درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
محمدصالح طیب نیا
سردبیر:
اصغر منتظر القائم
کارشناس:
الهه خرمی نسب
سایت اختصاصی:
ecs.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه، پژوهشنامه مطالعات وقف و امورخیریه.
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/15
مدیر مسئول
محمدصالح طیب نیا

سردبیر
اصغر منتظر القائم

اعضای تحریریه
دکتر رسول جعفریان
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Rasul Jafarian
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: history
دکتر نزهت احمدی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: صفویه، تاریخ ایران
Nozhat Ahmadi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Safavieh, History of Iran
نعمت الله موسی پور
استاد تمام برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Nematollah Mousapour
Full Professor, Department of Education, Faculty of Humanities
University of Hormozgan
Specialist: Curriculum Planning
دکتر کریم آذربایجانی
استاد تمام کریم آذربایجانی -استاداقتصاد- گروه اقتصاد -دانشکده علوم اداری واقتصاد-دانشگاه اصفهان -اصفهان - ایران
ایران - اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل - اقتصاد توسعه - مکان یابی صنعتی
Karim Azarbayejani
Full Professor, ,Professor of Economics,Department of Economics,University of Isfahan, Isfahan , Iran
ایران - اصفهان
ثریا معمار

دکتر مهدی مرتضوی

دانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی الشریف

دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
Christoph Werner

کارشناس
الهه خرمی نسب

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷