فهرست مطالب

هنرهای صناعی خراسان بزرگ - پیاپی 4 (تابستان 1402)

نشریه هنرهای صناعی خراسان بزرگ
پیاپی 4 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا راشدنیا*، احمد صالحی کاخکی صفحات 1-22
  مسجد کرمانی، در مجموعه مزار شیخ جام، به سبب داشتن دو محراب گچ بری نفیس، حایز اهمیت بسیار است. به علت آسیب فراوان و مرمت های انجام شده، کتیبه های تاریخ ساخت این دو محراب، مخدوش شده و قابل تشخیص نیست. نظرات مختلف و متعددی، درباره تاریخ احتمالی ساخت محراب ها، مطرح گردیده است که قطعیت آن ها معلوم نیست. این پژوهش، در پی پاسخگویی به پرسش های زیر است: محراب های گچ بری مسجد کرمانی تربت جام، دارای چه ویژگی های بصری است و دلایل انتساب محراب ها، به نیمه دوم قرن هشتم هجری/ ربع اول قرن نهم هجری چیست؟ تا بتواند ضمن معرفی و بازشناسی محراب های این مسجد، از طریق مطالعه تطبیقی و بررسی برخی جزییات نقوش، تاریخ دقیق تری را، برای آن ها ارایه دهد. روش یافته اندوزی بر پایه مطالعات میدانی، و با استناد به منابع مکتوب صورت گرفته که به روش تاریخی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به تحلیل داده های بدست آمده از نمونه های مطالعاتی می پردازد. پس از آنالیز ساختار، نقوش و کتیبه های محراب های مسجد کرمانی، با محراب های تاریخ دار و بدون تاریخی که دارای امضا کرمانی هستند، یک سیر پیشرفت را، در بیشتر نقوش و کتیبه های این دو محراب همچون؛ نحوه ترکیب بندی اسلیمی های موجود در لا به لای کتیبه اصلی که با فشردگی و شلوغی خاصی همراه است، تزیینات آژده کاری بسیار متنوع، پیچیده و پرکار بودن فرمی گره مانند در گوشه کتیبه اصلی مسجد کرمانی تربت جام نسبت به نمونه های قبلی، می توان مشاهده کرد. همچنین با در نظر گرفتن دلایلی دیگر همچون تشابه کاشی های قبر منتسب به استاد کرمانی به دو لوح کاشی در مسجد جامع یزد و ظرافت نقش ها و کتیبه کمربندی ثلث مسجد کرمانی، این محراب ها را، می توان به نیمه دوم قرن هشتم هجری/ ربع اول قرن نهم هجری منسوب دانست.
  کلیدواژگان: تاریخ گذاری، مسجد کرمانی تربت جام، محراب های گچی، نیمه دوم قرن هشتم هجری، ربع اول قرن نهم هجری
 • محمد محمدی*، محمدتقی آشوری صفحات 23-42

  در پژوهش پیش رو، پیکره نگاری مجموعه 25 سفالینه نیشابور در سده های سوم و چهارم هجری/نهم و دهم میلادی که 38 پیکره انسانی بر آن تصویر شده است، از منظر صوری و معنایی بررسی شده اند. این کار به هدف بررسی و شناسایی جایگاه این آثار در تاریخ هنرهای تصویری ایران انجام شده است. در پیکره نگاره های سفال نگاره های نیشابور، به ترتیب شمار پیکره های نشسته چهارزانو، ایستاده و سوار بیش از دیگر حالت هاست و دو حالت نشسته بر تخت و حالت پیکره در حال کنش یا کنشگر کمترین شمار را دارند. تناسبات انسانی نیز در پیکره های نشسته چهارزانو و سوار بر اسب نزدیک و بزرگ تر از طبیعی است که نشان از اهمیت و جایگاه شخصیت هایی که در این حالت تصویر می شوند، دارد. این در حالی است که در حالت های دیگر، پیکره ها کوتاه تر و در برخی موارد کاملا کوتوله تصویر می شوند که با توجه به پرسپکتیو مقامی در هنر ایران کاملا معنادار می نماید. در بررسی روش ترسیمی با توجه به فراوانی تمام رخ نمایی و پیشینه آن در هنر ایران که از آن شخصیت های مهم و والاجایگاه بوده است، نشان دهنده اهمیت شخصیت های فرضی یا دیدگاه هنرمندان آن بوده و یافته های پیشین درباره تناسبات را تایید می کند. از نظر جنسیت پردازی نیز باید گفت اشاره کرد که نمی توان درباره جنسیت پیکره ها، استناد قطعی جز در دو یا سه مورد نمایش ویژگی های جنسیتی داشت و بررسی همپارتیان و خزایی دراین باره چندان راهگشا نیست. در ادامه در شناسایی و بررسی نشانه های تصویری ازجمله پوشش رداگونه، منگوله آویزان اسب ها، جام یا قدح یا صراحی در دستان پیکره ها، ساقه گل در این سفال نگاره ها و رابطه معنایی آن با هنر ایران باستان و صدر اسلام پرداخته شده است. جام، ساقه گل و حالت دست پیکره ها در گرفتن آن نمادی از بیور فره (ده هزار فر یا فره بسیار)، پوشش رداگونه بر مفهوم فرهمندی و پیروزی و منگوله آویزان اسب ها نیز بر فرهمندی و پیروزی یا تبار باشکوه خانوادگی در پیوند با شهریار اشاره دارد؛ بدین گونه درون مایه های اصلی این سفال نگاره ها رزم، بزم، شهریار و درباریان، قهرمان/پهلوان است. در مجموع در این سفال نگاره ها بسیاری از درون مایه های هنر ایران باستان، به ویژه ساسانی، دیده می شود بنابراین سفال نگاره های نیشابور نشان دهنده تداومی در درون مایه های هنری و پیکره نگاری ایران در سده های سوم و چهارم هجری است.

  کلیدواژگان: هنر سامانی، سفالینه های نیشابور، پیکره نگاری
 • علی آدینه*، نیما ولی بیگ صفحات 43-64
  گستره کالبدی؛ عرصه ای است برای دسته بندی ویژگی های تزیینی به کاررفته در رباط های ماهی و شرف منسوب به دوره سلجوقی و مقبره ارسلان جاذب و میل ایاز منسوب به دوره غزنوی که شباهت ها و تفاوت های آنها را آشکار می سازد. موقعیت قرارگیری آثار مذکور در مسیرهای مهم ارتباطی، تاثیرپذیری نقوش تزیینی سلجوقی از غزنوی را نشان می دهد. هدف، تحلیل وجوه افتراق و اشتراک و ویژگی های خاص تزیینات رباط ماهی، مقبره ارسلان جاذب، میل ایاز و رباط شرف است. بنابراین ویژگی آرایه ها در تزیینات آثار مذکور چیست و مکان قرارگیری و نقاط افتراق و اشتراک آنها کدام اند؟. این پژوهش برای اولین بار روش مطالعه مقایسه ای را درگستره کالبدی برای بحث تزیینات آثار مورد بحث دردوره غزنوی و سلجوقی خراسان در محدوده تاریخی سنگ بست تا سرخس به کار بسته است. جهت انجام پژوهش از روش تاریخی و مقایسه بهره برده شده و جمع آوری داده ها با استفاده از مشاهدات میدانی، مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی صورت گرفته است. یافته ها نشان داد؛ بنای رباط شرف و رباط ماهی که منسوب به سلجوقی قلمداد می گردد؛ تحت تاثیر آرایه های منسوب به دوره غزنوی بوده است. در مجموع باتوجه به زمان ساخت رباط شرف که متاخرترین اثر این بررسی است استفاده از تزیینات متعدد بررسی شده در 3 اثر دیگر مشهود است و به گونه ای مجموع تجارب به کارگیری تزیینات را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تزئینات آجری، تزئینات گچی، رباط شرف، رباط ماهی، مقبره ارسلان جاذب، میل ایاز
 • مهسا کاویانی فریز، فرهاد خسروی بیژائم* صفحات 65-84
  ازجمله هنرهای قابل بررسی در دوره قاجار، درب های نفیس بناهای شاخص است که تاکنون به طور مستقل موردمطالعه و تحلیل قرار نگرفته است. پژوهش حاضر، هفت درب نفیس دوره قاجار در چهار زیارتگاه بزرگ کشور (حرم امام رضا(ع)، حرم حضرت معصومه(س)، حرم حضرت شاهچراغ(ع) و آستان حضرت شاه عبدالعظیم حسنی(ع)) را به منظور دستیابی به ویژگی های ساختاری و چگونگی به کارگیری نقوش هندسی، گیاهی، جانوری و نوشتاری در این آثار به شیوه انتخابی هدفمند، موردمطالعه و تحلیل قرار داده است. پرسش اصلی این است که وجوه اشتراک و افتراق طرح و نقش در نمونه های آماری چیست؟ در همین راستا، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی، شناسایی نقوش، مصالح و کتیبه های به کاررفته در آن ها مدنظر قرار گرفته و درب های مذکور از جهات تناسبات و شیوه ساخت نیز موردمطالعه تطبیقی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که همواره این درب ها در نظر هنرمندان نمادی از درب بهشت و هنرمند پیوسته در تلاش بوده است تا با الهام از محیط اطراف، باورهای دینی را در قالب تصاویر تجسم بخشد. همچنین نتایج نشان می دهد که گل های گرد، گل فرنگ (گل سرخ) و اسلیمی ها -به عنوان عناصر مشترک باغ های ایرانی- نقوش مشترک در تمامی این درب ها هستند. در بعضی نمونه ها مانند درب های حرم حضرت شاهچراغ(ع)، از گل نیلوفر نیز بهره برده اند که نشان از تاثیرپذیری هنرمند از نقوش تزیینی محیط پیرامون خلق اثر دارد. نقوش جانوری، کاربرد کمی در این آثار داشته و تنها نقش جانوری در درب نقره حرم حضرت معصومه(س) به کاررفته است. تحلیل نقوش نوشتاری بیانگر آن است که قلم های خوشنویسی ثلث و نستعلیق بیشترین کاربرد در نگارش کتیبه ها را داشته و آیات قرآنی و قصیده هایی با مضمون نعت و ستایش در تمامی نمونه های آماری قابل مشاهده است.
  کلیدواژگان: درب های قاجار، حرم امام رضا(ع)، حرم حضرت معصومه(س)، حرم شاهچراغ(ع)، حرم شاه عبدالعظیم(ع)، باورهای اسلامی
 • احمد تندی*، بابک امرایی صفحات 85-100
  در دوران شکوفایی علمی جهان اسلام دو دانشنامه مهم، توسط دو دانشمند خراسانی نوشته شده اند، نخست احصاء العلوم فارابی و دیگری، مفاتیح العلوم خوارزمی. هر دوی این دانشنامه ها به صناعات و علوم عملی یا به اصطلاح علم حیل توجه ویژه داشته اند. شواهد نشان دهنده نقش پررنگ دانشمندان ایرانی در تولید و ثبت این علوم است، به نحوی که خوارزمی این علوم را به عنوان علوم عجمی معرفی کرده است، اما متاسفانه هنوز چیستی خود این علوم و نقش ایرانیان و به ویژه خراسان در تولید این علوم مورد پژوهش مستدل قرار نگرفته است. از این رو لازم است که پژوهش های بسیاری به بررسی چیستی علم حیل و سپس رابطه آن با میراث ایرانی- خراسانی بپردازند. لازمه شناخت سهم میراث ایرانی - خراسانی در ترویج این علم، شناخت درست خود علم حیل است. با چنین چشم اندازی از پژوهش های آینده، این پژ<هش بر این پرسش متمرکز شده است که الگو های منطقی صناعات طبقه بندی شده در شاخه «علم حیل» چه می باشند؟ جهت پاسخ به این پرسش، تعاریف علم شناختی فارابی و خوارزمی، منابع تشریحی علم حیل و طرح های موجود حیل (به ویژه آثار احمد موسی خراسانی و بدیع الزمان جزری)، بازخوانی و تحلیل شده اند و با محوریت دو مولفه «تفکر خلاق» و «روش طراحی» به تحلیل الگوهای منطقی و روش طراحی نمونه های موجود پرداخته شده و نیز با هفت استدلال نشان داده شده است که روش طراحی موارد خاص مورد نظر در علم حیل از طریق منطق قیاسی (محاسبات ریاضی) نیست، بلکه الگوی منطقی محوری در روش طراحی آن ها «تفکر خلاق» است.
  کلیدواژگان: احصاءالعلوم، حیل، روش طراحی، تفکر خلاق
 • رضا پورزرین، اصغر جوانی* صفحات 101-117

  نسبت میان هندسه و نقاشی ایرانی موضوعی است که بر پایه مطالعه نقوش هندسی در علم ریاضیات و پیوند آن با قوانین بصری صورت می پذیرد. در حقیقت ما در نقاشی ایرانی شاهد زبان تصویری ویژه ای هستیم که از تعامل میان فرم و محتوا شکل گرفته است؛ و برحسب روابط و تناسبات هندسی و از طریق محاسبه سازمان یافته است، از اینرو آشکار ساختن ساختار پنهان هندسی در نقاشی ایرانی و بررسی نسبت آن در ترکیب عناصر بصری در نقاشی رزم کیخسرو و افراسیاب موضوعی است که این پژوهش سعی دارد به شناسایی آن بپردازد، این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که درلایه های پنهان نقاشی رزم کیخسرو و افراسیاب نسبت هندسه با ساختار بصری چگونه ایجاد شده است؟ روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و با فنون جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است. حاصل تطبیق و نتیجه بررسی ها نشان می دهد که 1-هنرمند در نقاشی رزم کیخسرو و افراسیاب سازمانی دقیقا محاسبه شده از عناصر هندسی و نظامی از روابط خطی و فرمی را کشف کرده است و آن را بر اساس مبانی تصویری و تجسمی عرضه می دارد.2-با کاهش عناصر تجسمی به شکل های هرچه بنیادی تر(دایره، مثلث، مربع، پنج ضلعی) و نزدیک کردن این اشکال به خلوص هندسی، و چند رنگ اصلی روی سطح تصویر، عناصر ناب ساختاری معماری فضا را بازسازی می کند.3- نقاش در جانمایی عناصر سازنده اثر از فن خط کشی سنتی و تناسبات ریاضی و روابط عددی استفاده کرده است.

  کلیدواژگان: هندسه، نقاشی ایرانی، نقاشی رزم کیخسرو و افراسیاب، ساختار بصری، تناسب اعداد
|
 • Zahra Rashednia *, Ahmad Salehi Kakhki Pages 1-22
  Masjid-I Kirmani, in the complex of the Shaikh Jam’s tomb has a very important status due to the existence of two exquisite stucco mihrabs. Due to extensive damages and restoration, the inscriptions of the history date for the two mihrabs are flawed and not recognizable. Numerous and various points of views are expressed about the probable date of mihrabs none of which is definite. This study sought to answer the following questions; What are the Visual characteristics of the Stuccoed mihrabs of Masjid of Kirmani Turbat- I Jam? What are the reasons attributed to or the mihrabs to the second half of the eighth century AD/First quarter Ninth Century AD? This study indeed intends to introduce and recognize this masjid mihrabs, while offering a more acceptable date for the mihrabs through a comparative study and via examining some details of Motifs. Method of data collection has been made based on field studies and citation to the written references. The collected data were then analyzed through a historicalanalytical method and with a comparative approach. Having analyzed the structure, motifs, and inscriptions of the mihrabs against the ones with specific as well as unspecified dates holding kirmani’s signature, a developmental path can be observed in most motifs and inscriptions of the two mihrabs. Furthermore, by considering other reasons such as, the similarity of grave tiles attributed to architect Kirmani to two tiles in the "Yazd jomeh Masjid" and the elegance of the motifs and inscriptions of the Thuluth belt of the kirmani Masjid, these mihrabs can be attributed tothe second half of the eighth century AD/ the First quarter Ninth Century AD.
  Keywords: Dating, Masjid-I Kirmani of Turbat- I Jam, Stuccoed mihrabs, Second half of the Eighth Century AD, First quarter Ninth Century AD
 • Mohammad Mohammadi *, Mohamad Taghi Ashouri Pages 23-42

  dy, 25 samples of Nishapur pottery from 9th and 10th Centuries AD with 38 human figures depicted on them have been investigated in terms of form and content. This study aims to examine the figural representations on buff wares in order to pinpoint its position in the history of Iranian pictorial arts. First of all, an initial classification of the themes and posture of body and formal proportions was performed. In reviewing the method of drawing, with regard to the greater number of figures depicted frontal aspects, significance of the depicted characters or worldviews of their artists was demonstrated. In terms of gender, it should also be mentioned that it is not possible to estimate the sex of the figures except in two or three cases. In an Iconographic study on these artworks, presence of elements such as capelike collar, flying tassels and holding flowers stems and goblet in hands of figures on these ceramics indicate a significant relationship with the art of ancient Persia and early Islam. The goblets or cups, flowers and the hand modes of the figures symbolize 10 thousand Farr(Aura)s; the capelike collar refer to concept of triumph ,and the flying tassel refer to the magnificent family of the character. All in all, the main theme of the decorations are fight, Feast, Prince and his court and Hero. Altogether, these decorations representing the meaningful elements of ancient Iran, as mentioned above, indicate the continuity of themes with a centrality of perfection and victory. So, we can see continuity in themes and figural representation in  Iran art through the 9 th and 10 th centuries.

  Keywords: Samanid Art, Nishapur Pottery, figurative art
 • Ali Adineh *, Nima Vali Big Pages 43-64
  Physical range is an arena for categorizing the decorative properties used in the Ribat Mahi and Sharaf attributed to the Seljuk period and the tomb of Arsalan Jazeb and the desire of the Ghaznavid period, which reveals their similarities and differences. The location of the works in the important communication paths illustrates the influence of the Seljuk decorative motifs from Ghaznavi. The analysis of the aspects of differentiation and subscription is one of the special features of Ribat Mahi, tomb of Arsalan Jazeb, Ayaz and Ribat Sharaf. The attributes of the decorations of and their location showed the points of differentiation and their subscription. The research was conducted using historical and comparative method and data collection was done via field observations, library studies, and internet searches. The findings showed that the construction of Ribat Sharaf and Ribat Mahi, which is attributed to Seljuk, was influenced by decorative features attributed to the Ghaznavi period. In this comparison, Arsalan Jazeb's tomb exhibited more differences in terms of the type of decorating. As was observed, the only work is a painting and a knot painted under the plasterboard of wall similar only in terms of layout . the findings indicated that, to the two buildings, Ribat Sharaf and Ribat Mahi, which are attributed to seljuk era have been under the influence of the decoration patterns attributed to Ghaznavi era., At the end, it should be noted that the current review was based on existing evidence and because of the destruction of some of the decorations, one cannot fully judge and conclude.
  Keywords: Brick decoration, Gypsum decoration, Ribat Sharaf, Ribat Mahi, tomb of Arsalan Jazeb, Ayaz Minaret
 • Mahsa Kaviani, Farhad Khosravi * Pages 65-84
  Among the traditional arts during the Qajar era is designing and making the exquisite doors which is not studied yet as a special research. In research ahead, in order to reach and compare the structural elements, how and why of using geometric, plant, animal and writing motifs in these works; seven exquisite doors belonging to the Qajar era in four holy shrines: the shrine of Imam Reza (AS), the shrine of Hazrat Masoumeh (AS), the shrine of Shahcheragh (AS) and Shrines of Shah Abdul Azim Hassani (AS), have been studied. In this direction, identifying the probable factors in selecting materials, icons and inscriptions was considered in the areas of proportion, motifs, and the way of comparative study is used. This research says that who made these shrines wanted to show the spectacular views of Heaven's Door and is constantly to present religious beliefs into understandable images. Also, results show that medallion flowers, rose and arabesque as common elements of the Persian garden, are the same motifs in all case studies. In some cases, such as Shahcheragh's door, lotus was used maybe because of existence of this flower around the artist's hometown. Animal motifs are very rarely to use in these masterworks. The unique bird motif was used in the Hazrat Masoumeh Shrine. Analysis of writing forms and content of these artworks indicate that two calligraphic styles Thuluth and Nastaliq, are more common scripts in studied inscriptions. In addition, Quranic verses and some poems in subject praise and worship in samples were investigated.
  Keywords: Qajar Exquisite Doors, Imam Reza, Hazrat Masoumeh, Shahcheragh Shrine, Motifs, Shah Abdul Azim Hassani, Islamic Beliefs
 • Ahmad Tondi *, Babak Amraee Pages 85-100
  Introduction
  Two important encyclopedias have been written in the era of scientific flourishing in Islam world, first “Iḥṣā al-ulūm” (the census of Knowledge) written by “Abu Nasr Al-Farabi”, and second, “Māfatih Al-Olum” (Keys to sciences) written by “Abd-Allāh Kāteb Kārazmi”. Both scientists are Khorasani and both of these encyclopedias have payed attention to crafts and practical sciences under the name of “Science of Hiall”. Based on existing evidence, the Iranian specially Khorasani scientists have had an important role in the production and recording these sciences but unfortunately, the nature of these sciences and the role of Iranians in the production of them have not been considered properly, yet.Given the importance of this issue, the primary question of this research was: “Where is the place of design and creative thinking in the classification of Islamic sciences, in particular, in the encyclopedia of Iḥṣā al-ulūm? According to the preliminary study, this research focused on the "Science of Hiall” branch, in the "Educational Sciences" group. After documentary information gathering, the definitions presented by Farabi, the explanatory texts of Hiall, and the existing designs were revised. Then, focused on the two factors, creative thinking and design methodology, the logical patterns and design methods of existing designs have been analyzed. Based on these analyses, seven sets of discussion are presented in this paper. According to these arguments, the design method used in producing the devices in science of Hiall is based on creative thinking pattern, not based on the deductive model or the Mathematics Calculation.
  Keywords: Iḥṣā al-ulūm, Hiall, Design Method, Creative Thinking
 • Reza Pourzarrin, Asghar Javani * Pages 101-117

  Geometry has always been one of the crucial elements of designing the structure of works in Iranian art and architecture. Due to its semi-abstract nature, geometry and mathematics are consistent with the origin of Islamic art (the world of forms). The abstract structure of geometric motifs presents a complete and pure effect of abstraction in comparison with plant motifs and slimes. These abstract motifs evoke inner and mental concepts. Due to its sacred approach, this feature has created an abstract nature of form and space that manifests the inner truth of objects. It seems that geometry in the traditional arts of Iran has become a unique quality framework for traditional Iranian arts due to its shape structure and special content as an element of identity making. This paper answers the question, how is the relationship between geometry and visual structure created in the covert layers of “the battle of Kay Khosro and Afrasiab” painting ? The research method used is descriptive-analytical with library and documentation data collection. Investigations on this painting shows that geometric relationships and rules based on order, balance and harmony have been applied in the arrangement of the composition of this work. By using the golden division in setting the picture frame, the painter has succeeded in placing the elements of the picture, like the group of warriors, soldiers, trumpets and horses.The painter recreates the architecture of the space by reducing the visual elements to the most basic shapes (circle, triangle, pentagon) and bringing these shapes closer to geometric purity, and a few main colors on the surface of the image and pure structural elements and it has been used in finding the key points needed for the placement of image elements. Furthermore, the painter offers an effective tool for creating dynamic spatial experience by using a covert grid infrastructure of diagonal carrier lines instead of the generally accepted horizontal-vertical spatial order. The result of the comparisons and investigations show that 1- In the studied paintings , the artist has discovered an exactly calculated organization of geometric and systematic elements of linear and formal relationships and presents it on the basis of pictorial and visual basics. 2- Through reducing the visual elements to the most basic shapes (circle, triangle, square, pentagon) and bringing these shapes closer to geometric purity, and a few main colors on the surface of the image, the artist recreates the pure structural elements of the space architecture. 3-The painter has adopted the traditional drawing techniques, mathematical proportions and numerical relationships in placing the elements of the painting.

  Keywords: Geometry, Iranian Paintings, “the battle of Kay Khosro, Afrasiab” painting, Visual structure, proportionality of numbers