درباره نشریه
eISSN:
2821-2274
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام رضا
مدیر مسئول:
علیرضا شیخی
سردبیر:
دکتر احمد صالحی کاخکی
دبیراجرایی:
دکتر قدیر صیامی
کارشناس:
زهرا خندان
نشانی:
مشهد، خیابان دانشگاه ، دانشگاه 21 ، خیابان اسرار، دفتر نشریات دانشگاه امام رضا(ع)
دورنگار:
051-38426038
تلفن:
051-38041 ، داخلی: 2259
سایت اختصاصی:
hgj.imamreza.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/04
مدیر مسئول
علیرضا شیخی
دانشیار گروه صنایع دستی، دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
Alireza Sheikhi
Associate Professor, Department of Handicrafts, Faculty of Applied Arts
Tehran University of Art
سردبیر
دکتر احمد صالحی کاخکی
استاد گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: باستان شناسی و تاریخ هنر
Ahmad Salehi Kakhki

اعضای تحریریه
دکتر صمد سامانیان
دانشیار دانشکده کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Samad Samanian
Associate Professor, applied art
Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر احمد صالحی کاخکی
استاد گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: باستان شناسی و تاریخ هنر
Ahmad Salehi Kakhki

دکتر بهرام آجورلو
استادیار
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Bahram Ajorloo
Assistant Professor
Tabriz Islamic Art University
دکتر حسن هاشمی زرج آباد
دانشیار باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Hassan Hashemi Zarjabad
Associate Professor, Archaeology
University of Mazandaran
Specialist: Archeology
دکتر علی رضا خواجه احمد عطاری

Ali Reza Khajeh Ahmad Attari

دکتر محمدابراهیم زارعی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Ebrahim Zarei
Professor Archaeological Department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
دکتر احد نژادابراهیمی
استاد معماری
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Ahad Nejad Ebrahimi
Professor, architecture and urbanism
Tabriz Islamic Art University
دکتر علی وندشعاری
دانشیار فرش
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Ali Vandshoari
Associate Professor, Carpet
Tabriz Islamic Art University
دکتر برنارد اوکین
دکتر برنارد اوکین

دبیراجرایی
دکتر قدیر صیامی

دانشگاه بین المللی امام رضا
Ghadir Siami

Imam Reza International University
کارشناس
زهرا خندان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴