درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر احمد مبلغی
سردبیر:
دکتر محمود حکمت نیا
مدیر اجرایی:
سید رسول حسینی
ویراستار فارسی:
جعفر مروجی
سایت اختصاصی:
qjrl.cmirq.ir
نشانی:
قم، خیابان سمیه، خیابان شهید رجایی، پلاک 87
تلفن:
025-37732131
دورنگار:
025-37733881
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/21
مدیر مسئول
دکتر احمد مبلغی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ahmad Moballeghi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Jurisprudence and principles
سردبیر
دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Private law
اعضای تحریریه
حجت الاسلام ابولقاسم علیدوست ابرقویی
حجت الاسلام ابولقاسم علیدوست ابرقویی

دکتر سید عباس موسویان
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Seyyed Abbas Mousavian
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر محمدجواد ارسطا
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق؛ فقه
Mohammad Javad Arasta
Professor Farabi Campus
University of Tehran
حجت الاسلام محمد رحمانی
حجت الاسلام محمد رحمانی

حسنعلی علی اکبریان
دانشیار فلسفه فقه و حقوق
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Hasanali Aliakbarian
Associate Professor, Philosophy of jurisprudence and law
Islamic Sciences and Culture Academy
دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی

دکتر محمدمهدی مقدادی
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Mahdi Meghdadi
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Private law
ویراستار فارسی
جعفر مروجی
جعفر مروجی

مدیر اجرایی
سید رسول حسینی
سید رسول حسینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۲