درباره نشریه
eISSN:
2783-4271
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سید محمدرضا علوی زاده
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدرضا علوی زاده
سردبیر:
دکتر ناصر صبحی قراملکی
مدیر اجرایی:
پیام ورعی
مدیرداخلی:
دکتر سمیه انتظاری
ویراستار فارسی:
دکتر علیرضا محمدی آریا
ویراستار انگلیسی:
سلمی امامداد
ویراستار انگلیسی:
زینب صفرزاده
کارشناس:
هنگامه صفرقلی
سایت اختصاصی:
jcsnp.ir
تلفن همراه:
09123667765
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/20
صاحب امتیاز
دکتر سید محمدرضا علوی زاده
استادیار عصب روانشناسی بالینی ورزشی
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
رشته تخصصی: روان‌شناسی
Seyed Mohammadreza Alavizadeh
Assistant Professor, Clinical Sport Neuropsychology
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
Specialist: Psychology
مدیر مسئول
دکتر سید محمدرضا علوی زاده
استادیار عصب روانشناسی بالینی ورزشی
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
رشته تخصصی: روان‌شناسی
Seyed Mohammadreza Alavizadeh
Assistant Professor, Clinical Sport Neuropsychology
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
Specialist: Psychology
کارشناس
هنگامه صفرقلی
هنگامه صفرقلی

سردبیر
دکتر ناصر صبحی قراملکی
دانشیار روانشناسی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
Nasser Sobhi Gharamaleki
Associate Professor, Department of Motor Behaviour, Physical Education and Sports Sciences Allameh Tabataba'i University
Allameh Tabataba'i University
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا آقایوسفی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی
Alireza Aghayousefi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology
دکتر عبدالله امیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی
Abdollah Omidi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر سمیه انتظاری
استادیار روانشناسی گروه روانشناسی بالینی
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Somaye Entezari
Assistant Professor, Department of Clinical Psychology
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
Specialist: Psychology
دکتر حمیدرضا جمیلیان

دکتر عباسعلی حسین خانزاده
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
Abbas Ali Hossein Khanzadeh
Associate Professor, Deparetment of psychology
University of Guilan
Specialist: Psychology and Education of children with Special Nedds
دکتر مهدی سلیمانی

دکتر ناصر صبحی قراملکی
دانشیار روانشناسی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
Nasser Sobhi Gharamaleki
Associate Professor, Department of Motor Behaviour, Physical Education and Sports Sciences Allameh Tabataba'i University
Allameh Tabataba'i University
دکتر سید محمدرضا علوی زاده
استادیار عصب روانشناسی بالینی ورزشی
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
رشته تخصصی: روان‌شناسی
Seyed Mohammadreza Alavizadeh
Assistant Professor, Clinical Sport Neuropsychology
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
Specialist: Psychology
دکتر حسن غرایاق زندی

Hassan Gharayagh Zandi

دکتر علیرضا محمدی آریا

Ali Reza Mohammadi Arya

Firdaus Mukhtar

دکتر مالک میرهاشمی

دکتر مصطفی نوکنی

دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی
Mohammad Vaezmousavi
Full Professor, Sport Sciences
Imam Hossein University
Specialist: Sport and Exercise Psychology, Motor Behavior
ویراستار فارسی
دکتر علیرضا محمدی آریا

Ali Reza Mohammadi Arya

ویراستار انگلیسی
سلمی امامداد
سلمی امامداد

زینب صفرزاده
زینب صفرزاده

مدیر اجرایی
پیام ورعی

Payam Varaer

مدیرداخلی
دکتر سمیه انتظاری
استادیار روانشناسی گروه روانشناسی بالینی
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Somaye Entezari
Assistant Professor, Department of Clinical Psychology
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲