فهرست مطالب

نشریه عصب روانشناسی بالینی ورزشی
سال دوم شماره 2 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر افسردگی و اضطراب افراد دارای اختلال افسردگی اساسی
  علی نوربخش*، هدی بابایی کفاکی صفحه 1
  زمینه و هدف

  افسردگی و اضطراب دو علامت شایع بسیاری از اختلال های روانشناختی ازجمله اختلال افسردگی اساسی هستند. تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای برای کمک به بیماران مبتلا به آسیب های مغزی ساخته شد. هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه ای بر افسردگی و اضطراب افراد دارای اختلال افسردگی اساسی بود.

  روش

  این مطالعه یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل افراد دارای اختلال افسردگی اساسی بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از زنان دارای اختلال افسردگی اساسی منطقه 5 تهران بود که با روش نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند. آن ها پرسشنامه افسردگی بک-2 (بک و همکاران، 1996) و پرسشنامه اضطراب بک (بک و همکاران، 1989) را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. گروه آزمایش ده جلسه درمان تحریک مستقیم فراجمجمه ای دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین تفاوت نمره های پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای افسردگی و اضطراب گروه آزمایشی دریافت تحریک مستقیم فراجمجمه ای بیشتر از گروه گواه بوده است (0/05>p).

  نتیجه گیری

  بر این اساس نتیجه گیری می شود درمان تحریک مستقیم فراجمجمه ای می تواند افسردگی و اضطراب زنان دارای اختلال افسردگی اساسی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی درم‍ان متمرکز بر شفقت بر استرس ادراک شده والیبالیست های دختر نوجوان
  رکسانا کارخانه* صفحه 2
  زمینه و هدف

  نوجوانی دوره ای حساس و استرس زا است؛ ممکن است نوجونان استرس را به شکلی اغراق شده ادراک کنند؛ ورزشکاران نوجوان استرس مسابقه را نیز به طور مضاعف تجربه می کنند. هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثربخشی درم‍ان متمرکز بر شفقت بر استرس ادراک شده والیبالیست های دختر نوجوان بود.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه شبه آزمایشی است. طرح این مطالعه پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. شرکت کنندگان شامل 16 والیبالیست دختر نوجوان شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آن ها پرسشنامه استرس ادراک شده (کوهن و همکاران، 1983)، را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده ها به وسیله روش تحلیل کواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روش درم‍ان متمرکز بر شفقت بر استرس ادراک شده والیبالیست های دختر نوجوان اثربخش است (0/05>p).

  نتیجه گیری

  بر این اساس نتیجه گیری می شود با استفاده از درم‍ان متمرکز بر شفقت می توان استرس والیبالیست های دختر نوجوان را کاهش داد.

  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، درم‍ان متمرکز بر شفقت، نوجوان، والیبالیست ها
 • اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب و کنترل هیجانات منفی نسبت به بیماری کووید-19
  منا هومن*، شمس الدین آق آتابای صفحه 3
  زمینه و هدف

  شیوع ویروس کرونا بحران شدیدی در سطح جهان ایجاد کرده است و سبب آسیب های روانشناختی و عاطفی بسیاری را به دنبال داشته است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب و کنترل هیجان های منفی نسبت به بیماری کووید-19 بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش شبه آزمایشی در قالب پیش آزمون-پس آزمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشت اکبرآباد وابسته به دانشگاه تهران و تحت نظر وزارت بهداشت استان تهران بودند. از جامعه حاضر، حجم نمونه ای به تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) جایگذاری شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب موقعیتی (اسپیلبرگر و همکاران، 1983) و پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان (2003)  استفاده شده. گروه آزمایش درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد شاپیرو (2017) دریافت کردند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر کاهش اضطراب و کنترل هیجان های منفی نسبت به بیماری کووید-19 اثربخشی معناداری داشته است (0/05>p).

  نتیجه گیری

  نتیجه گیری می شود که با روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد می توان اضطراب را کاهش و هیجان های منفی را در افراد مدیریت کرد.

  کلیدواژگان: اضطراب، حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، کنترل هیجان، کووید-19
 • ساختار زبان و بهبود عملکرد ورزشی در مشاوره روانشناسی ورزشی
  میثم سواردلاور*، شیوا صدیقی، فرانک جنگ، هارنگ لو صفحه 4
  زمینه و هدف

  زبان به عنوان مهم ترین وسیله برای به اشتراک گذاری اطلاعات بین روانشناس ورزش و ورزشکاران دارای نقشی اساسی در درک مشکل و تدوین راه حل برای ایجاد تغییرهای لازم است. به دلیل این که اطلاعات حسی در ابتدا به دلیل محدودیت های ادراکی توسط حس های پنجگانه وارد سیستم عصبی و پردازش می شوند تغییر اولیه ای در معنی آن ها رخ می دهد. دومین مرحله تغییر معنی زمانی ایجاد می شود که مراجع با شیوه ویژه خود اطلاعات دریافتی را تفسیر و بعد از آن توسط جمله ها آن ها را به اشتراک می گذارند. هدف این مقاله بررسی معانی زبان گفتاری با استفاده از رویکرد دستور زبان گشتاری در جلس های مشاوره و روانشناسی بهبود عملکرد ورزشی به منظور درک بهتر مراجع و همین طور افزایش اثربخشی مداخل های به کار گرفته شده است.

  روش

  این پژوهش مطالعه ای تفسیری در خصوص نقش زبان در مشاوره روانشناسی ورزش است.

  یافته ها

  کاربرد دستور زبان گشتاری و شیوه های شفاف سازی معانی زبان معرفی شده است.

  نتیجه گیری

  استفاده از دستور زبان گشتاری احتمالا می تواند به درک بهتر علت مراجعه ورزشکاران به روانشناس ورزش منجر شود و همین طور فراهم آوردن زمینه برای دستیابی به اهداف مداخلات روانشناختی به کار رفته با افزایش خودآگاهی مراجع و همین طور بازسازی شناختی را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: دستور زبان گشتاری، روساخت، ژرف ساخت، عملکرد ورزشی
 • مرور نظام مند اثر تمرین های ورزشی گوناگون بر بهبود علائم منفی و عملکرد شناختی اسکیزوفرنی
  غزل خانجانی، حسن غرایاق زندی*، رضا رضایی، سید مجتبی حسینی صفحه 5
  زمینه و هدف

  اسکیزوفرنی اختلال روانی مزمنی است که علائم مثبت و منفی در پیش آگهی آن نقش موثری دارد. مداخله های مبتنی بر ورزش به عنوان  روش های درمانی غیردارویی نقش بسیار مهمی در بازتوانی و مدیریت درمان علائم منفی و عملکرد شناختی این بیماران به خاطر تاثیر مثبت ذهنی و جسمی دارد. این مرور نظام مند با  هدف بررسی اثر تمرین های ورزشی گوناگون در بهبود علائم  منفی و اختلال های شناختی بیماران دارای اسکیزوفرنی انجام شد.

  روش

  برای یافتن مستندهای مرتبط با اثر تمرین های ورزشی بر بهبود علائم منفی و شناختی اسکیزوفرنی کلیدواژگان در پایگاه های داده های گوگل، یاهو، ساینس دایرکت و جهاد دانشگاهی جستجو شد. سپس در سه زمینه «اثر (اثربخشی و تاثیر) ورزش بر اسکیزوفرنی»، «بهبود عملکرد شناختی با استفاده از ورزش» و «درمان علایم منفی اسکیزوفرنی با برنامه ورزشی» تقسیم بندی و خلاصه سازی شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که برنامه های تمرینی متفاوت از جمله تمرین های هوازی، قدرتی و یوگا در بهبود علایم منفی اسکیزوفرنی و عملکرد شناختی موثر است، همچنین نتایج پژوهش نشان داد که درمان دارویی اثری بر بهبود علائم منفی در بیماران دارای اسکیزوفرنی ندارد. ورزش های هوازی باعث بهبود توجه، سرعت پردازش، حافظه و عملکردهای اجرایی می شود. ورزش های هوازی نقش مهمی در مبارزه با کاستی شناختی، حافظه، حجم هیپوکامپ و انعطاف پذیری عصبی دارند. یوگا، به طور ویژه، حافظه طولانی مدت را بهبود می دهد.

  نتیجه گیری

  ورزش می تواند علائم بالینی، عملکرد جهانی، کیفیت زندگی و علائم افسردگی را در اسکیزوفرنی بهبود بخشد .به طور ویژه، بیشترین اندازه اثر با بهبود علائم منفی مشاهده شده است، که پیامدهای امیدوارکننده ای برای نتایج عملکرد آینده این بیماران دارد.

  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، علائم منفی، کارکرد شناختی، ورزش و تمرین
 • ارتباط مشارکت بانوان در برنامه های ورزشی با عوامل هیجانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی
  یگانه کمرخانی، محسن باقریان فرح آبادی*، سید صلاح الدین نقشبندی صفحه 6
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر ارتباط مشارکت بانوان در برنامه های حرکات موزون ورزشی با عوامل هیجانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی است.

  روش

  تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بانوان شرکت کننده در حرکات موزون ورزشی مناطق 1-4 شهر تهران است. در ابتدا به منظور برآورد حجم نمونه از نرم افزار SPSS Sample Power استفاده شد که در نهایت حجم نمونه 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه محقق ساخته مشارکت بانوان در برنامه های حرکات موزون ورزشی، پرسشنامه عوامل هیجانی، اجتماعی، و فرهنگی و پرسشنامه عوامل روانی (گلدبرگ، 1972) را تکمیل کردند. سپس داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین مشارکت بانوان در برنامه های حرکات موزون ورزشی با عوامل هیجانی، اجتماعی، روانی، و فرهنگی ارتباط معنی داری دارد (0/05>p).

  نتیجه گیری

  بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد مشارکت در برنامه های حرکات موزون ورزشی با عوامل هیجانی، روانی، اجتماعی، و فرهنگی ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: بانوان، حرکات موزون ورزشی، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل هیجانی روانی، مشارکت ورزشی
|
 • The Effectiveness of Transcranial Direct Stimulation on Depression and Anxiety of Women with Major Depressive Disorder
  Ali Nourbakhsh*, Hoda Babaei Kafaki Page 1
  Background and Purpose

   Depression and anxiety are two common signs of many mental disorders. Transcranial direct current stimulation (tDCS) was developed to help patients with traumatic brain injury. This stud aimed to determine the effectiveness of tDCS on depression and anxiety of a person with major depressive disorder.

  Method

  This is a true experimental study with a pretest-posttest design and a control group. The population of the study included persons with MDD. The sample included 30 women with MDD in the 5th district of Tehran; they were selected with the purposive sample method. They completed Beck’s depression inventory-II (Beck et al.; 1996) and Beck’s anxiety inventory (Beck et al.; 1989) in pretest and posttest. The experimental group received ten sessions of tDCS. Data were analyzed with two samples T-tests in SPSS-26.

  Findings

   The results indicate that the mean differences in the pretest-posttest of depression and anxiety were higher in the tDCS experimental group than in the control group (p<0.05).

  Findings

   It is concluded that the tDCS can reduce the depression and anxiety of women with MDD.

  Keywords: tdcs, depression
 • The Effect of Compassion-Focused Therapy on Perceived Stress of Adolescent Girl Volleyball Players
  Roxana Karkhaneh* Page 2
  Background and Purpose

   Adolescence is a sensitive and stressful period; adolescents may exaggeratedly perceive stress; adolescent athletes also experience competition stress. This study aimed to determine the effectiveness of compassion focused therapy (CFT) on the perceived stress of adolescent volleyball players.

  Method

   This research is a quasi-experimental study with pretest-posttest design. The participants were 16 young volleyball players from Tehran that they were selected by convenience smapling method. They completed the Perceived Stress Questionnaire (Cohen et al., 1983). Data were analyzed by analysis of covariance.

  Results

   The results showed that the CFT is an effective method for the perceived stress of adolescent volleyball players (p<0.05).

  Conclusion

   It can be concluded that CFT can reduce the perceived stress of adolescent volleyball players.

  Keywords: Adolescent, Compassion-focused therapy, Stress, Perceived, Volleyball players
 • The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on Anxiety and Control of Negative Emotions to COVID-19
  Mona Hooman*, Shamsaddin Aghatabay Page 3
  Background and Purpose

   The spread of the coronavirus has caused a severe crisis in the world and has caused many psychological and emotional damages. This research aimed to determine the effectiveness of the desensitization method with eye movements and reprocessing (EMDR) on anxiety and controlling negative emotions regarding the covid-19 disease.

  Method

   The present research method is quasi-experimental with a pretest-posttest design. The statistical population of the research was women referring to Akbar Abad Health Center of Tehran University of Medical Sciences. From the current population, a sample size of 30 people was selected by the purposive sampling method. They were randomly assigned to two groups (15 participants in each group). The state-trait anxiety questionnaire (Spilberger et al., 1983) and the emotional regulation questionnaire (Gross & John, 2003) were used to collect data. In addition, the experimental group received EMDR (Shapiro, 2017).

  Findings

   The results showed that the EMDR method significantly reduced anxiety and controlled negative emotions regarding the covid-19 disease (p<0.05).

  Conclusion

   It is concluded that with the EMDR method, anxiety and negative emotions can be improved.

  Keywords: Anxiety, COVID-19, Emotional control, Eye Movement Desensitization, Reprocessing, EMDR
 • The Structure of Language and Sport Performance Enhancement in Sport Psychology Counseling
  Meisam Savardelavar*, Shiva Sedighi, Frank Jing-Horng Lu Page 4
  Background and Purpose

   Language, the most important means for sharing information between sport psychologist and athletes, has a fundamental role in conceptualizing the issues and formulating interventions. Due to perceptual limitations, initial changes naturally occur in the meaning of the sensory information that enters the nervous system. The second stage of transforming meanings occurs when the clients interpret the received information and verbalize it. This paper aims to evaluate the implications of spoken language in the transformational grammar approach to improve sports performance by gaining a more comprehensive understanding of the clients and increasing the effectiveness of the interventions.

  Method

   This paper is a commentary on the role of language in counseling sport psychology.

  Results

   This paper introduces the use of transformational grammar and clearing meanings in language.

  Conclusion

   Clearing the meanings of the language that athletes use in counseling sessions would contribute to a comprehensive understating of the actual difficulties that athletes face. Also, clearing language may prepare the ground for achieving the goals of the particular intervention through raising self-awareness and reframing thoughts.

  Keywords: Deep structure, Sport performance, Surface structure, Transformational grammar
 • Systematic review of the effect of different exercises on improving the negative symptoms and cognitive function of schizophrenia
  Ghazal Khanjani, Hassan Gharayagh Zandi*, Reza Rezaei, Seyed Mojtaba Hosseini Page 5
  Background and Purpose

  Schizophrenia is a chronic mental disorder in which positive and negative symptoms play an important role in its prognosis. Exercise-based interventions as a non-pharmacological treatment play a crucial role in rehabilitation and treatment management of negative symptoms and cognitive function of these patients due to its positive mental and physical effects. The present study aimed to evaluate the effectiveness of different sport and exercise training on improving the negative symptoms and cognitive deficiences of patients with schizophrenia.

  Methods

  To find documents related to the effect of exercise on improving the negative and cognitive symptoms of schizophrenia, keywords were created and searched in the databases of Google, Yahoo, Science Direct and SID. They were then divided into three areas: "The effect of exercise on schizophrenia," Improving cognitive function through exercise "and treatment of negative symptoms of schizophrenia with exercise program".

  Fidings: 

  The results showed that different exercise programs such as aerobic, strength and yoga exercises are effective in improving the negative symptoms of schizophrenia and cognitive function. Also, the results showed that drug treatment has no effect on improving the negative symptoms in schizophrenic patients. Aerobic exercise improves attention, processing speed, memory and performance. Aerobic exercise plays an important role in combating cognitive impairment, memory, hippocampal volume, and nerve flexibility. Yoga, in particular, improves long-term memory.

  Conclusion

  Exercise can improve clinical signs, global functioning, quality of life and depressive symptoms in schizophrenia. In particular, the greatest effect has been observed with the improvement of negative symptoms, which has promising consequences for the future performance outcomes of these patients.

  Keywords: Cognitive function, Negative symptoms, Schizophrenia, Sport, Exercise
 • The Relationship of Women's Participation in Rythemic Sports Programs with Emotional, Psychological, Social and Cultural Factors
  Yeganeh Kamarkhani, Mohsen Bagherian Farahabadi*, Seyed Salahuddin Naqshbandi Page 6
  Aim

  This study aimed to investigate the relationship between women's participation in rhythmic sports programs with emotional, psychological, social, and cultural factors.

  Method

  The research method was descriptive correlation and data collection in the field and applied using a questionnaire and terms of using the results. The study's population includes all women participating in rhythmic sports movements in 1-4 districts of Tehran. First, SPSS Sample Power software was used to calculate the sample size. Then 384 persons were randomly selected. First, the participants completed the researcher-made questionnaire of women's participation in exercise programs, the emotional, social, and cultural factors questionnaire, and the psychological factors questionnaire (Goldberg, 1972). Then, data were analyzed using descriptive statistics, skew and tensile statistics, heuristic analysis, confirmatory factor analysis, and Pearson correlation coefficient test.

  Findings

   The results showed a significant relationship between women's participation in rhythmic sports programs and emotional, social, psychological, and cultural factors (p<0.05).

  Conclusion

  There is a significant relationship between women's participation in rhythmic sports programs and cultural factors.

  Keywords: Emotional factors, Psychological factors, Rhythmic sports movements, Social, cultural factors, Women's participation