درباره نشریه
ISSN:
2345-6302
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان گیلان)
مدیر مسئول:
عزیزالله ملکی
سردبیر:
مجید یاسوری
مدیر اجرایی:
سعید آقایی زاده
سایت اختصاصی:
gilan.jrl.police.ir
تلفن:
013-21824291
دورنگار:
013-21824290
نشانی:
رشت، تقاطع غیرهم سطح انتظام، روبروی ورزشگاه 6000 نفری شهدای رشت، دفتر تحقیقات کاربردی ، کدپستی: 4146685455
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/22
مدیر مسئول
عزیزالله ملکی
عزیزالله ملکی

Azizollah Maleki

سردبیر
مجید یاسوری
استاد جغرافیا
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی منطقه ای، گردشگری
Majid Yasouri
Professor, Geography
University of Guilan
Specialist: Geography And Rural Planning
اعضای تحریریه
دکتر ابراهیم مسعودنیا
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Ebrahim Masoud Nia
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: social Sciences
دکتر موسی کافی ماسوله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روان شناسی
Moosa Kafie Masuleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Psychology
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
استاد واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mehrdad Goudarz Vand Chegini
Professor Rasht Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Public Management
دکتر نظام هاشمی
استادیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
Nezam Hashemi
Assistant Professor
Amin Police University
دکتر سروش امیری
دکتر سروش امیری

دکتر سید سعید کشفی
استادیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Saeed Kashfi
Assistant Professor
Amin Police University
Specialist: Management
مدیر اجرایی
سعید آقایی زاده

Saeid Aghaezadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۴