فهرست مطالب

نشریه حسابداری حسابرسی و تامین مالی در محیط های اسلامی
پیاپی 2 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد رضائی زاده ملا، امیر غفوریان شاگردی* صفحات 5-37
  طی دهه های گذشته، نهادهای نظارتی در سراسر جهان بارها در مورد سطح بالای تمرکزمحوری تامین کننده در بازار حسابرسی و پیامدهای نامطلوب احتمالی آن ابراز نگرانی کرده اند. این تحقیق به بررسی تاثیر تمرکز بازار، فاصله سهم بازار و رهبری حسابرس بر کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) پرداخته است. در جهت هدف محوری تحقیق، جهت آزمون فرضیه ها در مدلهای تحقیق از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شد. اطلاعات 148 شرکت پس از جمع آوری، پردازش شده و توسط روش های آمار توصیفی مناسب و همچنین روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و با استفاده از نرم افزار آماری R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین تمرکز بازار حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین فاصله سهم بازار صنعت و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رهبری صنعت بودن در بازار و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: قدرت حسابرس، تمرکز بازار، سهم بازار حسابرس، رهبری حسابرس، کیفیت حسابرسی
 • هاجر محمدپور، آمنه بذرافشان* صفحات 38-69

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر گزارش تداوم فعالیت حسابرس بر واکنش بازار طی مراحل چرخه عمر شرکت و همچنین تاثیر نقش تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه مذکور می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی- همبستگی می باشد. در پژوهش حاضر، جهت اندازه گیری واکنش بازار از بازده غیر عادی انباشته برای بازه کوتاه مدت سه روزه (1+تا 1-) در حدود تاریخ رویداد و جهت اندازه گیری مراحل چرخه عمر از روش دیکینسون (2011) استفاده شده است که ترکیبی از الگوهای جریان نقدی عملیاتی، سرمایه گذاری و مالی می باشد. در این راستا 239 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1399 انتخاب و داده های آنها به منظور آزمون فرضیه های پژوهش جمع آوری شده است. فرضیات طراحی شده با تحلیل رگرسیون خطی چند گانه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مراحل مختلف چرخه عمر بر رابطه بین گزارش تداوم فعالیت حسابرس و بازده غیرعادی سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین نقش تعدیلگری مراحل مختلف چرخه عمر بر رابطه بین گزارش تداوم فعالیت حسابرس و بازده غیرعادی سهام در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص در صنعت حسابرسی می شوند در مقایسه با سایر شرکت ها تفاوت معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: گزارش تداوم فعالیت حسابداری، مراحل چرخه عمر، واکنش بازار، تخصص صنعت حسابرس
 • زهره عارف منش*، الهه سادات میرجلیلی، مهدی ناظمی اردکانی، طیبه زارع زردینی صفحات 70-99
  تخصیص بهینه منابع برای سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بسیار حایز اهمیت است. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات داخلی حسابداری بر کارایی تخصیص منابع و همچنین نقش تعدیل کننده برای سازوکار راهبری شرکتی در رابطه بین کیفیت اطلاعات داخلی حسابداری و کارایی تخصیص منابع پرداخته شده است. برای سنجش کیفیت اطلاعات داخلی از سه معیار سرعت اعلام سود، صحت پیش بینی سود، عدم تجدید ارایه بخاطر اشتباه و همچنین برای سنجش کارایی تخصیص منابع از دو معیار همبستگی بین نرخ رشد سود عملیاتی شرکت و صنعت و همبستگی نرخ رشد فروش شرکت با صنعت و برای اندازه گیری سازوکار راهبری شرکتی از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هییت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، تعداد اعضای هییت مدیره، درصد مالکیت نهادی، عضویت مدیرعامل در هییت مدیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور اطلاعات 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته-های پژوهش حاضر موید رابطه مثبت و معنادار بین کیفیت اطلاعات داخلی حسابداری و کارایی تخصیص منابع است و به عبارتی اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا منجر به افزایش بهره وری سرمایه گذاری می شود، همچنین یافته ها نشان دهنده نقش تعدیل گر سازوکار راهبری شرکتی در رابطه بین کیفیت اطلاعات داخلی حسابداری و کارایی تخصیص منابع است. بنابراین تقویت سازوکار راهبری شرکتی و بهبود کیفیت اطلاعات داخلی حسابداری باعث ارتقاء سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شده و همچنین سبب سرمایه گذاری بهینه می شود.
 • سیدمجتبی اسدی یوسف آباد، احمد پیفه*، حامد احمدزاده صفحات 100-129
  هدف

  این پژوهش درصدد بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت با تاکید بر مسیولیت اجتماعی شرکت ها می باشد.

  روش

  در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان جامعه انتخاب و سپس با اعمال شرایط و محدودیت هایی، 128 شرکت واجد شرایط به عنوان نمونه موردبررسی، در نظر گرفته شد. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. تجزیه وتحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند پژوهش و بررسی معناداری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها، نیز با استفاده از نرم افزار استتا 151 انجام گردیده است.

  یافته ها:

   یافته های فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه دوم نشان داد که بین مسیولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مسیولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  نتیجه گیری:

   مسیولیت اجتماعی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت را بهبود می بخشد که این امر نهایتا منجر به افزایش ثروت سهامداران می گردد.

  دانش افزایی:

   نتایج این تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می تواند به سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه و سایر استفاده کنندگان در خصوص تصمیم گیری بهتر کمک کند.

  کلیدواژگان: ارزش شرکت، مسئولیت اجتماعی، معامله با اشخاص وابسته
 • وحید بخردی نسب*، علی خوشدل صفحات 130-157
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل رفتاری موثر بر ارتقاء تمکین مالیات اسلامی است. منطبق بر تیوری واکنش منطقی رفتار برنامه ریزی شده، امروزه حکمرانی اسلامی یکی از رهیافت های موثر برای بهبود کارایی مدیریت رفتاری در جذب نیت، نگرش و هنجارهای ذهنی مودی مالیات اسلامی شناخته شده است و مراجع ذیصلاح در تلاش اند با شناسایی عوامل موثر بر تمکین داوطلبانه، آن را در جهت نیل به اهداف سازمان های خیریه ای مردم نهاد که همانا افزایش وصولی مالیات اسلامی است تقویت کنند. در ارتقاء تمکین داوطلبانه مالیات اسلامی، معمولا عوامل اجرایی و حقوقی مورد توجه قرار می گیرند و کمتر به عوامل درونی و روانشناختی پرداخته شده است. دوره زمانی انجام پژوهش سال 1401 است. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. منبع دریافت اطلاعات پرسشنامه می باشد. جهت تحقق فرضیه های پژوهش، ابتدا بر اساس پرسشنامه، اطلاعات لازم در ارتباط با فرضیه ها گردآوری شده و سپس با کمک آزمون t دوجمله ای فرضیه ها با استفاده از 352 پرسشنامه تکمیل شده توسط جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد حاکی از آن است که رهیافت های نوین مدیریت رفتاری بر حکمرانی اسلامی موثر و نگرش و هنجار ذهنی مودیان مالیات اسلامی و نیت آنان با تمکین مالیات اسلامی ارتباط معناداری دارد.
  کلیدواژگان: حسابداری اسلامی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مالیات اسلامی
 • فاطمه جرگونی، سید کاظم ابراهیمی*، محمد امری اسرمی، فاطمه جلالی صفحات 158-190
  رقابت در بازار محصول سبب ایجاد انگیزه در مدیران برای بهبود مستمر، استقرار راهبری شرکتی قوی، کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه های هدایت و کنترل سازمانی می شود. این پژوهش نقش تعدیل کننده رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی شرکت ها را بررسی می کند. در این پژوهش رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیریشمن، مسیولیت پذیری اجتماعی از رویکرد تحلیل محتوا به پیروی از کردستانی و همکاران (1397) و عملکرد عملیاتی نیز با استفاده از متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود خالص اندازه گیری می شود. از اطلاعات 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1399 استفاده شده است. از رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مسیولیت پذیری اجتماعی با بازده حقوق صاحبان سهام و با حاشیه سود خالص رابطه مثبت و معناداری دارد. لذا، مسیولیت پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی رابطه مثبت و معناداری دارد. رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی با بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی با حاشیه سود خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی اثر تعدیل کننده مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: رقابت بازار محصول، مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد عملیاتی
|
 • Ahmad Rezaie Zadeh Molla, Amir Ghafourian Shagerdi * Pages 5-37
  This research has investigated the effect of market concentration, market share distance and auditor leadership on audit quality in the capital market (Tehran Stock Exchange). In this research, the issue of competition in the audit market and its effects on audit quality was investigated. Based on economic theory, three competitive criteria of the auditor's power in the market were defined and studied: concentration, market share and leadership in the market. advanced research, by testing the efficiency of scientific topics and developing applied knowledge about the correlation between variables in order to adapt to the previous theoretical literature, from the aspect of the applied goal, from the aspect of the quantitative research process, from the aspect of the method of collecting and analyzing information. Descriptive correlation and logically, it is an inductive research. In order to test the hypotheses in the research models, the information of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2020 was used for the main purpose of the research. The information of 143 companies was collected, processed and analyzed by appropriate descriptive statistics methods and inferential statistical methods to identify the type of composite data and using R statistical software. The results showed that there is a significant relationship between auditor market concentration and audit quality. There is a significant relationship between industry market share and audit quality. There is no significant relationship between industry leadership in the market and audit quality.
  Keywords: auditor's power, market concentration, auditor's market share, auditor's leadership, Audit Quality
 • Hajar Mohammadpour, Ameneh Bazrafshan * Pages 38-69

  This research studies the impact of going concern auditor opinion (GCAO) during life cycle stages on market reaction. Also examines the impact of the auditor industry specialization on the mentioned relationship. This research is applied in terms of purpose and correlation in terms of descriptive method. In the present study، to measure the market reaction of accumulated abnormal returns for a short period of three days، (- 1 ، +1)، around the event date and to measure the life cycle stages, Dickinson (2011) method was used, which is a combination of operating cash flow, investment and financial patterns. In this regard, 239 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2013-2020 were selected and their data were collected to test the research hypotheses. The designed hypotheses were tested by multivariate linear regression analysis. The results of testing the hypotheses show that different stages of the life cycle do not have a significant effect on the relationship between the going concern auditor opinion and abnormal stock returns. Also, the moderating role of different life cycle stages on the relationship between going concern auditor opinion and abnormal stock returns in companies audited by industry specific auditors is not significantly different from other companies.

  Keywords: Going-Concern Auditor Opinion, Life-Cycle Stages, MarketReaction, Auditor Industry Specialization
 • Zohreh Arefmanesh *, Elahe Sadat Mirjalili, Mehdi Nazemi Ardakani, Tayebe Zare Zardini Pages 70-99
  Optimal resource allocation is very important for shareholders and investors in listed companies. Given the importance of this issue, this paper examines the relationship between Internal accounting information quality and efficiency of resource allocation and too study effected Governance efficiency on relation between Internal information quality and efficiency of resource allocation. To measure the quality of internal information, three criteria of Earnings announcement speed, Earnings forecast accuracy, non-restatement due to error have been used. Also, to measure the efficiency of resource allocation, two criteria of correlation between the growth rate of operating profit of the company and industry and the correlation of sales growth rate of the company with industry have been used. To measure the corporate governance mechanism, the criteria of concentration of ownership, independence of board members, duality of CEO duties, number of board members, percentage of institutional ownership, CEO membership in the board have been used. For this purpose, the data of 103 companies during the period of 2013 to 2020 were analyzed using the structural equation modeling. The results show that Internal information quality has significant impact on the efficiency of resource allocation and the Governance has the role of moderator on the relationship between Internal accounting information quality and efficiency of resource allocation. In the other words high quality Internal accounting information leads to increased investment productivity; and too findings indicate the moderating role for Governance in the relationship between Internal accounting information quality and Capital investment choice. Therefor strengthening corporate governance and Improving the quality of internal accounting information enhances the usefulness of information for decision-making by investors, creditors and other stakeholders. It also leads to optimal investment
 • Seyed Mojtaba Asadi Yosef Abad, Ahmad Pifeh *, Hamed Ahmadzade Pages 100-129
  Purpose

  This research is trying to study the effect trading with dependent individuals on companies value With emphasis on social responsibility of companies..

  Methods

  In current research, all the companies listed on the Tehran Stock Exchange were selected as target community and the 128 eligible companies were selected as the sample by applying conditions and restrictions. Also, it was used multiple linear regression model to test the research hypotheses. The analysis of the regression model resulted from the research process and studying the significance of the regression model and coefficients of the variables have been performed using Stata15 software

  Results

  Findings of the first hypothesis indicates that there is a Negative and meaningful relationship between trading with dependent individuals and companies value. also the second hypothesis indicates that there is a positive and meaningful relationship between social responsibility and companies value and, social responsibility has a positive and meaningful effect on the relation between trading with dependent individuals and companies value

  Conclusion

  Social responsibility improves the relation between trading with dependent individuals and companies value and this eventually it will increase the Wealth of shareholders.

  Contribution: 

  The results of the research, in order of filling the lack of researches in this field, Investors, Capital market legislators, and helps other users to make better decisions.

  Keywords: Company, s value, social responsibility, Dealing with affiliates
 • Vahid Bekhradi Nasab *, Ali Khoshdel Pages 130-157
  The aim of the current research is to investigate the behavioral factors effective on the promotion of Islamic tax compliance. According to the theory of logical response of planned behavior, today Islamic governance is one of the effective approaches to improve the efficiency of behavioral management in attracting the intention, attitude and mental norms of Islamic tax modi, and competent authorities are trying to identify the effective factors. on voluntary compliance, strengthen it in order to achieve the goals of non-governmental charitable organizations, which is to increase the collection of Islamic taxes. In promoting voluntary Islamic tax compliance, executive and legal factors are usually taken into consideration, and less attention has been paid to internal and psychological factors. The time period of the research is 2022. This is an applied and correlational research using a post-event approach. The source of receiving information is the questionnaire. In order to realize the hypotheses of the research, first, based on the questionnaire, the necessary information related to the hypotheses was collected and then with the help of binomial t-test, the hypotheses were examined using 352 completed questionnaires by the statistical population. The evidence indicates that new behavioral management approaches are effective on Islamic governance and the attitude and mental norms of Islamic taxpayers and their intentions have a significant relationship with Islamic tax compliance.
  Keywords: Islamic accounting, Theory of Planned Behavior, Islamic tax
 • Fatemeh Jargoni, Seyed Kazem Ebrahimi *, Mohammad Amri-Asrami, Fatemeh Jalali Pages 158-190
  Competition in the product market motivates managers to continuously improve, establish strong corporate governance, reduce agency problems between managers and shareholders, reduce information asymmetry, and reduce organizational management and control costs. This research examines the moderating role of product market competition on the relationship between social responsibility and operational performance of companies. In this research, competition in the product market is measured by the HHI, social responsibility is measured by the content analysis approach following Kurdestani et al (2018), and operating performance is also measured from the variables of return on equity and net profit margin. The information of 117 companies listed in the Tehran Stock Exchange from 2013 to 2021 was used. Multivariate regression panel data with fixed effects was used. The results show that social responsibility has a positive and significant relation with return on equity and with net profit margin. Therefore, social responsibility has a positive and significant relation with operational performance. Product market competition has a positive and significant effect on the relation between social responsibility and return on equity. Product market competition has a positive and significant effect on the relation between social responsibility and net profit margin. Therefore, product market competition has a positive and significant moderating effect on the relation between social responsibility and operational performance.
  Keywords: product market competition, social responsibility, Operational Performance