درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام رضا
مدیر مسئول:
دکتر آمنه بذرافشان
سردبیر:
دکتر امیر غفوریان شاگردی
مدیر اجرایی:
شاهین عامل نجاتی
ویراستار فارسی:
فریده سلطانی زنجانی
کارشناس:
زهرا خندان
سایت اختصاصی:
aafie.imamreza.ac.ir
تلفن:
051-38041 ، داخلی: 1160
نشانی:
مشهد، خیابان دانشگاه 21، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/09
مدیر مسئول
دکتر آمنه بذرافشان

سردبیر
دکتر امیر غفوریان شاگردی
استادیار مدیریت بازرگانی، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری
دانشگاه بین المللی امام رضا
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی
Amir Ghafourian Shagerdi
Assistant Professor, Accounting
Imam Reza International University
Specialist: Business Management, Financial Management
مدیر اجرایی
شاهین عامل نجاتی

اعضای تحریریه
دکتر سید کاظم ابراهیمی

دکتر آمنه بذرافشان

سید احسان حسینی
دانشجوی دکتری حقوق
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
Seyed Ehsan Hosseini
Phd Student, law
دکتر محسن دستگیر
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohsen Dastgir
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting
دکتر امیر غفوریان شاگردی
استادیار مدیریت بازرگانی، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری
دانشگاه بین المللی امام رضا
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی
Amir Ghafourian Shagerdi
Assistant Professor, Accounting
Imam Reza International University
Specialist: Business Management, Financial Management
دکتر مهدی وکیلیان

ویراستار فارسی
فریده سلطانی زنجانی

کارشناس
زهرا خندان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲