درباره نشریه
eISSN:
2717-0748
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر سید علی صفوی
سردبیر:
دکتر محمدرضا پورجعفر
سایت اختصاصی:
udd.modares.ac.ir
تلفن:
021-82883718
نشانی:
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر، طبقه اول
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/12
مدیر مسئول
دکتر سید علی صفوی

Seyed Ali Safavi

سردبیر
دکتر محمدرضا پورجعفر
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری و طراحی شهری
Mohammad Reza Pourjafar
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban Architecture and Design
اعضای تحریریه
دکتر جهانشاه پاکزاد
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Jahanshah Pakzad
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
امیر شکیبامنش

دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر مرجان سادات نعمتی مهر
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای
Marjan Sadat Nemati Mehr

Shahid Beheshti University
آزاده لک
استاد دانشگاه
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Azadeh Lak

دکتر کوروش گلکار
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شهرسازی
Koorosh Golkar
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban
دکتر ناصر برک پور
استاد گروه آموزشی شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barakpour
Professor Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
دکتر مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی
دانشیار معماری ، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری گرایش تئوری و تاریخ
Mostafa Kiani Hashemi Esfahani
Associate Professor, Architecture Department
Tehran University of Art
Specialist: Architecture Theory and History
دکتر علی مدنی پور
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Ali Madani Pour
Professor urban planning،university of new castle،u.k
Specialist: Architecture and Urbanism
منصور یگانه

دکتر ناصر براتی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barati
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Imam Khomeini International University
Specialist: planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۷