درباره نشریه
ISSN:
2538-1628
eISSN:
2538-1636
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی ساختمان های پایدار ایران
مدیر مسئول:
دکتر یوسفعلی زیاری
سردبیر:
دکتر منوچهر طبیبیان
سایت اختصاصی:
www.ijumes.com
نشانی:
تهران، سعادت آباد، خیابان پاکنژاد، آسمان شرقی، مجتمع سروستان، بلوک A، پلاک 102 ، کدپستی: 1998181913
تلفن:
021-22076183
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/23
مدیر مسئول
دکتر یوسفعلی زیاری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Yousef Ali Ziari

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban Planning
سردبیر
دکتر منوچهر طبیبیان
استادیار پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Manouchehr Tabibian
Assistant Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban and regional planning
اعضای تحریریه
دکتر جعفر نوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم و مدیریت محیط زیست
Jafar Nouri
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Science and Management
دکتر ایرج اعتصام
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Iraj Etesam
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Saffet Erdogan

ÇETİN MEKİK

دکتر منوچهر طبیبیان
استادیار پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Manouchehr Tabibian
Assistant Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban and regional planning
دکتر یوسفعلی زیاری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Yousef Ali Ziari

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban Planning
Bao-Jie He

Aliihsan Sekertekin

Fred Ernst

دکتر ناصر اقبالی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Naser Eghbali
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban Planning & Geography
دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی
دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده عمران ، هنر ومعماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: معماری، طراحی شهری، شهرسازی
Zahra Sadat Saeideh Zarabadi
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture, Urban Design , Urbanism
حمید دانش پژوه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۸