درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
حکیم سحاقی
مدیر مسئول:
حکیم سحاقی
سردبیر:
حکیم سحاقی
سایت اختصاصی:
jnie.ir
تلفن همراه:
09217441710
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/18
صاحب امتیاز
حکیم سحاقی

Hakim Sahaghi

مدیر مسئول
حکیم سحاقی

Hakim Sahaghi

سردبیر
حکیم سحاقی

Hakim Sahaghi

اعضای تحریریه
دکتر سیروس عالی پور
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Siroos Alipour
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر عزیز سواری
دکتر عزیز سواری

Aziz Savari

دکتر شهین حیاتی
دکتر شهین حیاتی

Shahin Hayati

حکیم سحاقی

Hakim Sahaghi

اعظم مولادوست
اعظم مولادوست

مریم پورامرالهی
مریم پورامرالهی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷