درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر داود حسین پور
سردبیر:
رضا واعظی
سایت اختصاصی:
spsa.atu.ac.ir
تلفن:
021-48392810
نشانی:
تهران، بزرگراه همت غرب، دهکده المپیک، میدان ورزش، دانشگاه علامه طباطبائی
دورنگار:
021-44744257
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/29
مدیر مسئول
دکتر داود حسین پور
دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
Davoud Hosseinpour
Associate Professor, Public Administration, Management and Accounting Faculty
Allameh Tabataba'i University
سردبیر
رضا واعظی
استاد تمام مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Reza Vaezi
Full Professor, public administration
Allameh Tabataba'i University
اعضای تحریریه
سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

دکتر عادل آذر
استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
Adel Azar
Professor, Industerial Management, Faculty of Mangement and Economics
Tarbiat Modares University
دکتر الهام امین زاده
دانشیار حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Elham Aminzadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: International rights
علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر داود حسین پور
دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
Davoud Hosseinpour
Associate Professor, Public Administration, Management and Accounting Faculty
Allameh Tabataba'i University
دکتر حسن دانایی فرد
استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر عباسعلی رهبر

Abbas Ali Rahbar

دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد مدیریت دولتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Abolhassan Faghihi
Professor, Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر وجه الله قربانی زاده
استاد تمام گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها، مدیریت دولتی، روش شناسی تحقیق
Vajhollah Ghorbanizadeh
Full Professor, Public Administration
Allameh Tabataba'i University
Specialist: System Management, Public Administration, Research Methodology
دکتر غلامعلی طبرسا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت
Gholamali Tabarsa
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management
اسدالله کرد نائیج

دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Noor Mohammad Yaghoubi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: governmental management
رضا واعظی
استاد تمام مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Reza Vaezi
Full Professor, public administration
Allameh Tabataba'i University
بهروز رضائی منش

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۶