criminalization, criminal law, haram action, Penal laws
 • Farzad Tanhaee *, MohammadEbrahim Shams Natery Pages 21-44

  The knowledge of the occurrence of the result means the customary knowledge of the perpetrator as a result of his committed behavior is one of the constituent elements of the spiritual element in restricted crimes. This is referred to in indirect law as indirect or subordinate intent, while its essential and independent role in the intent of the outcome should not be overlooked. As in cases where the perpetrator of the world to the occurrence of the result, has no intention of the result. This poses a serious challenge to determining the criteria for obtaining knowledge of the occurrence of the result and makes the necessity of examining it in Iranian criminal law a necessity. In some cases, it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes .As in cases where the perpetrator of the world to the occurrence of the result, has no intention of the result. This poses a serious challenge to determining the criteria for obtaining knowledge of the occurrence of the result and makes the necessity of examining it in Iranian criminal law a necessity. In some cases, it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes

  Keywords: Knowledge of the occurrence of result, Intention, natural result, crime, custom
 • Adel Ebrahimpoor Asanjan, Alireza Naseri * Pages 45-63

  Competition is one the important matters in nowadays economics which its effects on countries economy is at high importance. According to Iranian constitution and priority of Islamic rules and jurisprudence to other legal sources in any fields, analysis on compliance or noncompliance of Islamic rules with competition Acts and regulations is at great importance, since its sequences on country economy has determinative role. Some of Islamic rule such as “la zrar” seems to be in compliance with competition and others such as “yad” doesn’t have this feature. The other issue should be mentioned in this article is scope of government interference in economy and its analysis according to Islamic rules and jurisprudence based on pros and cons opinions through descriptive-analytical method. It is concluded that the concepts and issues related to competition rights can be seen in the original Islamic resource more frequently than within the framework of laws and regulations of Islamic Republic of Iran

  Keywords: Competition law, Rule of “la zrar”, Rule of “yad”, Government interference
 • Moslem Abdi, Abas Karimi *, Ahmad Shams, Mohsen Mohebi Pages 64-83

  The transfer of the latest scientific and technological achievements (transfer of new technologies) is one of the most important and indices in the new paradigm of petroleum contracts (IPC). Higher efficiency and higher productivity, which leads to the highest interest and lowest loss in operation, on one hand and the diffusion and localization of technology along with the training of internal forces on the other hand, are important reasons for placing such a commitment in the new paradigm of petroleum contracts. however, the implementation of this obligation will always face various violations by investors (both in scientific and technical dimensions) due to the diversity of transmission methods and the combination of the technologies and the result of investors willingness to import the latest technologies (for more benefit in other contracts). These violations will eventually emerge in three cases: deficient or incomplete implementation, delay in implementation and failure to investigate possible violations in the entry and implementation of this obligation and to guarantee their violation of obligations under the contract; binding commitment, charging fee and termination of contract (which is also applicable in all three claims)as the rule governing the new paradigm of oil contracts. The article has come to the conclusion with descriptive and analytical method and with reference to library that by prolonging the time for claiming damages and creating a suitable deposit, the probability of violation can be reduced to some extent and the set goals can be guaranteed

  Keywords: new iranian oil pattern (IPC), Technology Transfer, engagement violation
 • Seyed MohammadReza Mousavifard * Pages 84-101

  Preventive teachings on the criminality of leaving alimony towards the wife in family crimes as a virgin field of study in the form of preventive and applied criminology with "emphasis on family education and teachings" can be called that which has been neglected until now and despite the existence of legal duties in the judiciary. No special attention has been paid to it. Due to the high rate of divorce in Iran, this lack of attention in this specific criminal title has led to the filing of many judicial cases on a daily basis and consequently the increase in the number of convicts, both legal and criminal, which is considered here as the criminal population, has significantly increased. In this research article, from the perspective of a descriptive, analytical and practical method, we are looking for a suitable answer to this question, based on the existing laws, can scientific and practical solutions in the form of practical prevention criminology be used to prevent the non-criminality of couples and reduce the criminal population of prisons in this specific criminal category. presented? In response, it should be said: solutions such as: paying alimony to the wife's card number, accessing the wife's bank account if necessary, using the family card plan in peacetime, paying to the justice deposit fund by sending a statement, obtaining invoices for purchases under Alimony, the traditional way of taking a witness in the payment of alimony, court-friendly reasons, in the general and specific disobedience of the wife, can be considered among the reliable preventive solutions in the absence of the husband's guilt in these cases.

  Keywords: crime, spouse, Family, wife, prevention
 • Hasan Movassaghi * Pages 102-120
  Undoubtedly, one of the crimes that threatens the peace and internal security of countries and the international community in a mysterious and widespread way is the crime of terrorism, which has caused deep concern for almost all the nations and states of the world, and dealing with it as a Erga Omnes obligation Inclusion is demanded from all countries and because some Countries do not have the experience of threats and terrorist attacks, they have no desire and inclination to cooperate with the international community to eliminate the crime of terrorism And this seemingly simple issue has caused the continuation of terrorist attacks in the world. In this research, we will deal with the obstacles of applying the principle of universal jurisdiction in the fight against terrorism and we will provide guidelines for its acceptance and application. The research method in this article is descriptive and comparative, and the findings of the research show that the governments act completely monopolistically in the field of jurisdiction of the domestic courts, and it does not go too far to exercise global jurisdiction.
  Keywords: Cyber Terrorism, global jurisdiction, United Nations, Territorial Jurisdiction, extradition of terrorists