فهرست مطالب

نشریه ایده های نو در تعلیم و تربیت
پیاپی 6 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم حسینلو، رقیه بشیر، شهلا علیلو* صفحات 1-13

  تحقیق حاضربا هدف تبیین خودکارآمدی خلاقیت معلم بر اساس متغیرهای هیجان های مثبت و منفی و انعطاف پذیری شناختی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی واز نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق متشکل از معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان خوی بودند که 234 معلم به عنوان نمونه در تحقیق مشارکت نمودند. از پرسشنامه های خودکارآمدی خلاقیت لی (2008)، هیجان معلم چن (2016) و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام گرفت. نتیجه داده ها نشان داد که خودکارآمدی خلاقیت معلمان بر اساس هیجان های مثبت و منفی و مولفه های انعطاف پذیری شناختی(پردازش حل مسیله، ادراک کنترل پذیری) قابل پیش بینی است. در نتیجه می توان با تقویت هیجان های معلم، انعطاف پذیری و هوش موفق در تدریس، خودکارآمدی خلاقیت معلمان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی خلاقیت، هیجان مثبت، هیجان منفی، انعطاف پذیری شناختی
 • مهدیه خواجه حسینی * صفحات 14-21

  پزوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری با استرس شغلی در معلمان زن مدارس ابتدایی غیرانتفاعی شهر رفسنجان انجام شد. روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق 350 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 183 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود به این صورت که ابتدا لیست معلمان از مدارس تحویل گرفته شد و معلمان بر اساس جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک مسیله محور، کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری با استرس شغلی رابطه معکوس وجود دارد. بین سبک هیجان محور و اجتنابی با استرس شغلی رابطه مستقیم وجود دارد. در رابطه چند متغیری، راهبرد مسیله محور، کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری به ترتیب بیشترین قدرت تبیین استرس شغلی را داشتند، ولی راهبرد هیجان محور و راهبرد اجتنابی، نقشی نداشتند.بنابراین به منظور کاهش استرس شغلی، آموزش سبک مقابله ای مسیله محور، بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء وجدان کاری، باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سبک های مقابله ای، کیفیت زندگی کاری، استرس شغلی، وجدان کاری
 • لادن سلیمی*، لیلا برزمینی صفحات 22-30

  این مقاله با هدف واکاوی آرای لایوتسه و کنفوسیوس و دلالت های آن در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفته است. در مجموع با بهره گیری از موتورهای جستجو و سایت های اینترنتی گوگل اسکولار، سیویلیکا، مگ ایران، نورمگز، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)، ایرانداک در فاصله زمانی 1389تا 1402 و با استفاده از کلید واژه های اصلی این تحقیق شامل؛ لایوتسه، کنفوسیوس، آموزش و پرورش و دلالت های تربیتی بررسی های لازم صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش تعداد36 مقاله، کتاب و گزارش پژوهشی وارد مطالعه مروری شدند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 15 مورد، گزینش نهایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مجموع اطلاعات بدست آمده بعد از حذف موارد تکراری و ادغام برخی موارد، یافته های ارایه شده در بخش نتایج حاصل گردید. مطالعه این منابع نشان داد که آرای تربیتی این دو فیلسوف و اندیشمند برجسته چینی، تاثیر بنیادین بر تفکر و نگرش مردم جهان و به ویژه مردمان شرق دور داشته است و قابلیت تطبیق با اهداف و اصول تربیتی کنونی را دارند. با توجه به ضرورت استفاده از اندیشه ها و مسایل تربیتی معاصر و کهن و استفاده از آن در برنامه های عملیاتی و اجرایی مدارس، باید از تجارب ارزنده تعلیم و تربیت در سطح جهان بهره گرفت و در جهت بومی سازی اهداف و برنامه ها با توجه به اسناد بالادستی اقدامات لازم صورت گیرد.

  کلیدواژگان: لائوتسه، کنفوسیوس، آموزش و پرورش، تربیت
 • لادن سلیمی*، مهدی درگاهی صفحات 31-42

  پژوهش حاضر به کاربست آرای تربیتی جان دیویی در تعلیم و تربیت نوین با هدف کاربردی ساختن آن می پردازد. این تحقیق از نوع تحلیل اسنادی است و به روش مروری انجام شده است. در این راستا و بر اساس نتایج بدست آمده : طبق دیدگاه دیویی، معرفت حقیقی بر اساس تجارب حاصل می شود و آموزش و پرورش، فرایند تربیتی، سازماندهی مجدد، بازسازی و تغییر شکل دادن است. نظر و عمل یا نظریه و عملکرد را نمی توان از همدیگر تفکیک کرد و آن دو، حکم واحد را دارند. هدف از منظر دیویی را می توان، آزمایشگاهی دانست که در آن هدف سازندگی، بازی و مطالعه طبیعت است و بچه ها با علاقه ی فعالانه به بازسازی تجارب خود می پردازند و مدام در حال بازسازی آن هستند.مولفه اصولی تعلیم و تربیت از نظر دیویی، تجربه و تفکر در تربیت است. انباشتن اطلاعات بی معنی در ذهن، یادگیری و فهم واقعی نیست. یادگیری واقعی از طریق تجربه، یعنی تاثیر و تاثر متقابل فرد با محیط صورت می گیرد. و بهترین روش آموزش از نظر جان دیویی روش حل مسیاله است که دانش آموز با طرح مسیاله در ذهن به ساخت فرضیه و سپس فرضیه سازی و آزمایش فرضیه ها و نهایت ارزشیابی می پردازد. و مهمترین آزادی، آزادی اندیشه و فهم است که در آن انسان به مشاهده و قضاوت صحیح می پردازد.دیویی با تکیه بر اصل تحول طبیعی، بنیاد هستی را محصول فرایندی از تحول و انتخاب طبیعی می داند و این باور را مبنای فلسفه تعلیم و تربیت قرار می دهد. انتظار می رود نظام تعلیم و تربیت کشور با بهره گیری از نقاط مثبت مکتب تربیتی جهان شمول دیویی ، عملگرایی را در آموزش به منصه ظهور برسانند.

  کلیدواژگان: جان دیویی، پراگماتیسم، تعلیم و تربیت
 • امیرحسین مهدی مقدم*، زکیه حویزائی، مریم کوتی صفحات 43-56

  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پدیده ای نو ظهور و مملو از فرصت ها و تهدید ها است. اینترنت طی سالیان اخیر با زندگی بشر در هم آمیخته شده است و زندگی تمامی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و تاثیر آن بر سلامت روان می باشد. این پژوهش به روش کیفی و برای جمع آوری اطلاعات آن مروری بر منابع مکتوب مرتبط در این زمینه شده است. که پس بررسی منابع و مقالات معتبر به یک طبقه بندی و دسته بندی منسجم رسیدیم. فضای مجازی و اینترنت بخشی از زندگی روزمره انسان ها را در بر گرفته است و البته رسانه ها و فضای مجازی امروزه موضوع تربیت فرزندان و تاثیر گذاشتن این فضا بر روی فرزندان را به موضوعی نگران کننده برای خانواده ها تبدیل کرده است همچنین فضای مجازی بر سلامت روان افراد هم بسیار تاثیر گذار است که باید با شناخت فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و اثرات آن بتوان از فضای مجازی در جهت مثبت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، سلامت روان، فرصت ها و تهدیدها
 • آمنه مهدی زاده*، عصمت رسولی صفحات 57-68

  هدف این پژوهش آگاهی بیشتر معلمان نسبت به تاثیر روش تدریس حل مسیله بر یادگیری دانش آموزان و اهتمام جدی در به کارگیری این روش تدریس به عنوان عاملی بر یادگیری بیشتر و بهتر دانش آموزان است. یکی از روش های فعال تدریس، روش حل مسیله است. در این روش معلم با طرح یک مسیله، انگیزه را در دانش آموز ایجاد کرده و وی را وادار به گردآوری اطلاعات می کند و براساس همین اطلاعات فراهم شده، قضاوت می کند. یادگیری مبتنی بر حل مسیله تناسب بالایی با پیشرفت تحصیلی دارد و باعث بالا رفتن انگیزه و ارتقای سطح درک دانش آموز می شود و راهبردهای دانش آموز محور ازاین دست، باعث رشد تفکر انتقادی و مهارت های استدلال و پرورش خلاقیت و حس مالکیت یادگیرنده نسبت به کارش می شود. مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که روش تدریس حل مسیله تاثیر مثبتی بر یادگیری دانش آموزان دارد و یادگیری آنان را افزایش می دهد. اگر به کارگیری روش حل مسیله به درستی در مدارس ایران اجرا شود می تواند اشخاص را برای زندگی واقعی و خارج از چارچوب کلاس و محیط رسمی آموزشی آماده تر سازد. ذهنی که عادت به حل مسایل نموده، در مواجهه با مسایل و سختی های زندگی خود را نباخته و به دوراز یاس و ناامیدی به دنبال کشف راه حل برای تمام مسایل زندگی اش است. خروجی این شیوه می تواند منجر به پرورش انسان متعالی تر و سبک زندگی بهتر گردد.

  کلیدواژگان: یادگیری، روش تدریس، حل مسئله
|
 • Maryam Hosseinlou, Rukia Bashir, shahla alilo * Pages 1-13

  -The present research was conducted with the aim of explaining the self-efficacy of teacher creativity based on the variables of positive and negative emotions and cognitive flexibility. The research method was descriptive and correlational. The statistical population of the research consisted of elementary school female teachers of Khoy city, 234 teachers participated in the research as a sample. The creativity self-efficacy questionnaires of Lee (2008), Chen's teacher excitement (2016) and Dennis and Vanderwaal's (2010) cognitive flexibility questionnaires were used to collect data. Data analysis was done using Pearson's correlation coefficient and multiple regression by stepwise method. The results of the data showed that teachers' creativity self-efficacy can be predicted based on positive and negative emotions and cognitive flexibility components (problem solving processing, perception of controllability). As a result, by strengthening the teacher's emotions, flexibility and successful intelligence in teaching, the self-efficacy of teachers' creativity can be increased.

  Keywords: -Creativity self-efficacy, Positive emotion, Negative emotion, Cognitive flexibility
 • Mahdieh Khajeh hosseini * Pages 14-21

  The aim of this study was to investigate the relationship between coping styles and quality of work life and work conscience with job stress in female teachers of non-profit primary schools in Rafsanjan. The research method was correlational. The statistical population of this study was 350 teachers. The sample size was 183 based on Morgan table. In this way, the list of teachers was first received from schools and conscience questionnaires were used to collect data. Regression analysis and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. The results showed that there is an inverse relationship between problem-oriented style, quality of work life and work conscience with job stress. There is a direct relationship between emotion-centered and avoidance style and job stress. In multivariate relationship, problem-oriented strategy, quality of work life and work conscience had the most power to explain job stress, respectively, but emotion-based strategy and avoidance strategy had no role Therefore, in order to reduce job stress, training problem-based coping style, improving quality of life and promoting work conscience, should be considered.

  Keywords: quality of work life, coping styles, job stress, work conscience
 • Ladan salimi *, leila barzamini Pages 22-30

  Abstract This article aims to analyze the views of Lao Tzu and Confucius and its implications in the field of education. In total, using search engines and internet sites Google Scholar, Civilica, Mag Iran, Normagz, Scientific Information Database of Jihad Academic (SID), Irandak between 1389 and 1402 and using the main keywords of this research including; Lao Tzu, Confucius, education and educational implications were investigated. The study population of this research included 36 articles, books and research reports in a review study, which was selected and analyzed with the purposeful sampling method of 15 cases. The findings presented in the results section were obtained from the total information obtained after removing duplicate cases and merging some cases. The study of these sources showed that the educational opinions of these two prominent Chinese philosophers and thinkers had a fundamental impact on the thinking and attitude of the people of the world, especially the people of the Far East, and they have the ability to adapt to the current goals and principles of education. Considering the necessity of using contemporary and ancient educational ideas and issues and using them in operational and executive programs of schools, it is necessary to take advantage of the valuable experiences of education and training at the world level and in order to localize goals and programs according to Upstream documents, necessary actions should be taken.

  Keywords: Lao Tzu, Confucius, education, upbringing
 • Ladan salimi *, mehdidargahi Pages 31-42

  The current research deals with the application of John Dewey's educational ideas in modern education with the aim of making it practical. This research is a document analysis type and has been done in a review method. In this regard and based on the results obtained: according to Dewey's point of view, true knowledge is obtained based on experiences, and education is an educational process, reorganization, reconstruction and transformation. Opinion and practice or theory and practice cannot be separated from each other and they have the same ruling. From Dewey's point of view, the goal can be seen as a laboratory where the goal is to create, play, and study nature, and children are actively interested in recreating their experiences and are constantly recreating it. The fundamental component of education in Dewey's view , experience and thinking in education. Accumulating meaningless information in the mind is not real learning and understanding. Real learning takes place through experience, that is, the impact and mutual impression of the person with the environment. And the best method of education according to John Dewey is the method of problem solving, in which the student builds a hypothesis with the problem in mind, then hypothesizes and tests the hypotheses and finally evaluates. And the most important freedom is the freedom of thought and understanding, in which a person observes and judges correctly. Dewey, relying on the principle of natural evolution, considers the foundation of existence to be the product of a process of evolution and natural selection, and this belief is the basis of the philosophy of education. puts. It is expected that the education system of the country will bring pragmatism to the fore in education by taking advantage of the positive points of Dewey's universal school of education.

  Keywords: John Dewey, pragmatism, education
 • Amirhossein Mehdi Moghadam *, Zakia Hawizai, Maryam Kuti Pages 43-56

  Virtual space and social networks are a newly emerging phenomenon full of opportunities and threats. In recent years, the Internet has been intertwined with human life and has affected the lives of all people. The purpose of this research is to investigate the opportunities and threats of cyberspace and its impact on mental health. This research is done in a qualitative way and to collect its information, a review of related written sources in this field has been done. After reviewing the sources and authentic articles, we came to a coherent classification and classification. Virtual space and the internet have included a part of people's daily life, and of course, the media and virtual space today have turned the topic of raising children and the impact of this space on children into a worrying issue for families, as well as virtual space on health. The psyche of people is also very influential, and by knowing the opportunities and threats of cyberspace and its effects, it is necessary to use cyberspace in a positive way.

  Keywords: Cyber ​​space, mental health, opportunities, threats
 • amene mehdizadeh *, esmat rasoli Pages 57-68

  The purpose of writing this article is to make teachers more aware of the effect of the problem-solving teaching method on students' learning and to be serious about using this teaching method as a factor for more and better student learning. One of the active teaching methods is the problem solving method. In this method, by posing a problem, the teacher motivates the student and forces him to gather information and make a judgment based on this information. Learning based on problem solving has a high proportion with academic progress and increases motivation and improves the level of student's understanding, and student-centered strategies of this kind, cause the development of critical thinking and reasoning skills and foster creativity and a sense of ownership of the learner. It is related to his work. This article is a review type. The result of this article shows that the teaching method of problem solving has a positive effect on students' learning and increases their learning. If the application of problem solving method is implemented correctly in Iranian schools, it can prepare people for real life outside the classroom and formal educational environment. A mind that is used to solving problems, does not lose itself in the face of life's problems and hardships, and is far from despair and seeks to find a solution for all the problems of its life. The output of this method can lead to the cultivation of a more exalted human being and a better lifestyle.

  Keywords: learning, teaching method, problem solving